Planif. i aval. en el camp de l'Ed. social Codi:  02.510    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Planificació i Avaluació en el camp de l'Educació Social és una assignatura obligatòria del Grau d'Educació Social i consta de 6 crèdits ECTS.

Amb aquesta assignatura inicieu una tasca de reflexió entorn de l’objectiu, del què, del quan i del com del disseny i l'avaluació d'un projecte socioeducatiu. L'assignatura us apropa a la seva temàtica permetent-vos participar en contextos reals d'acció amb una doble perspectiva:

  • d'una banda, s'espera que definiu el propòsit de la vostra intervenció, navegant per la creació, imaginació i debat;
  • d'altra banda, es demana que ho feu com a professionals reflexius que treballeu segons els paràmetres de la investigació-acció, tenint en compte les seves potencialitats i limitacions.

Per aconseguir que els nostres ideals es materialitzin, és necessari assumir la responsabilitat que la nostra professió requereix: dominar els conceptes, familiaritzar-se amb la terminologia tècnica i específica, i conèixer els mètodes i tècniques per implementar-los, aplicar-los i millorar-los.

Amunt

Aquesta assignatura està vinculada amb totes aquelles que tenen com a objectiu l'anàlisi i la comprensió dels entorns socioeducatius i amb les que ofereixen eines metodològiques per a la planificació i execució d'intervencions socioeducatives. Especialment està vinculada amb Direcció i Gestió de centres i programes d'educació social.

Amunt

L'orientació professional de l'assignatura contempla, d'una banda, l'estudi i la reflexió dels factors implicats en la planificació en els diferents escenaris professionals i, de l'altra, el disseny i l'avaluació de propostes d'actuació.

Amunt

Es recomana haver cursat l'assignatura de Mètodes i tècniques d'investigació socioeducativa.

Amunt


Amunt

Amb l'assignatura de Planificació i Avaluació pretenem assolir dos tipus d'objectius:

1.- Conèixer la teoria reconeixent la seva relativitat. Encara que la teoria no és garantia d'èxit, ens ajuda a reflexionar sobre les nostres accions, anticipar-ne els efectes, entendre les limitacions i actuar estratègicament.

2.- Establir nous marcs des d'on aprendre tant a nivell intel·lectual com afectiu. La teoria adquireix valor quan la repensem i l'ajustem al context real en què operem. Emprar-nos com a instruments ens permetrà aprendre i incorporar la nostra experiència en accions futures.

Els dos grans objectius anteriors estan vinculats a les següents competències

1. Identificar conceptes clau de la planificació en intervencions socioeducatives.

2. Reflexionar sobre el sentit de la professió en clau de transformació i millora en l'entorn social i la vida de les persones.

3. Relacionar conceptes amb rigor, continuïtat i coherència amb la teoria proposada en els materials de l'assignatura i en altres fonts.

4. Prendre decisions tècniques i fonamentades en la presentació d'exemples.

5. Incorporar els comentaris i intervencions tant dels Fòrums com del o de la professora, reajustant els aspectes millorables del treball.

6. Expressar idees amb claredat i usar una redacció de qualitat, emprant un llenguatge adequat i concís i una terminologia precisa.

7. Citar fonts amb precisió i pertinència.

8. Garantir la cohesió entre les diferents parts d'un projecte socioeducatiu.

9. Emprar correctament termes tècnics al dissenyar un projecte d'intervenció.

10. Respectar els elements i les convencions formals al redactar objectius, necessitats o propostes d'acció del projecte socioeducatiu.

11. Introduir elements organitzatius clau del projecte socioeducatiu, com ara reunions, coordinacions, perfils i rols professionals de l'equip.

12. Identificar i determinar moments clau d'avaluació dins un projecte.

13. Escollir els mètodes d'avaluació més pertinents per a cada fase del projecte.

14. Comprendre els diferents instruments i estratègies d'avaluació.

15. Proposar avaluacions creatives i innovadores, alineades amb les necessitats i els recursos disponibles.

16. Elaborar un esquema coherent d'objectius d'avaluació.

17. Formular un procés d'avaluació senzill i esquemàtic segons la definició dels programes d'acció del projecte.

18. Descriure els elements claus per l'avaluació interna d'un projecte, com ara objectius d'avaluació, indicadors, resultats i memòria.

Amunt

El manual digital de l'assignatura es divideix en dos mòduls:

Mòdul I. Planificació i educació social: Aquest mòdul descriu com es concreta la planificació de la intervenció social i l'estructuració d'un projecte d'intervenció social. L'objectiu principal és aprendre a convertir bones idees en accions efectives de canvi social.

Mòdul II. Avaluació i educació social: Aquí es busca donar resposta a preguntes com: són la planificació i l'avaluació garanties de qualitat? Tenen un impacte social positiu? Contribueixen a millorar l'acció socioeducativa? Durant l'assignatura, es fa una anàlisi i aplicació d'un model d'avaluació democràtic, social i participatiu que prioritzi la utilitat social dels resultats i conclusions, promocionant els objectius de qualitat sobre els de producció.

A banda del manual, disposeu de fonts bibliogràfiques addicionals per aprofundir en aspectes metodològics que us ajudaran a desenvolupar el vostre treball de manera satisfactòria.

Amunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web

Amunt


Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt