Introducció a la comptabilitat Codi:  01.520    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Per prendre una decisió és necessari disposar d'informació adient, en aquest sentit la comptabilitat esdevé una eina cabdal per a la gestió empresarial. Aquesta assignatura és la continuïtat d'Introducció a la informació financera de l'empresaLa  Introducció a la comptabilitat pretén, en primer terme, familiaritzar a l'estudiant amb els conceptes i la terminologia que es desenvoluparà al llarg de tota la carrera i, en segon lloc, saber elaborar un cicle comptable complet.  

Aquesta fixació de conceptes és per descomptat important per a aquells que no han tingut contacte en els seus estudis previs amb les matèries comptables, però també és fonamental per aquells estudiants que en la seva activitat laboral o professional utilitzen molts dels termes i idees que anem a exposar. Per a ells conèixer el significat exacte dels conceptes i sistematitzar  els seus coneixements els aportarà valor afegit.

Amunt

Introducció a la comptabilitat és una assignatura obligatòria de 6 crèdits del Grau en Administració i Direcció d'Empreses.

Aquesta assignatura és la base d'un conjunt d'assignatures que s'agrupen dins de l'àrea de la comptabilitat, aquestes són: Comptabilitat financera, Comptabilitat de costos, Auditoria externa, Anàlisi d'estats financers, Control pressupostari i de gestió, Comptabilitat de gestió per a la presa de decisions i Consolidació d'estats financers, que s'imparteixen en els cursos següents. En elles es desenvolupa i s'aprofundeix en aspectes i matèries que ja es presenten en aquesta assignatura.

Amunt

Pel seu contingut la seva àrea és la de la direcció financera, però és igualment important per la direcció administrativa, la comercial i la de producció. Tota decisió empresarial té efectes sobre la situació patrimonial de l'empresa i el resultat de la gestió; per això, cal saber llegir i interpretar els estats comptables.

Amunt

Per superar amb èxit l'assignatura és recomanable haver cursat les assignatures següents:  

PLA 2009 (pla antic)

 • Introducció a la informació financera de l'empresa
 • Dret de l'empresa

PLA 2022 (pla nou)

 • Dret de l'empresa

Amunt

Per superar amb èxit l'assignatura és recomanable haver cursat les assignatures següents: 

PLA 2009 (pla antic)

 • Introducció a la informació financera de l'empresa
 • Dret de l'empresa

PLA 2022 (pla nou)

 • Dret de l'empresa

Amunt

La finalitat principal d'aquesta assignatura és que l'estudiant assoleixi unes competències tant transversals (tècniques, instruments, habilitats i destreses aplicades a l'àmbit de l'empresa) com específiques (coneixements sobre els fonaments de la tècnica comptable i l'elaboració del Balanç de situació i el Compte de pèrdues i guanys). 

PLA 2009 (pla antic)

Competències transversals (CT)

 • CT2. Buscar, seleccionar, organitzar i interpretar adequadament la informació.
 • CT7. Comunicar correctament de forma escrita o verbal, tant en llengües pròpies com en llengua estrangera, en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques CE)

 • CE2. Capacitat per generar coneixement econòmic rellevant a partir de les dades, aplicant els instruments tècnics pertinents
 • CE4. Capacitat per exercir eficientment tasques d'administració i gestió, a qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització

PLA 2022 (pla nou)

Competències generals (CG)

 • CG1. Recopilar, identificar, organitzar, analitzar, avaluar i utilitzar adequadament la informació per a la presa de decisions en la gestió d'empreses
 • CG3. Comunicar per escrit i oralment de manera precisa, clara i adequada en contextos acadèmics i professionals

Competències específiques (CE)

 • CE4. Exercir eficientment les funcions bàsiques d'administració i gestió a qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització
 • CE6. Elaborar, analitzar i aplicar la informació comptable i financera externa i interna per controlar la gestió i la presa de decisions amb un èmfasi especial en les estratègies d'inversió i finançament

Per ambdós plans, les competències es materialitzen en tres objetius d'aprenentatge:

 1. Estudi i coneixement de el marc conceptual del pla general de comptabilitat, de la terminologia específica, dels instruments i procediments que són específics, singulars i propis de la comptabilitat.
 2. Saber comptabilitzar les transaccions bàsiques que es produeixen en una empresa.
 3. Dominar el procés comptable i aprendre a confeccionar correctament dos dels cinc estats financers: balanç de situació i el compte de resultats, que s'elaboren a partir de les dades que aquest procés facilita.

Amunt

Introducció als fonaments de la comptabilitat

1. La comptabilitat com a sistema d'informació i llenguatge en el món dels negocis
2. Normalització comptable: introducció a la normativa comptable vigent a Espanya

El mètode comptable i el cicle comptable

1. Fets comptables
2. El mètode comptable
3. Llibres de comptabilitat: tipus i contingut
4. El cicle comptable

Actiu i passiu corrents

1. Existències
2. Creditors i deutors per operacions comercials
3. Tresoreria i comptes financers

Finançament bàsic i actiu no corrent

1. Finançament bàsic
2. Actiu no corrent
3. Exemple pràctic: cicle comptable complet

Determinació i distribució del resultat de l'exercici

1. La formació del resultat comptable
2. El compte de pèrdues i guanys
3. Reconeixement comptable dels ingressos
4. Classificació, valoració i registre dels ingressos
5. Reconeixement comptable de les despeses
6. Classificació, valoració i registre de les despeses
7. Periodificació d'ingressos i despeses
8. La determinació del resultat de l'exercici i el final del cicle comptable

Amunt

Actiu i passiu corrent PDF
El mètode comptable i el cicle comptable PDF
Introducció als fonaments de la comptabilitat PDF
Exercicis. El mètode comptable i el cicle comptable PDF
Exercicis. Finançament bàsic i passiu no corrent PDF
Exercicis. Actiu i passiu corrent PDF
Exercicis. Determinació i distribució del resultat de l'exercici PDF
Exercicis. Introducció als fonaments de la comptabilitat PDF
Finançament bàsic i actiu no corrent PDF
Determinació i distribució del resultat de l'exercici PDF

Amunt

MÒDULS DIDÀCTICS. En ells s'expliquen detalladament els diferents conceptes que donen contingut a l'assignatura. Incorporen exemples i activitats per a resoldre. 

MÒDULS EXERCICIS. Permeten que l'estudiant practiqui els conceptes explicats en cadascun dels mòduls didàctics. És un complement fonamental als mòduls didàctics. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt