Iniciació a les matemàtiques Codi:  01.574    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Iniciació a les matemàtiques proporciona a l'estudiant una base elemental de coneixements matemàtics, imprescindible per cursar les assignatures amb contingut quantitatiu dels graus d'Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Turisme i Màrqueting i Investigació de Mercats. 

El disseny d'aquesta assignatura pretén cobrir les matemàtiques impartides a l'ESO i batxillerat, i està especialment indicada per aquells estudiants que fa temps que van cursar la secundària, i que necessiten refrescar els coneixements i habilitats en aritmètica, àlgebra i càlcul.

Tot i que l'assignatura té un caràcter eminentment teòric, es fa molt èmfasi en l'aplicació pràctica dels continguts tractats. Específicament, l'aplicació dels continguts es fa en exemples sobre economia i empresa, avançant així alguns temes i conceptes que es tractaran més endavant en posteriors assignatures. 

Amunt

Aquesta assignatura és optativa als graus d'Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Turisme i  Màrqueting i Investigació de Mercats. 

Amunt

Aquells estudiants que han cursat i superat Fonaments de Matemàtiques no es poden matricular a l'assignatura.

Amunt

Les competències transversals dels graus dels Estudis d'Economia i Empresa que es treballen en aquesta assignatura són: 

 • Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica. 
 • Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Comunicar correctament de forma escrita o verbal tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera en l'àmbit acadèmic i professional.

Les competències transversals i específiques (Pla 2022) del Grau d'ADE que es treballen en aquesta assignatura són: 

 • CT2: Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.
 • CE5: Aplicar les tècniques, els mètodes i els instruments quantitatius i qualitatius adequats per obtenir i analitzar la informació de l'empresa i del seu entorn socioeconòmic per a la presa de decisions.

Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents: 

 • Familiaritzar l'estudiant amb el llenguatge matemàtic, de manera que el pugui interpretar i també usar per comunicar idees. 
 • Introduir a tots aquells que s'inicien en aquesta disciplina en els conceptes bàsics d'aritmètica, àlgebra i càlcul. 
 • Proporcionar als estudiants les estructures mentals necessàries per resoldre problemes d'economia i empresa tot aplicant el raonament abstracte.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en següents unitats didàctiques:

Unitat 1. Nombres, Equacions i Sistemes d'equacions.

Unitat 2. Polinomis i Matrius.

Unitat 3. Funcions, Funcions polinòmiques, Funcions exponencial i logarítmica i Continuïtat de funcions.

Unitat 4. Derivació de funcions i Integrals.

Amunt

Fonaments d'aritmètica PDF
Fonaments d'àlgebra PDF
Iniciació a les matemàtiques per a l'enginyeria PDF
Exercici econòmic Audiovisual
Límits i continuïtat Audiovisual
Inequacions Audiovisual
Sistemes d'equacions lineals Audiovisual
Màxim comú divisor i mínim comú múltiple Audiovisual
Qüestionari Iniciació a les matemàtiques Moodle
Iniciació a les matemàtiques 7 - screencast Audiovisual
Iniciació a les matemàtiques 6 - screencast Audiovisual

Amunt

El manual de referència d'aquesta assignatura és el material Iniciació a les matemàtiques, el qual es troba disponible a l'aula de l'assignatura. A més es disposa d'exercicis Moodle i vídeos que complementen els recursos disponibles.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt