Valoració d'operacions financeres Codi:  01.523    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La valoració d'operacions financeres és una matèria econòmica que utilitza les eines matemàtiques necessàries per poder estudiar les operacions financeres. Les operacions financeres són conseqüència de pactes, que normalment tenen lloc en els mercats financers, entre agents econòmics desitjosos de col·locar els seus diners i agents que necessiten finançament. 

En aquesta assignatura s'estudiarà amb detall el significat de termes com el TAE (Tipus Anual Equivalent), que apareix amb freqüència en la publicitat de productes financers. D'altra banda, s'estudiaran amb certa profunditat el càlcul i valoració d'operacions financeres de constitució així com d'amortització.

En aquesta assignatura es fa ús de la webcam com a eina en l'avaluació continuada.

Amunt

Dins el grau en Administració i Direcció d'Empreses, l'assignatura Valoració de les Operacions Financeres és una assignatura obligatòria.

L'assignatura Valoració de les Operacions Financeres és una matèria que resulta bàsica per a altres assignatures del grau d'ADE que tracten temes relacionats amb el món de les Finances. Concretament ens referim a Inversió Empresarial i Finançament Empresarial o Mercats Financers. 

Amunt

L'assignatura Valoració de les Operacions Financeres és útil en la gestió empresarial en general, però molt especialment en el món de la banca, les assegurances i el sector financer en un sentit ampli.

L'aprenentatge i aprofitament d'aquesta assignatura permet a l'estudiant tenir una visió general del món financer per tal de prendre decisions financeres en el camp empresarial o personal. 

Amunt

És recomanable haver cursat prèviament Fonaments de Matemàtiques. Es necessita també disposar de webcam.

Amunt

Les competències específiques i transversals a assolir en el Grau d'ADE són les següents:

Competències transversals:

Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
Capacitat per valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.

Competències específiques:

Generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.

Objectius de l'assignatura:

L'objectiu general de l'assignatura rau en adquirir els coneixements i eines necessàries per prendre decisions en el camp de la inversió i finançament empresarial, així com analitzar diversos productes financers, d'estalvi o de finançament, que es poden trobar actualment al mercat.

Amunt

Mòdul 1: Règims financers

En aquest mòdul s'aprenen els conceptes de capital financer i operació financera. D'altra banda, s'estudia el concepte de règim financer (tant simple com compost) i la seva utilització. També es quantifica la rendibilitat i el cost de certes operacions financeres així com l'equivalència entre tipus d'interès nominal i efectiu.

Mòdul 2: Rendes financeres

En aquest apartat es fa èmfasi en les rendes financeres i les seves característiques per tal de saber classificar adequadament, així com la seva valoració.

Mòdul 3: Préstecs

En aquest mòdul de préstecs es defineixen i classifiquen els préstecs financers, així com definir les característiques dels préstecs més comuns i la seva amortització.

Mòdul 4: Emprèstits

Aquest últim mòdul està enfocat bàsicament a conèixer les característiques financeres de les diverses modalitats d'emissió de títols de renda fixa, analitzar financerament diversos tipus d'emprèstits i saber calcular preus i rendibilitats d'actius financers. 

Amunt

Valoració d'operacions financeres PDF
Guia pràctica Web
Matemàtiques financeres amb full de càlcul PDF

Amunt

Aquesta assignatura compta amb diversos recursos docents, que tenen com a objectiu introduir els conceptes teòrics de cada unitat, així com proporcionar exemples pràctics i aplicacions concretes de la teoria. Aquests recursos són els següents:

a) Mòduls teòrics:

Es tracta de quatre mòduls en format PDF, que cobreixen tota la teoria de l'assignatura. A cada unitat docent, en l'apartat inferior denominat "Recursos docents", es poden trobar els mòduls corresponents a cada unitat. A més, també es poden trobar a l'apartat "Recursos" de l'aula.

b) Vídeos:

En total són 19 vídeos amb exercicis resolts, realitzats amb una pissarra virtual. Els vídeos corresponents a cada unitat es poden trobar a l'apartat "Recursos Docents", a sota de tot. A més, també es poden trobar a l'apartat "Recursos" de l'aula.

c) Guies pràctiques:

Es tracta d'una guia d'estudi setmanal, la qual va guiant l'estudiant pas a pas, per als conceptes teòrics de cadascuna de les unitats docents de l'assignatura. L'enllaç a aquestes guies es troba a l'apartat "Recursos Docents" de cada unitat, així com en un enllaç en el marge dret de l'aula ("Guies setmanals per a la resolució dels exercicis").

d) Qüestionaris de Moodle per practicar:

A l'espai Moodle de l'aula, juntament amb els qüestionaris d'avaluació, trobareu un qüestionari de pràctica per a cadascuna de les unitats de l'assignatura. Aquí trobareu diversos exercicis aleatoris per poder aprendre els continguts practicant. Cada vegada que els realitzeu els valors inicials seran diferents, de manera que mai repetireu el mateix exercici. Així, us recomanem que els feu més d'una vegada per consolidar el vostre aprenentatge de la matèria.

e) PACs de semestres anteriors:

A l'enllaç de l'aula denominat "Exercicis de semestres anteriors" trobareu exercicis treballats en semestres anteriors, quan el sistema d'avaluació encara es vehiculava mitjançant PACs.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer un examen (EX).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

  • Si superes l'AC i a l'examen obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
  • Si superes l'AC però a l'examen no obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si superes l'AC i no et presentes a l'examen, la nota final serà un No presentat.
  • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
  • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt