Comptabilitat financera Codi:  01.522    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Per a prendre una decisió és necessari disposar d'informació útil, en aquest sentit la comptabilitat financera esdevé una eina essencial per a la gestió empresarial perquè proporciona als gerents de l'empresa, o a altres usuaris interns o externs de la societat, informació entre altres del resultat obtingut per la societat fruit de la seva activitat durant un període determinat, o de la seva situació patrimonial i economicofinancera al final d'aquest període.

I com? doncs a través dels Estats Financers. Per això, l'objectiu de la comptabilitat financera és l'elaboració dels Estats Financers. Aquest objectiu es va iniciar en l'assignatura d'Introducció a la comptabilitat on es va aprendre la terminologia pròpia de la comptabilitat financera i l'elaboració del cicle comptable complet. Ara bé, la informació comptable (els Estats financers) és útil en la mesura que és comparable amb altres empreses o per a la mateixa societat, i per a això cal disposar d'una norma comuna que estableixi les pautes per elaborar i presentar aquesta informació. A Espanya la norma central és el Pla General de Comptabilitat i, en base a ella, s'aprendrà a comptabilitzar bona part de les operacions que tenen lloc en una societat i a elaborar els Estats Financers.

Amunt

Comptabilitat financera és una assignatura obligatòria de 6 crèdits del Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i és continuació d'Introducció a la Comptabilitat.

Per altra banda, aquesta assignatura de l'àrea de la comptabilitat, proporciona els instruments fonamentals per a poder accedir a unes altres assignatures com són Anàlisi d'estats financers, Consolidació d'estats financers i Auditoria Externa. Forma part de la menció de Comptabilitat i finances.

Amunt

L'assessoria de temes financers a empreses que ho demandin, formant part de despatxos professionals d'auditors i assessors d'empreses i treballs dins dels departaments comptables de les societats.

Amunt

Per superar amb èxit l'assignatura és necessari haver cursat les assignatures següents:

 • Introducció a la Comptabilitat
 • Valoració d'operacions financeres

Amunt

Per superar amb èxit l'assignatura és necessari haver cursat les assignatures següents:

 • Introducció a la Comptabilitat
 • Valoració d'operacions financeres
Amunt

La finalitat principal d'aquesta assignatura és que l'estudiant assoleixi unes competències tant específiques (coneixements per elaborar la informació comptable en base al Pla General de Comptabilitat) com transversals (conjunt de tècniques i instruments, habilitats i destreses aplicades a l'àmbit de l'empresa). Les competències es concreten en:

PLA 2009 (pla antic)

Competències transversals (CT)

 • CT2. Buscar, seleccionar, organitzar i interpretar adequadament la informació
 • CT6. Negociar en l'entorn professional

Competències específiques (CE)

 • CE2. Capacitat per generar coneixement econòmic rellevant a partir de les dades, aplicant els instruments tècnics pertinents
 • CE4. Capacitat per desenvolupar eficientment tasques administratives i de gestió, en qualsevol àrea de valor d'una empresa u organització  

PLA 2022 (pla nou)

Competències específiques (CE)

 • CE3. Identificar l'entorn legal i aplicar el marc normatiu que afecta la gestió i l'activitat empresarial
 • CE4. Exercir eficientment les funcions bàsiques d'administració i gestió a qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització
 • CE6. Elaborar, analitzar i aplicar la informació comptable i financera externa i interna per controlar la gestió i la presa de decisions amb un èmfasi especial en les estratègies d'inversió i finançament

Per ambdós plans, les competències es materialitzen en cinc objectius d'aprenentatge:

 1. Conèixer què és i què representa el Pla general de comptabilitat
 2. Aprendre i aplicar el marc conceptual de la comptabilitat
 3. Aprendre i aplicar les normes de registre i valoració contingudes en el Pla general de comptabilitat
 4. Desenvolupar les operacions comptables utilitzades per presentar la constitució de les societats mercantils, i també les que són necessàries per a comptabilitzar les variacions de la xifra de capital social
 5. Conèixer l'estructura que han de tenir el Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys i la Memòria.

Amunt

El Marc normatiu de la comptabilitat a Espanya

 1. Normativa comptable espanyola i la reforma comptable de la Unió Europea
 2. Estructura del Pla General Comptable
 3. El marc conceptual de la comptabilitat

Desenvolupament de les Normes de Valoració de la inversió en actius no corrents

 1. Immobilitzat material
 2. Immobilitzat intangible
 3. Inversions immobiliàries
 4. Actius no corrents mantinguts per a la venda

Desenvolupament de les Normes de Valoració dels actius i passius financers (exclosos els relatius al tràfic mercantil)

 1. Concepte i classificació comptable dels instruments financers
 2. Passius financers
 3. Actius financers

Desenvolupament de les Normes de Valoració del patrimoni net, provisions i contingències

 1. Patrimoni net
 2. Provisions i contingències

Desenvolupament de les Normes de Valoració dels ingressos, despeses, deutors, creditors i imposats

 1. Resultat, ingressos i despeses
 2. Tractament comptable de l'impost sobre beneficis
 3. Deutors i creditors corrents
 4. Transaccions en moneda estrangera
 5. Transaccions amb pagaments basats en instruments de patrimoni
 6. L'impost sobre el valor afegit

Presentació de la informació. Els estats financers

 1. Normes comunes d'elaboració dels comptes anuals
 2. La memòria
 3. El balanç
 4. Compte de pèrdues i guanys
 5. Estat de canvis en el patrimoni net (ECPN)
 6. Estat de fluxos d'efectiu (EFE)
 7. Informació segmentada i estats financers intermedis

Amunt

Amunt

 Els materials i eines de suport dels que disposa l'assignatura són els següents:

 • Mòdul didàctic teòric i d'exercicis
 • Guies d'Estudi
 • Tutorial per al càlcul del tipus d'interès efectiu 
 • Conceptes bàsics de comptabilitat i matemàtica financera

Mòduls didàctics teòrics i d'exercicis. Actualment, els formats en què pots trobar el material són Web, pdf, epub, mobipocket, audiollibre i videollibre. 

Són uns dels materials més importants del curs; on s'expliquen detalladament els diferents conceptes que donen contingut a l'assignatura. El mòduls teòrics Incorporen exemples i activitats per a resoldre. I els mòduls d'exercicis permeten praticar els conceptes explicats en cadascun dels mòduls teòrics.

Guies d'Estudi (GES)

Orientacions que faciliten l'estudi de cada mòdul alhora que posen èmfasi en els conceptes fonamentals que s'han de comprendre.

Tutorial per al càlcul del tipus d'interès efectiu

Mostra tres opcions, existents a l' Excel, per calcular el tipus d'interès efectiu d'una operació financera. 

Conceptes bàsics 

Inclou dos documents que refresquen els conceptes bàsics de comptabilitat financera i de matemàtica financera, ja assolits en assignatures precedents a aquesta.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt