Models d'acció socioeducativa Codi:  02.516    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El propòsit general de l'assignatura Models d'acció socioeducativa és el de contribuir a formular preguntes que, sent aparentment simples, serveixen de guia en l'acció social educativa: què és un model d'acció socioeducativa?; per què és important reflexionar sobre els models d'acció socioeducativa?; quins elements requereix el professional de l'educació social per a desplegar la seva acció professional?; és possible treballar en contra de l'educació social sense advertir-lo?

També s'ha volgut aproximar algunes respostes que tenen a veure amb les experiències professionals i pràctiques. Respostes que no busquen tapar noves preguntes sinó, per contra, promoure-les, ja que no pretenen erigir-se com a veritat ni absoluta ni atemporal, sí com una aportació per a la construcció d'aquest camp de sabers, coneixements i pràctiques que hem anomenat educació social.

 

Formular qüestions d'abast tan ampli, requereix certs trajectes que permetin situar-les i aportar una orientació. Així, en els recorreguts de l'assignatura, situarem la teoria i pràctica de l'educador social, els elements que configuren els models des dels quals es pensa i actua l'educació social, els canvis radicals que s'estan produint en les ciències i que afecten a la formació dels nous professionals i els canvis de fons que modulen les transformacions actuals d'allò social i cultural, així com en el camp de les polítiques socials i el control social. Per a això, es desenvolupen aportacions de diferents discursos (de la sociologia, de la pedagogia social, de l'antropologia, de la psicoanàlisi, entre els principals),    per a la clarificació de certes qüestions que impacten directament en el camp de l'educació social i en l'elaboració dels seus models.

.

Amunt

L'assignatura Models d'acció socioeducativa pertany a la Matèria "Bases per a l'acció en Educació Social", inclosa aquesta en el Mòdul "Fonaments metodològics de l'Educació Social". La seva ubicació en el Pla d'Estudis del Grau d'Educació Social configura una assignatura obligatòria de 6 ECTS destinada a dotar l'estudiant d'una formació fonamental envers les seves pràctiques professionals posteriors.

Amunt

Aquesta és una assignatura considerada fundamental i, per tant, ajuda a ubicar-se de manera transversal en qualsevol camp d'acció de l'educació social

Amunt

No calen coneixements previs per a realitzar aquesta assignatura 

Amunt

 No cal haver realitzat altres assignatures prèviament

Amunt

OBJECTIUS 

·          Conèixer les aportacions teòrico-metodològiques dels models d'educació social.

·          Realitzar un treball crític sobre el saber i els models de l'acció socioeducativa actual 

·          Obrir una interrogació ètica sobre els efectes que els models d'educació social promouen.

·          Entendre en què consisteix i des d'on és possible l'acció social i educativa: el model d'acció socioeducativa

·          Entendre l'educació com a un model diferent per a propiciar la convivència entre ciutadans portadors de drets deures

·          Pensar noves modalitats d'acció social educativa.

·          Significar alguns dels conceptes que conformen l'actualitat de les pràctiques educatives en educació social

·          Conèixer alguns espais de suport possibles per a l'anàlisi de la pràctica educativa

·          Conceptualitzar els diferents elements dels models educatius.

COMPETÈNCIES

Mòdul 3: Fonaments metodològics i instrumentals de l'educació social

Matèria 7: Bases per a l'acció en educació social

Competències Transversals

 CT 1  Anàlisi i síntesi

 CT 2  Organització i planificació

 CT 5  Resolució de problemes i de presa de decisions

 Competències Específiques

 CE 2 Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per a millorar la pràctica professional

 CE 4 Diagnòstic de situacions complexes que fonamenten el desenvolupament d'accions socioeducatives

 

Amunt

Mòdul 1:

Es presenten aportacions de la Pedagogia, la Pedagogia Social i la Psicoanàlisi per a desvetllar les relacions entre model i pràctica socioeducativa respecte a dos eixos: interès i vincle. 

 

1. Tornar a pensar des de la Pedagogia: nusos de l'acció educativa

                         

2. Teories (socials, pedagògiques, psicològiques) i models d'acció socioeducativa

 

3.  El repte estructural de l'educació i les lògiques en joc

 

4. Aportacions de la psicoanàlisi al camp de l'educació: algunes qüestions a tenir en compte en l'elaboració de les propostes educatives

 

5. Els models i les pràctiques d'educació social

                       

6. Allò que esdevé a continuació

 

Mòdul 2:

Es plantegen qüestions específiques d'aquest moment històric en torn als models d'educació social: quan són educatius o de pur control social? El neohigienisme ens dóna claus d'interpretació. És una aportació de recursos històrics i sociològics a l'hora de pensar i repensar els models.

 

1. L'higienisme: del segle XIX a l'actualitat

2. La gestió poblacional a Catalunya

3. ¿Educació versus control?

 

 

 

Mòdul 3:

Es despleguen els elements que aporten una nova visió del nostre món (la fi d'allò social) i que obren perspectives innovadores i de gran abast per a l' elaboració dels models i l'acció socioeducativa.

 

1. La noció d'època

2. Sobre la nostra època: algunes pinzellades

3. Les hipòtesis de Touraine

4. Quatre nusos a la crisi de l'actualitat

5. Impactes en el campo educatiu

6. Fer front als reptes de l'actualitat

7. Les produccions culturals i la subjectivitat

8.  Navegar a la fluïdesa no és romandre a la deriva: les orientacions de María Zambrano

9. Exercici que es proposa: pensar què i cóm fer amb¿

 

Mòdul 4:

S'analitzen críticament alguns elements de la pràctica educativa i es donen alguns punts de suport per a l'anàlisi i la reflexió sobre la pràctica educativa en educació social. Això permet una anticipació de la necessitat de definició dels elements d'un model d'educació social

 

1.  Obstacles en la relació entre teoria i pràctica en educació social             

2. La pràctica educativa en educació social

3. Punts de suport a la pràctica educativa

 

 

Mòdul 5:

Es proposen els elements que conformen un model d'educació social, situant les coordenades en torn a l'agent i el subjecte de l'educació social, els continguts de l'acció educativa, les metodologies i els marcs institucionals.

 

 

1. Treballar des de models educatius

2. Elements dels models educatius

3. El subjecte de l'educació a l'actualitat

4. Els continguts de l'educació

5. L'agent de l'educació

6. Les metodologies educatives

7. Els marcs institucionals

 

Mòdul 6:

S'assenyalen aquelles qüestions que ha de tenir en compte un model per a ser considerat d'educació social, la seva relació amb las polítiques públiques i el vincle amb la cultura. A més, s'ofereix un extens glossari que recorre tots els mòduls.

 

1.      Dos grans models d'educació social

2.      La paradoxa: els models d'educació social i les polítiques públiques

3.      L'educació social  versus el buidament cultural del neohigienisme 

4.      Un tancament provisional

5.      La Clau d'Argent de H.P. Lovecraft

6.      Glossari

Amunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

  1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
  2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:.
    • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
    • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).

 

Amunt