Teoria de l'educació Codi:  02.502    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
La teoria de l'educació és una disciplina acadèmica dedicada a l’estudi de l'educació i el fet educatiu. Per fer-ho, integra altres branques del coneixement pedagògic, com ara la sociologia, l'antropologia, la filosofia, l'economia, la psicologia, etc. Ens trobem, doncs, davant d'un camp de coneixement interdisciplinari des del qual s'analitza el fenomen educatiu des del seu vessant teòric, però també pràctic i metodològic. Sense teoria, l'acció educativa és cega i imprecisa, mentre que la teoria sense acció resulta buida, una simple il·lusió. Una i altra es retroalimenten, per això és important que un/a educador/a social conegui i estableixi un marc sistemàtic i organitzat de conceptes i instruments metodològics que orientin la seva funció pedagògica en l'acció professional. Finalment, la teoria de l'educació té un clar component polític. En efecte, educar és, sobretot, un acte polític: sostenir una oferta, mantenir un compromís amb l'altre, establir relacions amb el saber, promoure la identificació en un projecte de futur, etc. L’objectiu és que al llarg del semestre puguem reflexionar sobre totes aquestes qüestions en el marc de les diferents activitats que us proposem.

Amunt

Aquesta és una assignatura de caràcter Bàsic i serveix per aproximar l'estudiant als diferents elements que fan possible el fenomen educatiu. En aquest sentit, és important que un/a educador/a social conegui i estableixi, tal com dèiem abans, un marc sistemàtic i organitzat de conceptes i instruments metodològics que orientin la seva acció educativa, tenint en compte les aportacions dels principals referents del camp de la pedagogia a fi de reflexionar sobre els reptes educatius de l'actualitat. Es recomana cursar-la a l'inici del Grau.

Amunt

La Teoria de l'Educació és una disciplina que aporta diferents orientacions a la tasca educativa, estructurant les bases pedagògiques que l'han de fonamentar. No es pot prescindir de la Teoria de l'educació si volem entendre l'origen de qualsevol pràctica i el seu sentit en una realitat determinada i en un context global. Ens trobem, per tant, davant d’una assignatura que contribueix a fonamentar la pràctica educativa des de la reflexió teòrica a partir de les aportacions dels referents històrics de la pedagogia i la intervenció en els debats educatius contemporanis.


Amunt

Teoria de l'Educació és una bona assignatura per estudiar les diferents dimensions que intervenen en el món educatiu. Cursar-la des de l'inici del Grau permet entrar en un procés sistemàtic de reflexió entorn dels models de treball social i educatiu que s'acabaran desenvolupant en l'exercici professional.

Amunt

Aquesta és una assignatura que es recomana cursar a l'iniciar el Grau, sigui en el primer o el segon semestre.

Amunt

 

 OBJECTIUS:

1) Analitzar el fenomen educatiu des dels diferents subjectes i àmbits de l'educació.

2) Introduir el marc conceptual bàsic de la teoria i la praxis educatives.

3) Analitzar els diferents contextos educatius tenint en compte les seves possibilitats i els seus límits.

4) Conèixer, a grans trets, les teories educatives que operen en l'actualitat.

5) Conèixer els àmbits de l'acció educativa en el camp social, el seu origen, evolució i contextos actuals.

6) Aprendre a elaborar un model teòric sistemàtic i conceptual per poder abordar l'acció educativa en l'actualitat.

 

COMPETÈNCIES:

Competències transversals

 

CT1 - Anàlisi i síntesi.

CT3 - Comunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.

CT4 - Gestió de la informació.

CT11 - Argumentació en valoracions, judicis, crítiques, exposicions o defenses.

CT 14. Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

 

Competències específiques

 

CE1. Comprensió dels referents teòrics, històrics, culturals, polítics i legals que constitueixen l'ésser humà com a protagonista de l'educació.

CE2. Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per millorar la pràctica professional. 

 

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'exposen principalment en el manual docent, però es complementen amb altres Fonts d'Informació, com ara articles i altres lectures que també es treballaran al llarg de les PAC. Cal afegir que el professorat de l’aula pot aportar altres materials i recursos al llarg del semestre. Pel que fa als materials docents pròpiament dits, es compta amb cinc mòduls didàctics i tres recursos audiovisuals, organitzats de la manera següent:

 

Mòdul didàctic 1 - Conceptualització de l'educació.

1. El desenvolupament de l'educació. De la Paideia grega a l'educació per competències.
2. Conceptualització de l'educació.
3. Àmbits de l'educació.
4. Educació, valors i ciutadania.
5. Reptes de l'educació actual

 

Mòdul didàctic 2 - El sentit de la teoria de l'educació

1. Concepte i abast de la Teoria de l' Educació.
2. Bases epistemològiques d'una Teoria de l'Educació.

 

Mòdul didàctic 3 - L'acció educativa

1. L'educador, l'educand i l'acció educativa.
2. L'acció educativa.
3. Les dimensions de l'acció educativa.
4. L'educació com a comunicació.
5. L'educació com a procés social.

 

Mòdul didàctic 4 - Teories de l'educació

1. Taxonomies en Teoria de l'Educació.
2. Relats educatius contemporanis.
3. Models teòrics en educació.


Mòdul didàctic 5 - Educació, globalització i societat del coneixement

1. Societat del coneixement i model de creixement.
2. La transformació de les estructures sociopolítiques i empresarials.
3. Un nou 1984.
4. Cap a l'homogeneïtzació econòmica i cultural.
5. Equilibri ecològic i desenvolupament global dels pobles i comunitats.

 

Recurs audiovisual 1. Teories de l'educació.

Capítol 1. Els dilemes subjacents en les teories de l'educació. Una aproximació en clau antropológica.

Capítol 2. Per a què eduquem. Les concepcions ideològiques de l'educació.

Capítol 3. La forma d'educar. Controvèrsies pedagògiques i sociològiques en les teories de l'educació.

 

Recurs audiovisual 2. Les controvèrsies sobre la igualtat d'oportunitats.

 

Recurs audiovisual 3. Els eixos cardinals de les polítiques educatives.

Amunt

Teories de l'educació XML
Teories de l'educació DAISY
Teories de l'educació EPUB 2.0
Teories de l'educació MOBIPOCKET
Teories de l'educació KARAOKE
Teories de l'educació XML
Teories de l'educació HTML5
Teories de l'educació PDF
Teories de l'educació OAI-MPH
Teories de l'educació Audiovisual
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
Les controvèrsies sobre la igualtat d'oportunitats en educació Audiovisual
Els eixos cardinals de les polítiques educatives Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt