Mediació i resolució de conflictes Codi:  02.517    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Mediació i resolució de conflictes és una assignatura que aborda de manera més directa la importància del conflicte com a element de relació en les societats actuals, i com a matèria d'estudi pròpia de l'Educació Social. Suposa, doncs, la base teòrica, metodològica i conceptual necessària per comprendre la importància del conflicte i de la seva resolució per entendre moltes de les dinàmiques socials i psicològiques que tenen lloc en les societats contemporànies. Gràcies a aquesta assignatura l'alumnat tindrà, primer, una visió introductòria de la Conflictologia i de les principals tècniques de resolució i gestió d'aquests. També, obtindran una visió múltiple i variada dels principals enfocaments que es despleguen en aquest camp, des de les teories més clàssiques fins a les teories més centrades en aspectes crítics i nocions alternatives sobre la gestió de conflictes; des de l'enfocament microsocial del conflicte fins a l'enfocament macrosocial del mateix.

Amunt

Aquesta assignatura s'adreça a tot l'alumnat d'Educació Social o d'altres ensenyaments que desitgin adquirir un coneixement extens sobre l'anàlisi de conflictes psicosocials, així com adquirir una sèrie d'habilitats professionals per incrementar les seves destreses de resolució de conflictes en un entorn dinàmic i complex, com el que vivim en les societats actuals. A més, aquesta assignatura ha de permetre discutir, analitzar i estudiar les principals nocions de conflicte, així com de les principals tècniques de resolució en les societats contemporànies i comprendre el paper dels anomenades TIC com a plataformes de gestió i intervenció social.

Amunt

L'anàlisi i la resolució de conflictes és un dels camps de coneixement que en l'actualitat estan en expansió i de fet els àmbits laborals on hi té una presència important estan en constant creixement. Es pot aplicar en diversos camps professionals com ara la psicologia; la sociologia; el treball/educació social; en el dret laboral, civil, penal o familiar; en la gestió de personal, en les relacions internacionals, etc. Les estratègies i tècniques de resolució de conflictes com ara la mediació, la negociació, la conciliació i l'arbitratge són cada cop més elements d'ineludible ús en conflictes tan diversos com els relacionats amb les següents àrees:

 • La vida familiar
 • Organitzacions del Tercer Sector
 • Governabilitat i planificació
 • Participació i convivència ciutadana: la mediació ciutadana
 • Defensors i síndicatures
 • Àmbit educatiu
 • Diversitat cultural i immigració
 • Polítiques de joventut
 • Empresa i capital humà
 • Medi ambient i sostenibilitat
 • Serveis socials

Amunt

 • Realitzar judicis i valoracions crítiques argumentades.
 • Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.
 • Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups, comunitats i/o institucions socials.
 • Identificar les característiques socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i institucions.
 • Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els quals es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 • Actuar de forma ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.
 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups i organitzacions en diferents contextos.
 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contextos i a la influència que s'hi exerceix.

Els principals objectius d'aprenentatge són:

 • Aconseguir una adequada conceptualització de la idea de conflicte (definicions, tipologies, orientacions teòriques, etc.). I les seves nombroses implicacions en les relacions entre persones, grups, institucions i cultures.
 • Aportar una metodologia prou eficaç per a l'anàlisi del conflicte i les seves possibilitats de prevenció, regulació i resolució.
 • Proporcionar coneixements, capacitats i tècniques per a l'augment de destreses professionals per a la resolució de conflictes.
 • Explorar els camps diversos i múltiples en els quals és útil un coneixement dels conflictes i la seva resolució.
 • Estudiar casos reals i pràctics que ens permetin restablir un vincle i una discussió crítica entre la teoria i la pràctica professional.
 • Reflexionar sobre els escenaris, conflictes i potencialitats de gestió dels mateixos que emergeixen en la denominada societat de la informació.

Amunt

Aquesta assignatura només es podrà superar a través de l'Avaluació Continuada. 

Amunt

 • Realitzar judicis i valoracions crítiques argumentades.
 • Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.
 • Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups, comunitats i/o institucions socials.
 • Identificar les característiques socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i institucions.
 • Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els quals es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 • Actuar de forma ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.
 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups i organitzacions en diferents contextos.
 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contextos i a la influència que s'hi exerceix.

Els principals objectius d'aprenentatge són:

 • Aconseguir una adequada conceptualització de la idea de conflicte (definicions, tipologies, orientacions teòriques, etc.). I les seves nombroses implicacions en les relacions entre persones, grups, institucions i cultures.
 • Aportar una metodologia prou eficaç per a l'anàlisi del conflicte i les seves possibilitats de prevenció, regulació i resolució.
 • Proporcionar coneixements, capacitats i tècniques per a l'augment de destreses professionals per a la resolució de conflictes.
 • Explorar els camps diversos i múltiples en els quals és útil un coneixement dels conflictes i la seva resolució.
 • Estudiar casos reals i pràctics que ens permetin restablir un vincle i una discussió crítica entre la teoria i la pràctica professional.
 • Reflexionar sobre els escenaris, conflictes i potencialitats de gestió dels mateixos que emergeixen en la denominada societat de la informació.

Amunt

Mòdul 1: Fonaments per a una comprensió psicosocial del conflicte

Autors/es: José Antonio Román i Daniela Sofía Zajer Amar

 •  Introducció a la psicologia social del conflicte
 • Antecedents d'una comprensió psicosocial del conflicte: aportacions des de disciplines afins
 • Aproximacions teòriques de la psicologia social al conflicte.
 • Distincions conceptuals eixos psicosocials per a l'anàlisi del conflicte.
 • Què es fa amb el conflicte? Els reptes per a una psicologia social aplicada.

Lectura complementària: 

Del Hoyo Moreno, I. (2019). El estigma al servicio del poder dominación y resistencias desde la interseccionalidad. Feminismo/s, 33, 65. https://doi.org/10.14198/fem.2019.33.03

Mòdul 5. Mitjans alternatius de gestió del conflicte

Autors/es: Imma Armadans Tremolosa, Sandra Sacristán Maza i Carles Cervera Gómez 

 • El marc de la gestió alternativa de conflictes 
 • La negociació
 • La mediació per gestionar i resoldre el conflicte
 • Negociació, mediació i TIC

Lectura complementària: 

Marshall,B., Rosenberg,Phd. (2013). Comunicación No Violenta. Ed. Gran Aldea, pp.17-57;99-129;143-155

 

Mòdul: El grup de discussió i l'observació participant

Autores/as: Sergi Fàbregues Feijóo y Marie-Hélène Paré

 • El grup de discussió
 • L'observació participant

Lectura complementària

Gil-Mascarell A., Martos-García, A. (2018). «Un dia al pati de l'escola: una història de poder i estereotips de gènere» Temps d'Educació, núm. 54, p. 127-141.

Mòdul: Introducció als conflictes socials

Autora: Francisca Nicole Schmal Cruzat 

 • Consideracions sobre el context sociopolític
 • La construcció social dels conflictes 
 • Conflictes desposseïts del context social
 • El modelo Social Justice en l'àmbit dels conflictes 
 • Els principals models teòrics que aborden el conflicte

Lectura complementaria: 

González-Monfort, N,. Santisteban Fernández, A. (2020, abril). Alfabetización crítica para interpretar problemas sociales. Íber Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 99,  39-45

 

Amunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
El grup de discussió i l'observació participant PDF
Mitjans alternatius de gestió del conflicte XML
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual

Amunt

El material de l'assignatura consta de 4 mòduls didàctics realitzats en format de paper. Estan pensats com una àmplia introducció a la psicologia del conflicte, amb un especial interès per l'enfocament psicosocial del conflicte. Per això recull les principals visions teòriques i metodològiques que es disposen al respecte. 

A més de les principals teories i enfocaments metodològics que s'utilitzen, o s'han utilitzat, per comprendre, encarar i resoldre problemàtiques socials, els materials recullen crítiques i anàlisi contemporània molt vinculades als principals canvis que viuen les nostres societats. Per això, contenen molts exemples i anàlisi centrada en casos reals i pràctics que puguin ser del màxim interès per l'alumnat i de la màxima rellevància social i actual possible. 

Aquests materials tenen com a objectiu facilitar una lectura crítica i reflexiva del conflicte, que relacioni amb els continguts que es presenten en els diferents mòduls. A més dels materials didàctics l'assignatura s'acompanya de lectures complementàries i d'ampliació, així com d'una bibliografia de consulta àmplia i actualitzada.

En els diferents espais de l'aula, tauler, fòrum i espais de debat, trobareu també una sèrie de comentaris crítics i ressenyes, notícies i articles actuals, elaborats i comentats per l'equip docent de l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt