Pedagogia de les relacions interpersonals Codi:  02.512    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Pedagogia de les relacions interpersonals és una assignatura obligatòria del Grau d'Educació Social. Consta de 6 crèdits ECTS. Aquesta assignatura planteja la possibilitat de construir respostes a preguntes com:  Com acompanyem a les persones fins on elles poden anar (i encara més), a partir del que som (cadascuna i cadascú de nosaltres)? Es cerca, a través de la reflexió crítica i de la creativitat, la presa de consciència de les nostres (in)coherències submergint-nos en el com i en el què de les nostres relacions interpersonals. 

Amunt

És recomanable haver cursat primer les assignatures de Pedagogia Social i Antropologia Pedagògica, així com haver superat l'equador de la formació del Grau.

Amunt

L'assignatura té com a objectiu principal oferir als alumn@s elements de reflexió i anàlisi per abordar el camp de la intervenció social en l'àmbit de les relacions interpersonals.

Un objectiu que es concreta en les següents competències:

CT5.  Resolució de problemes i presa de decisions

CE2. Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per millorar la pràctica professional

Amunt

Els continguts a treballar al llarg de l'assignatura estan directament vinculats amb algunes de les actituds i habilitats (com l'escolta, el diàleg o la mirada) que configuren els aspectes bàsics en la nostra professió:

  1. L'acompanyament socioeducatiu: com? per a què?
  2. L'acollida: el moment de la trobada amb l'altre, de la recepció de la demanda i les pors, les expectatives, els recels... Quan ens mostrem per primera vegada i rebem amb l'escolta i els silencis i també amb el cos.
  3. El vincle: com ens situem en aquest procés d'acompanyament? com gestionem (si cal), la distància amb l'altre?
  4. La relació d'ajuda: com entenem la nostra professió?
  5. La separació: parlem de les dificultats en la separació per part de les persones a les que acompanyem... però, i nosaltres, permeten la desvinculació tranquil·la i progressiva de la persona?

Per tal de desenvolupar i aprofundir en aquests continguts, treballarem propostes teòriques i pràctiques de diferents autors a través dels seus llibres o articles i us proposarem la recuperació de materiales d'altres assignatures. A l'apartat de Recursos d'Aprenentatge trobareu aquests materials per tal de poder desenvolupar el vostre procés satisfactòriament. De la mateixa manera, també us anirem proposant altres lectures a través d'altres eines de la mateixa aula (taulell, foro,..).

Amunt

L'etnografia com a pràctica de camp: mètodes i tècniques PDF

Amunt

Lectures bàsiques

Borja, G. (1995) La locura lo cura (pàg.47-84)  México: Cuatro Vientos Editorial.

Garay, A., Iñiguez, L., & Martínez, L. M. (2005). La perspectiva discursiva en psicología social. Subjetividad y procesos cognitivos, (7), 105-130.

Larrosa J. y Pérez de Lara, N. (Comp.) (1997) "Imágenes del Otro" (pàg 163-174).Barcelona: Virus editorial.

Madrid, J. (2005) La destreza de escuchar. Los procesos de la relación de ayuda (pàg .375-405).Bilbao: ld. Desclée de Brouwer.

Pie, Asun (2012) " Capítulo IX: Pedagogia de la interdependencia" en A. Pie (coord.)¿ Deconstruyendo la dependencia: propuestas para una vida independiente. Barcelona. Material UOC.

Sennett, R. (2006) Capítulo 5. "La compasión que hiere". El Respeto. Sobre la dignidad del hombre en un mundo de desigualdades (p. 134-156). Barcelona: Anagrama.

Solé, J. i Pié, A. (coords.) (2018). Políticas del sufrimiento y de la vulnerabilidad. Cap I, II i III.  Icaria Editorial: Barcelona.

Materials audiovisuals

Coloquio: La compasión (2011) amb J.C Mèlich, V. Camps y F. Torralba. Para Todos la 2, RTVE.

Pel·lícula:  Loach,K (2016). Yo, Daniel Blackes. Reino Unido. Filmin

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt