Planif. i aval. en el camp de l'Ed. social Codi:  02.510    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Planificació i Avaluació en el camp de l'educació social és una assignatura obligatòria del Grau d'Educació Social i consta de 6 crèdits ECTS.

L'assignatura us aproxima a la seva temàtica a través de la participació en contextos reals d'acció des d'una doble perspectiva:  

  • haureu de posicionar-vos sobre el sentit de la vostra acció (creació, imaginació i discussió), 
  • com a professionals reflexius que dissenyeu des dels paràmetres de la investigació - acció (potencialitat i limitacions). 


Fer reals els nostres somnis implica necessàriament assumir la responsabilitat que exigeix la nostra professió: conèixer els conceptes, la terminologia tècnica, els mètodes i les tècniques per desenvolupar-les, aplicar-les i millorar-les. 

Amunt

Aquesta assignatura està vinculada amb totes aquelles que tenen com a objectiu l'anàlisi i la comprensió dels entorns socioeducatius i amb les que ofereixen eines metodològiques per a la planificació i execució d'intervencions socioeducatives. Especialment està vinculada amb Direcció i gestió de centres i programes d'educació social.

Amunt

L'orientació professional de l'assignatura contempla, d'una banda, l'estudi i la reflexió dels factors que participen de la planificació i l'avaluació en els diferents escenaris professionals, i, de l'altre, en el disseny i l'avaluació de propostes d'actuació.

Amunt

Es recomana haver cursat l'assignatura de Mètodes i tècniques d'investigació socioeducativa.

Amunt

Per cursar el TFG és requisit imprescindible haver superat 180 ECTS del Grau en Educació Social, entre els quals s'inclouen, necessàriament, el Practicum I i Practicum II. Es pot cursar de forma simultània el TGF i el Practicum III, però cal preveure que són dues assignatures que demanen una dedicació intensiva.

Amunt

Amb l'assignatura de Planificació i Avaluació pretenem assolir dos tipus d'objectius:

1.- Conèixer la Teoria des del reconeixement de la seva relativitat. La teoria no és garantia d'èxit però ens permet pensar sobre el que fem, preveure els possibles efectes, explicar les nostres limitacions, i moure'ns estratègicament.

2.- Adquirir nous marcs de referència a partir dels quals aprendre intel·lectual i afectivament. La teoria només es vàlida si la (re)pensem i la (re)ubiquem en funció de la realitat on la portem a terme. Utilitzar-nos com a instruments de treball ens permetrà aprendre i incorporar el nostre bagatge pràctic en d'altres accions futures.  

Aquests dos grans objectius estan vinculats a les següents competències: 

1. Capacitat d'identificar els diferents conceptes de la planificació aplicats a projectes d'intervenció socioeducativa.

2. Reflexionar sobre el sentit de la professió des de la clau de la transformació i la millora de l'entorn social i la vida de les persones.

3. Capacitat per relacionar els diferents conceptes amb rigor, continuïtat i coherència interna i amb la teoria proposada en els materials de l'assignatura i l'aportació d'altres fonts.

4. Prendre decisions tècniques i fonamentades amb correcció tècnica en la redacció dels exemples.

5. Capacitat d'incorporar els comentaris i intervencions tant de l'espai de Debat com del/de la consultor/a, replantejant els aspectes més febles del treball.

6. Presentar idees adequades i ben expressades: llenguatge ben emprat (terminologia adequada i correcta), concís (sense circumloquis) i redacció de qualitat.

7. Aplicar les cites de documentació de consulta ben utilitzada i referenciada.

8. Mantenir la coherència entre les diferents parts/apartats del projecte socioeducatiu.

9. Utilitzar correctament dels diferents conceptes tècnics que comporta el disseny d'un projecte d'intervenció.

10. Mantenir el respecte dels elements formals en el moment de la redacció de les diferents parts com ara els objectius, les necessitats o les propostes d'acció del projecte socioeducatiu.

11. Capacitat d'introduir alguns perfils i rols professionals en el marc del projecte socioeducatiu.

12. Capacitat de descriure alguns del elements clau per l'organització interna del projecte, com ara les reunions, les coordinacions i els rols professionals dins l'equip.

13. Saber identificar i ubicar els diferents moments avaluatius dins d'un projecte.

14. Discernir quins són els processos avaluatius més adients en cada moment del procés de planejament d'un projecte.

15. Comprendre els diferents instruments i estratègies d'avaluació.

16. Elaborar propostes d'avaluació creatives, innovadores i realistes d'acord amb les necessitats formulades i els mitjans disponibles.

17. Capacitat de redactar un arbre d'objectius avaluatius complert i coherent.

18. Formular un procés d'avaluació senzill i esquemàtic a partir de la definició d'alguns programes d'acció que pugui assumir el projecte.

19. Descriure alguns del elements claus per l'avaluació interna del projecte, com ara objectius avaluatius, indicadors, resultats i memòria.

Amunt

El manual digital de l'assignatura està dividit en dos mòduls:
Mòdul I. Planificació i educació social: Al llarg d'aquest mòdul veurem com es concreta la planificació de la intervenció social i com s'estructura un projecte d'intervenció social, aprenent a traduir les bones idees en accions de canvi social.  
Mòdul II. Avaluació i educació social: Són la planificació i l'avaluació elements de qualitat? Són d'utilitat social? Milloren i optimitzen l'acció socioeducativa?. Sí, analitzarem i aplicarem un model democràtic, social i participatiu d'avaluació que defensa la utilitat social dels resultats i de les conclusions de les avaluacions i potencia els objectius de qualitat enfront els objectius de producció.  
A més a més del manual teniu a la vostra disposició una bibliografia mínima per ampliar els aspectes metodològics que podeu necessitar per desenvolupar el vostre treball satisfactòriament.

Amunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web

Amunt


Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt