Comerç exterior Codi:  01.535    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Comerç Exterior  vol oferir a l'estudiant una exposició detallada, des d'un punt de vista tant teòric com pràctic dels continguts essencials per abordar una operació de comerç internacional.

Cal donar un tracte diferenciat als temes empresarials quan els adjectivem com "internacionals". Aquesta assignatura s'ha de veure com un complement a d'altres assignatures bàsiques, però a causa de la tendència a la internacionalització de les empreses, la globalització dels mercats i la nova dimensió de l'exportació, que és clau de l'èxit empresarial, aquesta assignatura aporta al futur responsable els elements bàsics per saber afrontar els mercats exteriors amb les eines adequades, a través dels canals correctes i amb els mecanismes que li permetin prendre aquestes decisions amb la màxima quantitat d'informació.

Per tant, és bàsic que es faci una introducció als orígens del comerç exterior i que estudiem les regles del joc que hem d'utilitzar pel que fa als canals de distribució, els documents i els mitjans de pagament així com per eliminar la incertesa en els negocis.

 

Amunt

Aquesta assignatura és optativa, de 6 crèdits, i s'emmarca dins del programa que hauria de seguir un/a estudiant que vulgui dominar la gestió empresarial. No pretenem que aquest/a obtingui uns coneixements teòrics sinó pràctics i relacionats amb el món de l'empresa.

L'assignatura forma part, dins del Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats, de la menció Màrqueting global.

Amunt

Els coneixements adquirits en aquesta assignatura són força valorats en el món laboral, que cada cop necessita més tècnics en operacions internacionals. De fet, moltes de les transaccions que realitza una empresa tenen l'origen o la destinació a l'estranger. Amb els coneixements bàsics però prou generals que dóna aquesta assignatura, hom està en condicions d'estudiar algun curs de perfeccionament que permeti dur els tràmits i les operacions comercials amb altres empreses estrangeres.

Aquesta especialitat aporta una base consistent a l'alumne per poder desenvolupar-se amb més seguretat en la complexitat del comerç internacional. Amb l'especialitat es pretén que l'estudiant adquireixi els coneixements que el motivin a aprofundir el camp del comerç internacional per mitjà d'una preparació i un acompliment eficient de les funcions que l'empresa encomana a l'especialista.

El perfil de la persona que hagi realitzat l'especialitat de comerç exterior serà el següent:

 • Estar capacitat per a discernir la competitivitat potencial d'una empresa en termes de preu, qualitat i volum de producció acceptables en els mercats internacionals.
 • Tenir preparació professional en l'àrea del comerç exterior que li permeti comprendre, analitzar i explicar les diferents forces que incideixen en el sector exterior d'un país determinat.
 • Conèixer els avantatges que ofereixen els sistemes duaners i comercials preferencials en la Comunitat Europea.
 • Estar preparat per a fer l'anàlisi d'una cotització internacional competitiva i rendible.
 • Conèixer les eines necessàries dels tràmits per a realitzar una exportació eficient i efectiva dels seus productes.
 • Conèixer els instruments bancaris que l'auxilien en el pagament i cobrament de les operacions de comerç exterior.
 • Haver fet alguna incursió en el coneixement de les pràctiques utilitzades en el comerç exterior.

Amunt

És recomanable haver superat l'assignatura de:

 • Fonaments de màrqueting

Amunt

Objectius

 • Disposar d'estratègies per a introduir-se en mercats exteriors.
 • Conèixer els incoterms.
 • Conèixer l'operativa de l'activitat importadora i exportadora, així com la documentació corresponent.
 • Aprendre diferents modalitats de cobrament i pagament internacionals.
 • Conèixer el funcionament i les característiques del mercat de divises.

L'especialitat en comerç exterior té com a objectiu formar especialistes d'alt nivell, capacitats per a desenvolupar activitats relacionades amb el procés importador exportador espanyol i comunitari, necessari avui dia per subsistir en el concert mundial de la competència industrial i comercial.

 

Competències Específiques

ADE 2009:

 • CE1: Entendre el funcionament de l'economia i els seus agents i institucions, amb especial emfasi en el comportament empresarial.
 • CE2: Generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, aplicant els intruments técnics adients.

MIM 2016:

 • CE1: Analitzar i compendre les forces del mercat que influeixen en les activitats comercials i de negoci.
 • CE9: Disenyar i desplegar iniciatives de negoci adaptades a mercats globals.

ADE 2022:

 • CE1: Interpretar el funcionament de l'economia i els seus agent en relació al context nacional i internacional amb l'objectiu d'anticipar tendències micro i macroeconòmiques en el comportament empresarial.
 • CE2: Aplicar tècniques, mètodes i instruments quantitatius i qualitatius adients per obtenir i analitzar la informació de l'empresa i del seu entorn socioeconòmic per a la pressa de desicions.

Competències Transversals

ADE 2009 y MIM 2016:

 • CT2: Cercar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació. 

ADE 2022:

 • CT2: Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.

Amunt

Mòduls           Descripció

Mòdul 1         Internacionalització i comercialització

Mòdul 2         Incoterms i contractació internacional

Mòdul 3         Gestió en comerç exterior

Mòdul 4         Mitjans de pagament i mercat de divises

Mòdul 5.        Cas pràctic. La internacionalització d'una pime. Primera part

Mòdul 6.     Cas pràctic. La internacionalització d'una pime. Segona part

Mòdul 7.        Cas pràctic. Projecte de l'empresa Saniroca: inversió en una planta

                      de producció de sanitaris de porcellana al Marroc 

Mòdul 8.        Cas pràctic. Softy

 

Amunt

Explicació dels incoterms Audiovisual
Interpretació del web Market Access Database, del TARIC i altres webs d'importació i exportació Audiovisual
Explicació dels mitjans de pagament i en especial el L/C Audiovisual
Explicació dels canals de venda Audiovisual
Càlcul de l'escandall de costos Audiovisual
Interpretació dels tipus de canvi i el mercat de divises, a través de diferents webs Audiovisual
Espais web i bases de dades de comerç exterior Audiovisual
Càlcul dels drets aranzelaris Audiovisual

Amunt

Característiques específiques del material didàctic i bibliografia.

El material per estudiar l'assignatura està format exclusivament pels mòduls anteriorment citats, publicats per la UOC en:

- Material web, en el apartat de material de l'assignatura.

Això no obstant, es recomana bibliografia, especificada en el pla docent de l'assignatura.

La prestatgeria virtual serveix de recolzament o de complement de l'assignatura.

També us pot ser d'utilitat consultar l'Hiperrepertori o relació de conceptes, termes i sigles de les assignatures dels Estudis d'Economia i Empresa.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt