L'educació inclusiva a l'escola Codi:  02.158    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta és una assignatura obligatòria del Grau d'Educació Primària que es recomana cursar el primer semestre de la titulació. L'objectiu és conèixer les bases de la inclusió per aconseguir una educació per a tothom. Es treballaran les condicions, eines i recursos per a l'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, l'estructura i l'organització d'aquests suports a l'escola tant a nivell de centre com d'aula.

Idioma de docència: Català

Amunt

L'assignatura L'educació inclusiva a l'escola és una assignatura bàsica del Grau d'Educació Primària que s'ofereix durant el primer semestre. 

Consta de 6 crèdits ECTS i forma part de la matèria Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat.

Amunt

Es recomana contactar amb el/la tutor/a prèviament a la matrícula per tal de rebre assessorament sobre les assignatures a matricular.

Amunt

Competències bàsiques

- Que els i les estudiants sàpiguen aplicar els coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que s'acostumen a demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

Competències generals

- Resoldre situacions complexes de diversitat cultural, analitzant-ne els components, trobant alternatives de resolució, arribant a consensos en la seva aplicació i avaluant els resultats de la seva implementació.

- Treballar en equips interdisciplinaris i multiculturals, presencialment i en xarxa, desenvolupant actituds de participació i col·laboració proactiva.

Competències transversals

- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Competències específiques

- Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que formen els valors de la formació ciutadana.

- Analitzar l'organització dels centres d'educació primària i proposar millores en la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament.

- Exercir les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent les necessitats educatives singulars dels estudiants.

Resultats d'aprenentatge

- Reconèixer, comprendre i respectar la diversitat funcional, social, cultural, econòmica, política, lingüística i de gènere

- Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten estudiants amb diferents capacitats i diferents ritmes d'aprenentatge

- Identificar dificultats d'aprenentatge, informar i col·laborar en el seu tractament).

Amunt

L'escola inclusiva

 • Què entenem per inclusió?.
 • De l'exclusió del sistema educatiu a un escola per a tothom: evolució històrica.
 • Atenció educativa a l'alumnat en el marc d'una escola inclusiva.
 • Cultura, polítiques i pràctiques inclusives: l'«Índex per a la inclusió».

Els sistemes i models escolars inclusius en els marcs legislatius

 • El dret a l'educació.
 • El marc legislatiu a Espanya: del Reial decret de 1985 a la LOMCE.
 • LOMLOE: nova llei d'educació en procés d'aprovació el 2020.
 • Els decrets d'inclusió a Llatinoamèrica, Europa i Catalunya.

Sistemes d'intervenció a l'escola inclusiva

 • Currículum escolar inclusiu.
 • Les mesures i els suports.
 • El model de resposta a la intervenció (RTI).
 • El disseny universal per a l'aprenentatge (DUA).

L'escola inclusiva: intervenció a nivell d'aula

 • Desenvolupament curricular i organitzatiu per a la inclusió.
 • Ensenyament i planificació multinivell.
 • El treball amb les famílies: col·laboració, assessorament i orientació.

Amunt

Ús no sexista de la llengua Web
Què és el Disseny Universal de l'Aprenentatge? Audiovisual
Aplicació del Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA) a les aules d'educació primària i secundària Audiovisual
La pràctica docent coeducativa: trajectòria, reptes i recursos PDF
L'educació dins d'un marc d'escola inclusiva PDF
L'educació en l'era digital PDF

Amunt

Per a la realització d'aquesta assignatura es compta amb el material i recursos propis de la universitat com els mòduls textuals didàctics associats a l'assignatura. A més, es compta amb material extern a la universitat com ara articles científics, capítols de llibre i altres materials audiovisuals.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt