Didàctica de les matemàtiques Codi:  02.177    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L’assignatura ofereix les eines, mètodes i recursos didàctics que han de permetre als futurs i futures mestres planificar, impartir i avaluar activitats matemàtiques des del punt de vista competencial per tal de desenvolupar els sabers i competències curriculars de l’àmbit matemàtic en educació primària. Les activitats matemàtiques han d’estar basades en situacions i problemes que es donen comunament en el dia a dia dels infants i han de potenciar el pensament matemàtic de l’alumnat tot i atenent a la seva diversitat. 

Amunt

L’assignatura de “Didàctica de les matemàtiques” és una assignatura obligatoria de 6 crèdits que forma part del bloc d'assignatures vinculat a les didàctiques d'àrees curriculars específiques.

L’assignatura forma part de la Matèria de Matemàtiques del programa del Grau d’Educació Primària, que també inclou l’assignatura de Currículum i competències en matemàtiques, essent ambdues complementàries i consecutives en el temps. És a dir, l’assignatura de Currículum, centrada en els continguts curriculars en matemàtiques, és un requisit per a poder cursar la de Didàctica que es centra en el disseny i aplicació de mètodes didàctics per a desenvolupar aquests continguts.

És un requeriment matricular-se d’una assignatura de Pràcticum en el mateix semestre que l’estudiant realitza aquesta assignatura de Didàctica de les matemàtiques; ja que serà dins de la vivència de l’estudiant en un centre educatiu quan caldrà realitzar una activitat, on tot allò que haurà madurat al llarg de l’assignatura trobarà un context real on expressar-se.

Amunt

L’assignatura no requereix de formació prèvia per a superar-la però és molt recomanable haver cursat abans l’assignatura de Currículum i competències en matemàtiques del pla d’estudis del Grau d’Educació Primària, per a tenir un coneixement base sobre la mirada competencial que ha d’oferir l’àrea de matemàtiques així com la classificació dels sabers pertinents a cada cicle dins dels diferents sentits. Aquest domini del Currículum oferirà la seguretat des d’on aprendre i madurar la capacitat de fer una bona didàctica matemàtica. 

Amunt

Competències bàsiques i generals:
CG2. Treballar en equips interdisciplinaris i multiculturals, presencialment i en xarxa, desenvolupant actituds de participació i col·laboració activa.

Competències transversals:
CT3. Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Competències específiques:
CE1. Saber aplicar adequadament a la pràctica educativa el coneixement sobre les àrees curriculars de l'educació primària, la relació interdisciplinar entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn als procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
CE2. Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre d'educació primària.
CE11. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social del centre d'educació primària.
CE13. Reflexionar sobre les metodologies a l'aula per a innovar i millorar la tasca docent en l'educació primària, fomentant actituds positives cap a models d'ensenyament per indagació centrats en l'estudiant.
CE14. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
CE15. Aplicar de manera adequada les tecnologies de la informació i de la comunicació a les aules de l'educació primària i en l'àmbit acadèmic i professional.
Resultats d’aprenentatge:
RA38. Adquirir les competències matemàtiques bàsiques (numèriques, càlcul, geomètriques, representacions espacials, estimació i mesura, organització i interpretació de la informació, etc.).
RA40. Analitzar, raonar i comunicar propostes matemàtiques. RA41. Plantejar i resoldre problemes vinculats amb la vida quotidiana.
RA42. Valorar la relació entre matemàtiques i ciències com a un dels pilars del pensament científic.
RA43. Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents entre els estudiants.

Amunt

L’assignatura es planteja en quatre reptes principals precedits d’una activitat inicial que pretén suscitar el vostre interès i motivació per a endinsar-vos en la didàctica de les matemàtiques.

El primer repte treballa les diverses estratègies per a l'ensenyament de les matemàtiques des del punt de vista teòric i pràctic, amb un enfocament particular en les estratègies d’aprenentatge per indagació, per a que com a futures i futurs mestres pugueu reflexionar i contrastar les diferents implicacions d'aplicar a l'aula unes estratègies o altres. 

El segon repte es centra en explorar i raonar sobre la gran varietat de recursos didàctics i propostes matemàtiques existents, adreçades a desplegar i afiançar els sabers i les competències curriculars, que plantegin problemes associats a situacions quotidianes i els resolguin. A partir d’experimentar i innovar amb diferents recursos manipulatius i digitals (com les TAC), aquest repte pretén donar-vos les eines per a resoldre preguntes sobre quins recursos específics utilitzar per a treballar i assolir els resultats d'aprenentatge desitjats i com utilitzar-los.

Amb aquesta base sòlida, el tercer repte consisteix en l’aplicació dels vostres coneixements a la realitat del centre educatiu a través d’elaborar una unitat didàctica en matemàtiques per a treballar les competències i els sabers relacionats amb els sentits de la mesura i espacial, atenent a les necessitats de l’alumnat del vostre centre de pràctiques, i decidint els criteris d’avaluació que han de permetre mesurar directament el grau de desenvolupament d’aquestes competències específiques.

Per últim, el quart mòdul es centra en la posada en pràctica de la unitat didàctica en matemàtiques al vostre centre educatiu de pràctiques, i la seva avaluació per tal de reflexionar i aprendre dels processos d’ensenyament i aprenentatge posats en pràctica. 

Amunt

Trastorns d'aprenentatge de l'escriptura i de les matemàtiques PDF
Desplegament de l'àrea curricular de matemàtiques: l'educació per al desenvolupament de competències PDF
Matemàtiques experimentals Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt