Finançament empresarial Codi:  01.525    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

 

L'assignatura de Finançament Empresarial té com a finalitat la continuació en l'estudi de la vessant financera de l'empresa, complementant els coneixements adquirits en l'assignatura d'Inversió Empresarial, posant l'èmfasi en els problemes de mig i llarg termini. Així s'aconsegueix un visió més avançada i global de la problemàtica financera. L'assignatura presenta el cos teòric fonamental sobre l'estructura financera i la valoració de l'empresa..

Amunt

Dins del grau d'Administració i Direcció d'Empreses de la UOC, Finançament empresarial és una assignatura obligatòria.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura, i més àmpliament de tota l'àrea de finances, ofereixen a l'estudiant la capacitat de contribuir en la gestió i direcció financera de l'empresa, sigui des d'un departament financer o des d'una altra àrea de la mateixa. La banca i els altres serveis financers són també camps professionals on s'apliquen directament aquests coneixements.

Amunt

Per superar aquesta assignatura és necessari haver-hi vist prèviament Inversió empresarial.

Amunt

Competències transversals:

 • Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ética i responsable
 • Interpretar i avaluar la informació de manera  crítica i sintética

 Competències específiques:

 • Generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, tot aplicant els instruments tècnics pertinents.
 • Capacitat per desenvolupar eficientment tasques d'administració i gestió, en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització.
 • Capacitat per valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.
 • Capacitat per planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials

    Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents:    

 1. L'estudi teòric dels determinants del valor de l'empresa a mig i llarg termini.  
 2. Conèixer els models més comuns de valoració.
 3. L'estudi dels determinants de l'estructura financera.  
 4. Dominar els instruments bàsics per a analitzar l'empresa en un entorn de risc.  
 5. Reconèixer les variables bàsiques per a establir la política financera de l'empresa.  
 6. Conèixer les teories més recents i importants sobre la política financera de l'empresa.   
 7. Conèixer els cicles financers a curt i llarg termini.  
 8. Analitzar les diferents fonts de finançament de l'empresa

Amunt

Aquesta assignatura té com a propòsit analitzar quines són les decisions financeres de les empreses. Les decisions de finançament estan situades dins de l'anomenada economia financera de l'empresa, la qual s'ocupa de dotar els directius de les eines adequades per a desenvolupar la seva tasca. Principalment, el director financer ha de prendre dos grans tipus de decisions: per una banda, obtenir recursos o finançament i, per altra banda, decidir sobre els tipus de recursos que l'empresa ha d'adquirir per assolir els seus objectius estratègics, cosa que s'anomena decisions d'inversió.

 

Centrarem aquesta assignatura en les decisions de finançament. Les decisions de finançament no són neutres, és a dir, el finançament permet incidir en la valoració dels projectes d'inversió, i de retruc, en l'elecció de determinats projectes en detriment d'altres. Però en la major part dels casos, les decisions de finançament obliguen a resoldre diverses qüestions tals com el nivell d'endeutament, el cost promig de capital que pot assumir l'empesa, les fonts de finançament que s'utilitzaran, etc.

 

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els sis mòduls següents:

Mòdul 1. Els cicles financers i els mitjants de finançament empresarial Analitzarem la dinàmica financera de l'empresa amb l'estudi dels dos cicles financers: el cicle de l'explotació o cicle a curt termini i el cicle de la inversió-amortització o cicle a llarg termini, així com l'anàlisi de les diferents fonts de finançament que tenen a l'abast les nostres empreses, a fi de conèixer les seves característiques més importants i, així, donar-les l'assignació més adequada.

Mòdul 2. Efectes de l'endeutament En aquest mòdul pretenem analitzar els efectes que es poden derivar de la utilització del finançament aliè o endeutament com a font de finançament.

Mòdul 3. Cost de capital de les diferents fonts de finançament Estudiarem un dels conceptes més importants en finances: el cost de capital .Definirem el concepte de cost de capital, analitzant les seves implicacions en els preus dels diferents títols i estudiarem els factors que el determinen així com els diferents models per calcular-lo.Finalment, trobarem el cost de capital mitjà ponderat de l'empresa a partir del cost de capital de les diferents fonts de finançament que utilitza l'empresa.

Mòdul 4. L'estructura de capital El mòdul 4 analitza si existeix una estructura de capital òptima que maximitzi la riquesa dels accionistes. I, si existeix, determinar-la. És a dir, ens plantejem si mitjançant les decisions de finançament podem crear valor pels nostres accionistes.


Mòdul 5. La rellevancia de la política de dividends Estudiarem com una determinada política d'endeutament afecta a la política de dividends. Analitzantdiversos corrents teòrics que donen diferent importància a la política de dividends, en relació al valor de l'empresa:La tesi d'Irrellevància de Modigliani i Miller ielmodel de Gordon-Shapiro.


Mòdul 6. Valoració d'empreses S'efectua un recorregut teòric i pràctic per les principals metodologies que sustenten les práctiques de valoració d'empreses, des de les més tradicionals fins a les més actuals.  

Amunt

Efectes de l'endeutament PDF
Cost de les fonts de finançament o cost de capital PDF
Els cicles financers i els mitjans de finançament empresarial. Introducció a la dinàmica financera de l'empresa PDF
Valoració d'empreses i mesures de creació de valor XML
Valoració d'empreses i mesures de creació de valor DAISY
Valoració d'empreses i mesures de creació de valor EPUB 2.0
Valoració d'empreses i mesures de creació de valor MOBIPOCKET
Valoració d'empreses i mesures de creació de valor HTML5
Valoració d'empreses i mesures de creació de valor PDF
La rellevància de la política de dividends PDF
L'estructura de capital. La decisió d'endeutament PDF

Amunt

En el seu conjunt, els materials didàctics responen al doble enfocament, teòric i pràctic, que se li ha donat a l'assignatura. Així, cada concepte s'il·lustra amb exemples i casos pràctics basats en situacions reals de negoci, i sovint s'incorporen diferents recursos didàctics que faciliten el seu aprenentatge.

Malgrat el text s'ha dissenyat per a facilitar l'aprenentatge a partir de la lectura i l'estudi individuals, també es proporcionen recursos que potencien el debat en grup i propostes de treball que es poden fer en equip.

Podeu accedir als materials dins de l'aula a través de l'enllaç que trobareu en el desplegable que us apareix a la part superior de l'aula, "Materials i fonts d'informació". Disposeu de diferents formats per consultar aquests recursos docents. Actualment, els formats en què pots trobar el material són Web, html5, pdf, epub, mobipocket, audiollibre i videollibre.

En el seu conjunt, els materials didàctics responen al doble enfocament, teòric i pràctic, que se li ha donat a l'assignatura. Així, cada concepte s'il·lustra amb exemples i casos pràctics basats en situacions reals de negoci, i sovint s'incorporen diferents recursos didàctics que faciliten elseu aprenentatge.

Els materials didàctics de què consta l'assignatura són els mòduls didàctics, el material web associat i el wikirepertori:

 • Mòduls didàctics. Els mòduls didàctics  també es proporcionen en paper i es reben al domicili de cada estudiant. Aquests mòduls també estan disponibles en format electrònic (PDF) a l'aula de l'assignatura.
 • Material Web Associat. Un conjunt de casos de suport i acompanyament que estan disponibles a l'aula de l'assignatura. Trobareu aquest material a l'espai de Recursos de l'aula.
 • Wikirepertori. Aquest recurs el trobareu a l'espai de Recursos>Altres fonts d'informació. És una eina pedagògica a disposició dels estudiants i dels professors. La seva missió és la de resoldre dubtes d'una manera immediata sobre qualsevol concepte, terme o sigla d'Economia i Empresa. En aquest mateix espai, a través de la consulta a la Biblioteca Virtual de la UOC, també teniu accés a bases de dades, enciclopèdies i diccionaris, organismes i institucions, revistes, etc., totes relacionades amb l'assignatura.

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt