Comptabilitat de costos Codi:  01.526    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura focalitza la seva atenció sobre la informació comptable dels costos empresarials. Per calibrar la importància d'aquesta informació per a la presa de decisions de gestió, es podria pensar, com invita a fer-ho T. Johnson, a l'invers: "pensem una empresa sense cap informació sobre les seves despeses i costos. Potser exclamaríem ràpidament que és com un vaixell sense timó."

Doncs bé, aquesta assignatura et proporciona un timó o una carta de navegació per prendre decisions en l'àmbit de les organitzacions. En aquest sentit, la comptabilitat de costos s'encarrega, juntament amb la comptabilitat financera, de garantir la qualitat i la utilitat de la informació econòmica sobre despeses i costos que necessita qualsevol empresa

Amunt

Aquesta assignatura estudia la matèria primera informativa que la resta de les assignatures de la carrera utilitzen en les seves solucions pràctiques. L'assignatura s'emmarca dins del bloc de matèries de comptabilitat necessàries per al desenvolupament de les competències professionals objecte dels estudis d'economia i empresa.

En aquest context, i per entendre els conceptes que es tracten en aquesta assignatura, és molt recomanable que l'estudiant hagi cursat i superat prèviament la Introducció a la Comptabilitat, matèria que serveix d'iniciació als continguts de la disciplina comptable.

D'altra banda, aquesta assignatura té una continuació natural en la assignatura Control Pressupostari i de Gestió, que especialitza el contingut en l'àmbit de l'aplicació dels costos per a la determinació de dades previsionals i de l'anàlisi de desviacions i eines crítiques per assolir l'eficiència en la gestió empresarial.

Amunt

Aquesta assignatura és indispensable pel professional de la comptabilitat, especialment per als auditors i per als controllers. És important també per als directius i per a tots els responsables de les decisions econòmiques en una organització. Cada cop és més freqüent demanar persones per llocs de treball on el perfil administratiu s'arrodoneix amb els necessaris coneixements de comptabilitat analítica.

Amunt

És recomanable que l'estudiant tingui coneixements previs en el camp de les TIC adquirits amb l'estudi de l'assignatura bàsica d'Iniciació a les competències TIC.

Per poder cursar en condicions aquesta assignatura, es necessari haver superat prèviament l'assignatura Introducció a la Informació Financera, en la que es fa una primera incursió en els sistemes d'informació comptables i una aproximació als principals conceptes, metodologies i aplicacions pròpies de la comptabilitat. També és necessari haver superat les assignatures Introducció a la Comptabilitat i Comptabilitat Financera, que aprofundeixen en certs temes de vital importància per comprendre aquesta assignatura.

Amunt

Pla d'estudis Grau en ADE

- És requisit haver superat Iniciació a les competències TIC.

- És requisit haver superat Introducció a la informació financera.

- És recomanable haver superat Introducció a la Comptabilitat.

És recomanable haver superat Comptabilitat Financera.

Amunt

En aquesta assignatura les competències transversals i específiques a assolir són les següents:

Competències

Les competències transversals que es tracten de desenvolupar en aquesta assignatura són les que es recullen a continuació:

Competències transversals

1. Capacitat d'analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima

2. Capacitat d'interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica

Competències específiques

1. Capacitat per generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents

2. Capacitat per valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats

Objectius d'aprenentatge

Les competències específiques d'aquesta assignatura, es materialitzen en els següents objectius d'aprenentatge:

Delimitar el contingut i la metodologia propis de la comptabilitat analítica, davant del contingut i la metodologia de la comptabilitat general.

Conèixer de manera detallada els models de costos proposats a Europa i els que s'analitzen en els manuals anglosaxons.

Conèixer les tendències més actuals en matèria de models de costos.

Saber escollir el tipus de metodologia de gestió i control de costos més adequat en cada moment.

Saber portar a terme l'aplicació de sistemes de costos a la realitat econòmica particular de l'empresa.             

Amunt

Mòdul 1. Introducció a la comptabilitat de costos

En aquest mòdul es pretèn delimitar el contingut de l'assignatura i discutir el significat de les seves múltiples denominacions, entendre el concepte modern de producció i el concepte de cost i les principals classificacions

Mòdul 2. Models de costos europeus i anglosaxons

El segon mòdul se centra en l'aproximació a a la teoria i la pràctica dels diversos models de costos per raó geogràfica, la comprensió de la unitat interna de la Comptabilitat de Costos malgrat la seva diversificació de models, i de com els diversos models han intentat donar una resposta a les necessitats específiques de l'època en què van sorgir.

Mòdul 3. Models bàsics de costos, full cost i direct cost

Amb aquest mòdul didàctic es vol arribar a conèixer en profunditat els dos enfocaments clàssics de determinació del cost del producte i les seves finalitats especifiques, analitzar les implicacions pràctiques del Full Cost i e ntendre la validesa i les limitacions actuals del Direct Cost.

Mòdul 4. El model ABC (Activity Based Costing)

Amb aquest mòdul es pretén fer una aproximació a les noves tendències en comptabilitat de costos que parteixen de la concepció per activitats de l'empresa i de l'aplicació de sistemes de control i gestió de costos per activitats.

Mòdul 5. Control del resultat, normalització i sistemes reals de costos

Finalment, amb el quart mòdul coneixereu les diverses formulacions i magnituds dels estats de resultats analítics, entendreu quin és l'objectiu i àmbit de la normalització en Comptabilitat de Costos i podreu analitzar les principals pràctiques i dades de costos derviades de la seva aplicació empírica.    

Amunt

Vídeo 3. Sistemes de costos: Activity Based Costing (ABC) i Activity Based Management (ABM) Audiovisual
Vídeo 2. Gestió de la producció en curs per al càlcul de costos Audiovisual
Vídeo 1. Classes de costos en la normativa externa Audiovisual
Mòdul 3. Models bàsics de costos: full cost i direct cost PDF

Amunt

Podeu accedir als materials dins de l'aula a través de l'enllaç que trobareu al menú de la dreta, "Materials i fonts  d'informació". Disposeu de diferents formats per consultar aquests recursos docents. Actualment, els formats en què pots trobar el material són Web, html5, pdf, epub, mobipocket, audiollibre i videollibre:       

En el seu conjunt, els materials didàctics responen al doble enfocament, teòric i pràctic que se li dóna a l'assignatura.

Tot i que el text s'ha dissenyat per a facilitar l'aprenentatge mitjançant la lectura i l'estudi individual, mateix temps, es proporcionen recursos que potencien el debat i les propostes en grup i propostes.

Mòduls didàctics. Aquests mòduls estan disponibles en format electrònic (PDF) a l'aula de l'assignatura.

Material Web Associat. Un conjunt de casos de suport i acompanyament que estan disponibles a l'aula de l'assignatura. Trobareu aquest material a l'espai de Recursos de l'aula.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer un examen (EX).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

  • Si superes l'AC i a l'examen obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
  • Si superes l'AC però a l'examen no obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si superes l'AC i no et presentes a l'examen, la nota final serà un No presentat.
  • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
  • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt