Business Game: Simulació de negocis Codi:  01.579    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Business Game és una assignatura de 6 crèdits, que consisteix en la participació en  un projecte virtual de creació i desenvolupament d'una empresa virtual, en un  context  competitiu, utilitzant un simulador empresarial. Aquesta simulació pretén  que  l'estudiant posi en pràctica els coneixements adquirits al llarg dels seus estudis, ja que es considera que té un caràcter recapitulatori. Les simulacions empresarials o Business Game són una eina que  permeten posar en pràctica totes les  competències relacionades amb la presa de decisions en un entorn d'una   organització i d'un sector competitiu. Està relacionada amb els Objectius de  Desenvolupament Sostenible (ODS), i més concretament amb l'ODS 4: "Educació de  Qualitat".

Amunt

Com ja s'ha esmentat anteriorment, és una assignatura de 6 crèdits, que forma part  del pla d'estudis de dos titulacions:

  • Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE)
  • Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats

Per la qual cosa és perfectament possible que a l'hora de crear equips o grups de  treball estiguin composats per participants de tots dos programes.

Amunt

Durant la simulació es permet aplicar una serie de coneixements i competències  relacionades amb la direcció d'empreses i la presa de decisions, tant a nivell  estratègic com operatiu. Està molt relacionada amb l'àmbit directiu i d'organització, i  donat que es treballa en grup, al mateix temps es desenvolupen competències  relacionades amb la comunicació, la negociació i el treball en grup.

Amunt

L'assignatura  requereix coneixements previs en l'àmbit de les finances, el màrqueting, la comptabilitat,  l'organització d'empreses i l'estratègia.

Amunt

Les principals utilitats destacades en la recerca respecte a l'ús efectuat dels  simuladors fan referència a l'alt grau de participació activa de l'alumne; l'obtenció de resultats immediats que permeten analitzar relacions de causa i  efecte; la competició pura que suposa la simulació amb la comparació de  resultats amb altres grups competidors i sobre tot el fet de que és una forma  d'aprenentatge en forma de joc i que per tant estimula als participants d'una  forma divertida i aproximada a la realitat. Aquesta integració entre joc i  aprenentatge (edutainment) es configura com una clara tendència en la recerca  de l'aprenentatge i l'ús intensiu de recursos en línia.

Els punts forts observats ressalten la utilitat dels jocs de negoci sobre tot en  cursos d'especialització que es centren en potenciar habilitats i competències relacionades amb els processos de decisió habituals de la direcció o del management. Servint d'integrador o punt final a l'assoliment de la formació  bàsica a nivell de gestió. En aquest sentit hi ha una clara coincidència en  l'anàlisi de que es necessària una formació bàsica dels conceptes de gestió  empresarial per aprofitar completament el potencial de la simulació. 


Competències transversals

  

Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la  informació.

Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de  manera òptima.

Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.

Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.

Capacitat per a la negociació.

Capacitat per a comunicar correctament, per escrit i/o oralment, tant en les  llengües pròpies com en una llengua estrangera.

Capacitat per a utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmic i professional.

Capacitat per a emprendre i innovar.

 

 Competències específiques

 

Capacitat per a entendre el funcionament de l'economia i els seus agents i les seves institucions, amb un èmfasi especial en el comportament empresarial.

Capacitat per a generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, tot aplicant els instruments tècnics pertinents.

Capacitat per a gestionar eficientment una empresa o organització, entenent-ne la ubicació competitiva i institucional i identificant-ne les fortaleses i debilitats. 

Capacitat per a desenvolupar eficientment labors d'administració i gestió en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització.

Capacitat per a valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.

Capacitat per a planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials.

Capacitat per a l'orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.


Amunt

No hi ha continguts específics en forma de mòduls. Dont el seu caràcter eminentment  pràctic és necessari treballar amb els recursos d'aprenentatge tal com  es descriuen al punt següent.

En les primeres setmanes, rebreu la informació pel que fa al tipus d'empresa  (filosofia, descripció de mercats i activitat) així com la documentació necessària per  participar a la simulació.

Amunt

Amunt

Els estudiants disposaran de diversos materials de suport lliurats al llarg de la  simulació en format electrònic. En una fase inicial es lliuraran els documents  explicatius del funcionament del simulador. S'anirà afegint informació addicional a  mesura que es vagin assolint les diferents etapes de la simulació i la seva obtenció  està lligada la presa de decisions habitual en la gestió empresarial.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt