Etnografia aplicada a l'educació social Codi:  02.514    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'etnografia és una mirada cap a la diversitat de les formes de vida i d'entendre el món que trobem a les societats humanes; una mirada que busca comprendre com viuen, pensen i senten les persones, dones i homes. Una mirada que vol explicar com aquest donar sentit a l'experiència està lligat a les pràctiques socials i culturals que són compartides, col·lectives i que fem pròpies o modifiquem a través de l'aprenentatge i la comunicació.

Hi ha dues maneres d'enfocar l'etnografia: com a procés de recerca i exploració empírica, sobre el terreny, dels aspectes socials i culturals de la vida humana; i com a producte, és a dir, com a descripció teòricament orientada de la vida d'un poble, d'una comunitat, d'un grup social o d'un procés de l'activitat humana.

L'assignatura d'Etnografia aplicada a l'Educació Social és una aproximació a aquestes dues vessants de la pràctica etnogràfica. Com a procés ens introduirem a la pràctica del treball de camp etnogràfic. I com a producte, donarem importància a la presentació de les diferents formes d'escriptura etnogràfica. La finalitat última és millorar la nostra pràctica professional.

 

Amunt

És obligatori haver cursat l'assignatura de Diversitat, Interculturalitat i Educació Social.

Amunt

És obligatori haver cursat l'assignatura de Diversitat, Interculturalitat i Educació Social.

Amunt

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

COMPETÈNCIES GENERALS: 

CG1: Anàlisi y síntesi.

CG2: Organització i planificació.

CG10:Compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professionAL.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:

CE4: Diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d'accions socioeducatives.

CE8: Aplicació de metodologies especifiques.

CE11: Iniciació i desenvolupament d'una relació professional amb persones i grups en contextos socials concrets.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS:

CT14: Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Amunt

Els mòduls que es treballaran durant el curs són:

Mòdul 1. L'antropologia i l'estudi de la variabilitat de les cultures humanes. El primer mòdul us proposa una aproximació a la disciplina antropològica i els seus conceptes clau: cultura, subjectes culturals, processos de transmissió i aprenentatge, i etnografia.

Mòdul 2. L'etnografia aplicada a l'educació social. El segon us aproxima a l'etnografia aplicada a l'educació social.

Mòdul 3. Relats etnogràfics. Les tres experiències que es presenten en aquest material són l'eix a partir del qual s'articulen els materials d'aquesta assignatura.

Mòdul 4.  L'etnografia com a resultat .Finalment, aquest material permet significar el conjunt de dades recollides  al llarg del treball de camp.  

Pel bon funcionament de l'assignatura també farem servir Bibliografia específica per a cada PAC.

  • Ardévol, E.  (1994). Por una antropología de la mirada: etnografía, representación y construcción de datos audiovisuales.
  • Bébé(s) (2010) -Documental-, Thomas Balmès (dir.) Disponible a:  https://www.documaniatv.com/ciencia-y-tecnologia/bebes-video_8f58c49e8.html
  • Bohannan, L. (2010 [1966]). Hamlet en la selva. A: Velasco, H. (comp.). Lecturas de antropología social y cultural. La cultura y las culturas. Madrid: Editorial Cuadernos de la UNED; i
  • Celigueta, G. i Solé, J. (2014). Etnografia para educadores. Barcelona: Editorial UOC. (pp. 29-50)
  • Pujades, J. J. (Coord.). (1999). Etnografia (Mòdul Didàctic). Barcelona: Editorial UOC. (1) "L'etnografia com a mirada a la diversitat social" i (3) "L'etnografia com a descripció de les societats humanes: modalitats de lectura etnogràfica"
  • Spindler, J. (2006 (1987)). La transmisión de la cultura. A: Velasco, H.; García Castaño, F.J. y Díaz de Rada, A. (eds.). Lecturas de antropología  para educadores. Madrid: Editorial Trotta.; 

Amunt

Etnografia PDF
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
L'antropologia i l'estudi de la variabilitat de les cultures humanes XML
L'antropologia i l'estudi de la variabilitat de les cultures humanes DAISY
L'antropologia i l'estudi de la variabilitat de les cultures humanes EPUB 2.0
L'antropologia i l'estudi de la variabilitat de les cultures humanes MOBIPOCKET
L'antropologia i l'estudi de la variabilitat de les cultures humanes KARAOKE
L'antropologia i l'estudi de la variabilitat de les cultures humanes HTML5
L'antropologia i l'estudi de la variabilitat de les cultures humanes PDF
El Fons 0-16: una etnografia sobre la política pública de rendes dirigida a la infància més empobrida XML

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt