Pràctica docent i transformació educativa Codi:  02.170    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura "Pràctica docent i transformació educativa" és una assignatura bàsica de 6 crèdits ECTS dins del Grau d'Educació Primària. 

Amunt

Aquesta assignatura complementa el contingut de les assignatures "Teoria de l'educació i sistema educatiu", "Organització escolar i contextos educatius", i "Ensenyament i aprenentatge a l'edat escolar". Les competències i continguts d'aquesta assignatura poden ser de molta utilitat per les assignatures de Pràcticum. 

Amunt

És molt recomanable haver cursat algunes assignatures bàsiques del grau d'Educació Primària, com per exemple desenvolupament en l'edat escolar, ensenyament i aprenentatge en l'edat escolar, l'educació inclusiva a l'escola, i haver fet el Pràcticum I.

Amunt

Competències

CG7. Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per una ciutadania activa. 

CT3. Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional. 

CE5. Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana. 

CE10. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida. 

CE13. Reflexionar sobre les metodologies a l'aula per innovar i millorar la labor docent en l'educació primària, fomentant actituds positives cap a models d'ensenyament per indagació centrats en l'estudiant. 

CE14. Adquirir hàbits i destreses per l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants. 

CE18. Saber utilitzar adequadament models de millora de la qualitat educativa per aplicar-los als centres d'educació primària. 

 Resultats d'aprenentatge

RA7. Analitzar i comprendre els processos educatius a l'aula i fora d'ella relatius al període 6-12. 

RA9. Analitzar la pràctica docent i les condicions institucionals que l'emmarquen. 

RA11. Conèixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula. 

RA13. Promoure el treball cooperatiu i el treball i esforç individuals. 

RA15. Conèixer i abordar situacions escolars en contextos multiculturals. 

RA16. Dissenyar, planificar i avaluar l'activitat docent i l'aprenentatge a l'aula. 

RA17. Conèixer i aplicar experiències innovadores en educació primària. 

RA19. Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques de recerca educativa i ser capaç de dissenyar projectes d'innovació identificant indicadors d'avaluació. 

RA90. Reconèixer, comprendre i analitzar les causes i efectes de les desigualtats per raó de sexe i gènere.

Amunt

- Disseny, implementació i avaluació de la pràctica educativa. 

- Models i processos de transformació de la pràctica educativa. 

- Metodologies i tècniques d'indagació educativa. 

- Observació i anàlisi de les pràctiques educatives. 

- Disseny, implementació i avaluació de projectes d'innovació educativa.

Amunt

L'espiral d'indagació. Un manual d'aplicació per a equips de professors PDF
La relació teoria-pràctica, el coneixement del professorat i l'ensenyament informat per evidències PDF
La indagació pedagògica del professorat PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt