Tècniques d'expressió escrita acadèmica i professional Codi:  01.554    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En els entorns acadèmic i professional la comunicació escrita té una gran importància. Dominar les tècniques d'expressió en aquests contextos forma part de les habilitats que la societat exigeix als estudiants universitaris i futurs professionals, que han de saber redactar de forma adequada i eficaç.

Redactar un text acadèmic o professional implica desplegar una sèrie d'estratègies comunicatives: estructurar i si cal sintetitzar bé les idees, expressar-se amb claredat i rigor, dominar la terminologia, usar adequadament la tipografia, etc. Ara bé, els estudiants sovint no heu rebut una formació específica en tècniques d'expressió escrita més enllà de la formació general de l'ensenyament secundari.

L'assignatura Tècniques d'expressió us ofereix una guia per a dominar les estratègies necessàries a fi d'elaborar de manera solvent textos diversos en llengua catalana, tant en el camp professional com en l'acadèmic. Així mateix, posa l'èmfasi en diversos punts relacionats entre si: criteris que regeixen el procés de composició, tipus de textos econòmics i comercials més habituals, selecció i organització de la informació i model de llengua i estil.

Amunt

Aquesta és una assignatura optativa dels graus d'Administració i Direcció d'Empreses i de Turisme, i obligatòria del grau de Màrqueting i Investigació de Mercats. No es requereix haver cursat prèviament altres assignatures.

Amunt

Escriure amb correcció i eficàcia és imprescindible en qualsevol camp professional. Tenint en compte els estudiants als quals s'adreça, l'assignatura se centra en els textos de contingut econòmic i comercial en llengua catalana, però les habilitats que hi treballem són aplicables a grans trets a tots els àmbits professionals en què es generen textos per a un destinatari "públic".

Amunt

Els continguts de Tècniques d'expressió són assumibles sense tenir uns coneixements previs en lingüística teòrica. Precisament, l'assignatura serveix per a endinsar-se en el vessant aplicat d'aquesta disciplina. Per descomptat, la motivació és important: pensem que la forma com vestim el missatge sí que compta, i molt! Pel que fa al nivell de llengua, cal saber escriure el català amb correcció, atès que l'assignatura es realitza íntegrament en català i totes les activitats s'han de respondre obligatòriament en aquesta llengua. 

Amunt

1. Conèixer les fases del procés de composició dels textos acadèmics i professionals.
2. Potenciar la capacitat d'anàlisi (destriament i interrelació d'elements clau d'un tema) i síntesi (concreció i resum) en el marc de textos escrits.
3. Treballar la capacitat d'estructurar i enllaçar les idees en un text.
4. Desenvolupar les tècniques d'exposició i d'argumentació.
5. Conèixer els recursos sintàctics i lèxics en llengua catalana.
6. Conèixer el model de llengua i l'estil dels llenguatges d'especialitat en llengua catalana.
7. Dominar els aspectes de presentació d'un document: tipografia, citació de fonts, etc.
8. Treure el màxim profit del material de consulta en línia per resoldre dubtes a l'hora de redactar textos acadèmics i professionals en català.

Amb l'assoliment d'aquests objectius, s'hi relacionen competències transversals com ara la capacitat d'aprenentatge de conceptes nous, de cerca, gestió i ús de la informació; d'exposició, argumentació i crítica.

Amunt

Per tal d'assolir els objectius d'aprenentatge que acabem d'esmentar, treballarem diferents continguts que hem estructurat en els tres blocs següents, els quals corresponen als tres reptes de treball que s'indiquen a continuació:

Repte 1. Introducció a la redacció acadèmica en llengua catalana

- La redacció eficaç

- Criteris de redacció formal

- El resum

- La citació i referenciació de les fonts

Repte 2. La redacció acadèmica en llengua catalana

- El treball acadèmic

Repte 3. La redacció professional en llengua catalana

- La correspondència formal

- Els textos de promoció

- Els documents d'organització interna

Paral·lelament, en cada repte treballarem aspectes directament relacionats amb la correcció gramatical i formal (inadequacions i convencions) que ha de tenir qualsevol text acadèmic o professional redactat en llengua catalana, i aprofundirem en el coneixement dels recursos electrònics de què disposem avui dia per a resoldre problemes de redacció en català.

Aquests continguts inclouen, entre altres:

- Accentuació i puntuació

- Homònims

- Anacoluts, verbs buits i concordances

- Recursos lingüístics, enciclopèdics i terminològics en línia

- Estructures paral·leles i ús anafòric de mateix

- Ordre lògic, connectors i preposicions

- Negacions i gerundis

- Majúscules i minúscules

- Abreviacions i aspectes formals

- Passives i infinitius

Setmanalment, els estudiants haureu de preparar activitats autoavaluables (AA) per a treballar aquests continguts de manera autònoma. En cada repte es publicaran els solucionaris perquè pugueu revisar els exercicis que prepara. Els continguts que es treballen per mitjà de les AA poden ser objecte d'avaluació a la prova de síntesi i a l'examen final. Així mateix, s'avaluen també per mitjà de les activitats avaluables.

És molt important que tingueu en compte que, atès que el català no solament és la llengua vehicular de l'assignatura sinó que també forma part dels continguts, els estudiants haureu d'elaborar totes les activitats avaluables i les activitats d'avaluació final íntegrament en aquesta llengua. El fet de respondre a alguna activitat d'avaluació en una llengua diferent del català comportarà la qualificació de suspens, independentment del contingut. Així mateix, si alguna activitat o prova d'avaluació no demostra un nivell mínim de català podrà rebre la qualificació de suspens, independentment del contingut. Si algun estudiant té alguna necessitat especial en aquest sentit, cal que es posi en contacte amb el professor col·laborador en començar el curs.

Amunt

Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Treball de Fi de Grau PDF

Amunt

L'assignatura disposa de material divers:

 • Manual "de capçalera": el llibre Manual de comunicacions escrites a l'empresa, que inclou els continguts fonamentals que treballarem al llarg de l'assignatura. 
 • Material "de capçalera": un document de criteris generals de redacció formal i un manual de consulta per a resoldre dubtes lingüístics anomenat Gramàtica zero, els quals haureu de treballar a fons i aplicar en tots els escrits que us demanem.
 • Materials complementaris en format electrònic que us anirem facilitant juntament amb els enunciats de les PAC i les AA corresponents.

Durant els primers dies de curs els estudiants han de comunicar al professor col·laborador qualsevol incidència relacionada amb els materials. El fet de no disposar d'aquest o d'un altre material no eximeix els estudiants de complir el calendari previst.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt