Anàlisi dels estats financers Codi:  01.524    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En l'assignatura d'Anàlisi d'estats financers  estudiarem les principals tècniques d'anàlisi i interpretació dels estats financers que tenim a la nostra disposició per a observar, analitzar i interpretar la informació aportada per l'empresa, amb la finalitat de poder avaluar la situació i perspectives de l'empresa, advertint-nos dels riscos i punts febles, a més de posar de manifest possibles oportunitats i punts forts.

L'anàlisi dels Estats Financers fa que la informació financera dels comptes anuals sigui útil a l'hora de prendre les decisions adequades i contribuir a la sostenibilitat de les empreses i de l'economia.

Amunt

Anàlisi dels estats financers és una assignatura de 6 crèdits, obligatòria del Grau en Administració i Direcció d'Empreses. L'assignatura constitueix un instrument de síntesi de les assignatures de caire comptable: Introducció a la comptabilitat, Comptabilitat financera i Comptabilitat de costos
Segons el Pla d'Estudis del programa d'Administració d'empresa, es recomana cursar l'assignatura en el 5è semestre d'estudis.

No només cal disposar d'una informació financera sintètica, sino que els diversos usuaris de les dades comptables necessiten interpretar-les correctament. En aquest sentit, la matèria primera de la present assignatura és el conjunt d'estats financers, i el producte final, n'és una interpretació acurada d'aquestes dades, en funció de la fi perseguida.

Amunt

L'aprenentatge i aprofitament dels conceptes d'aquesta assignatura suposarà aconseguir una sòlida base de coneixements per a l'anàlisi dels comptes presentats per una societat. Aquests coneixements són bàsics i obligatoris per a qualsevol sortida professional en l'àmbit financer o comptable. Concretament, es tracta de tècniques indispensables per a l'anàlisi de liquiditat, solvència, rendibilitat o eficàcia operacional d'una empresa o per a l'anàlisi d'inversions. També ofereix uns coneixements ben valorats i útils per a qualsevol camp relacionat amb l'administració i direcció d'empreses.

Amunt

És esencial un consolidat coneixement de la Comptabilitat y nocions bàsiques de matemàtiques.
Rellegir el Pla General de Comptabilitat i les normes comptables us serà una bona ajuda, permeten-vos un aprofitament més eficaç dels coneixements d'aquesta assignatura.


Amunt

És recomanable haver superat  les assignatures de:


- Introduccio a la Comptabilitat

- Comptabilitat financera i

- Comptabilitat de costos

Amunt

La finalitat principal d'aquesta assignatura és que l'estudiant assoleixi unes competències tant específiques com transversals (és a dir, un conjunt de tècniques i instruments, habilitats i destreses aplicades a l'àmbit de l'empresa) juntament amb uns coneixements de les principals tècnics d'anàlisi i interpretació de la situació de l'empresa partint dels Estats financers de la societat. Les competències i objectius d'aprenentatge es concreten en:

Competències transversals

Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable

Criteri d'acompliment:

 • Analitzar i avaluar casos concrets de dilemes ètics professionals, utilitzant els conceptes, teories i models adequats.
 • Autoavaluar les pròpies pràctiques professionals en termes de la seva ètica i responsabilitat, amb el fi de detectar possibilitats per a la millora personal.

Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica

Criteri d'acompliment:

 • Aplicar procediments, regles o principis adequats per a la síntesi de la informació.
 • Extreure les conclusions de la informació i contrastar-les.

Competències específiques

Capacitat per generar coneixement econòmic rellevant a partir de les dades, aplicant els instruments tècnics pertinents

Capacitat per gestionar eficientment una empresa o organització, entenent la seva ubicació competitiva e institucional i identificar les seves fortaleses i debilitats.    

Objectius d'aprenentatge

Aquestes competències es materialitzen en els següents objectius d'aprenentatge:

 1. Comprendre la utilitat dels estats comptables per a l'obtenció d'informació i de conclusions, en relació a la història, la situació i les perspectives d'una empresa.
 2. Comprendre quines són les informacions que no es poden obtenir de l'anàlisi dels estats financers i saber-se dirigir a les fonts extracomptables que poden proporcionar aquesta informació.
 3. Conèixer i saber utilitzar els diferents tipus d'anàlisi dels estats comptables (estructural, econòmic i financer, ...), orientats a establir un diagnòstic de la situació empresarial.
 4. Reflexionar sobre la possibilitat que l'anàlisi dels estats comptables serveixi per a pronosticar l'evolució economico-financera futura de l'empresa.

Amunt

1. Anàlisi del balanç de situació: 

Els comptes anuals, integrats pel balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, la memòria, l'estat de canvi en el patrimoni net i l'estat de fluxos d'efectiu, són la base per a l'anàlisi dels estats financers.  Cada un d'ells proporciona un determinat tipus d'informació, però tots entre si estan interrelacionats i es complementen mútuament perquè tots ells reflecteixen diferents aspectes d'una mateixa realitat econòmica, la realitat de l'empresa. Estudiem com l'anàlisi del balanç de situació permet obtenir un diagnòstic de la situació patrimonial (endeutament i capitalització) i financer (liquiditat i solvència a llarg termini) de l'empresa. 

1.1. Concepte, objectius informatius,estructura i limitacions

1.2. Estudi del contingut del balanç de situació

1.3. Com es pot analitzar el balanç de situació?

1.3.1. Anàlisi patrimonial

1.3.2. Anàlisi financera

1.4. L'anàlisi del fons de maniobra

2. Anàlisi del compte de pèrdues i guanys:

El segon component, no jeràrquicament sinó seqüencialment, dels comptes anuals és el compte de pèrdues i guanys. Al compte de pèrdues i guanys s'obté el resultat de l'exercici de l'empresa i, per tant, es converteix en un element d'anàlisi fonamental per determinar l'evolució passada de l'empresa, la seva tendència i, en certa manera, la seva evolució futura. 

 2.1. Estructura del compte de pèrdues i guanys

2.1.1. Resultat d'explotació

2.1.2. Resultat financer

2.1.3. Resultat abans d'impostos i resultat de l'exercici

2.2. Com s'analitza el compte de pèrdues i guanys?

2.2.1. Anàlisi percentual

2.2.2. Anàlisi de la rotació mitjançant ràtios

2.2.3. Palanquejament operatiu

2.2.4. Concepte d'EBITDA

2.3. Vinculació del compte de pèrdues i guanys amb altres elements dels comptes anuals

3. Canvis en el patrimoni net (ECPN):

Amb aquest estat es pretén complementar la informació disponible per a l'anàlisi de balanç de situació, bàsicament per explicar aquelles variacions de patrimoni net, que no tenen el seu origen en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici en qüestió. 

3.1. Concepte d'estat de canvis en el patrimoni net (ECPN)

3.2. L'estat d'ingressos i despeses reconegudes (EIDR)

3.3. L'estat total de canvis en el patrimoni net (ETC).

3.4. Exemple sobre l'estat de canvis en el patrimoni net

4. Anàlisi de la rendibilitat: S'analitza la rendibilitat, si els resultats obtinguts són els adequats en relació amb els recursos emprats per l'empresa.

4. 1. Concepte de rendibilitat

4. 2. Els diferents elements que determinen la rendibilitat

4. 2.1. Rendibilitat econòmica

4. 2.2. Rendibilitat financera

4. 3. Anàlisi de la rendibilitat financera

4. 4. Càlcul de les rendibilitats a partir dels estats financers

4. 5. Conceptes addicionals a considerar en l'anàlisi i càlcul de les diferents rendibilitats

4. 5.1. Cost ponderat de capital o weighted average cost of capital(WACC)

4. 5.2. Valor econòmic afegit o economic value added (EVA)

4. 5.3. Rendibilitat econòmica dels capitals permanents

4. 6. El quadre de comandament integral 

5. Anàlisi d'estat de fluxos d'efectiu:

S'aprofundeix en l'estat de fluxos d'efectiu, com a element independent dins dels comptes anuals que reconcilia els fluxos d'efectiu d'una societat entre dos períodes consecutius, segregant els esmentats fluxos entre activitats d'explotació, d'inversió i de finançament.

5 1. Concepte d'estat de fluxos d'efectiu

5.2. Activitats d'explotació

5.3. Activitats d'inversió

5.4. Activitats de finançament

5.5. Variació neta de l'efectiu o equivalent

 6. L'informe economicofinancer

Amb el contingut precedent s' analitzen els estats financers de forma individual, a través de la informació que proporciona cada element dels comptes anuals, i també vinculant els esmentats elements entre si (ràtios, tresoreria versus compte de resultats, etc.), i fins i tot amb altres empreses del sector (consideració de ràtios sectorials). 

Amunt

Anàlisi del balanç Audiovisual
Anàlisi del compte de pèrdues i guanys Audiovisual
Anàlisi de la rendibilitat de l'empresa Audiovisual
Estat de fluxe d'efectiu Audiovisual
Introducció a l'anàlisi d'estats financers PDF
El periode mitjà de maduració Audiovisual
Anàlisi de l'estat de canvis en el patrimoni net PDF
Anàlisi de la rendibilitat de l'empresa PDF
Anàlisi del compte de pèrdues i guanys PDF
Anàlisi de l'estat de fluxos d'efectiu PDF
Anàlisi del balanç de situació PDF

Amunt

Els materials i eines de suport dels quals disposa l'assignatura són els següents i es pot accedir a ells a través de l'apartat RECURSOS de l'aula:

Mòduls didàctics. Es tracta de recursos textuals que expliquen detalladament els diferents conceptes que donen contingut a l'assignatura. El seu estudi és obligatori tant per a resoldre les proves d'avaluació contínua com per a preparar-se per a les proves finals.
Exercicis sobre l'Estat de Fluxos d'Efectiu i l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net.
Vídeos introductoris de cada activitat
Vídeos explicatius dels conceptes bàsics

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer un examen (EX).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a l'examen obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però a l'examen no obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
 • Si superes l'AC i no et presentes a l'examen, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt