Formació i inserció sociolaboral Codi:  02.521    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El treball pot ser un potent mecanisme de socialització, d'articulació particular amb els ideals d'època a través d'una tasca reconeguda socialment. Ara bé, per a que això sigui possible caldrà saber en quines condicions s'hi enfronta cada subjecte particular, cada futur treballador. És per aquest motiu que les situacions d'exclusió del mercat de treball poden tenir sentit des de la perspectiva educativa si se les encabeix dins del marc de la ciutadania, dels drets i dels deures de les persones, del marc en que poden construir el seu enllaç amb el social.

És aquesta proposta la que permet rellegir aquestes problemàtiques d'exclusió laboral incorporant-hi nous elements que poden permetre un canvi de lloc: de l'exclusió a la inserció. Per a l'educació social no es tracta de veure quines són les dificultats que té el subjecte en relació a la feina, sinó en com aquest pot ser protagonista de la seva història integrant la dimensió laboral. És a dir, l'educació social està pensada per estar al servei de la construcció de la ciutadania.

Amunt

L'assignatura Formació i inserció sociolaboral pertany a la Matèria "Itineraris d'inclusió social", inclosa en el Mòdul "Acció socioeducativa". La seva ubicació en el Pla d'Estudis del Grau en Educació Social configura una assignatura obligatòria de 6 crèdits ECTS destinada a dotar l'estudiant d'una formació específica en el camp de la inserció social i laboral.

Amunt

Actualment existeix una projecció important de l'educació social en el camp de la inserció laboral. Habitualment les institucions que treballen en aquest camp compten amb equips multidisciplinars (incloent l'educació social) que es fan càrrec d'accions, projectes i serveis amb una vinculació directa amb programes públics d'inserció en el món del treball. 

Amunt

Es considera fonamental tenir assolits i consolidats els coneixements i competències pròpies d'assignatures fonamentals del Grau d'Educació Social. Aquestes s'assenyalen en el següent apartat.

Amunt

Es considera important haver cursat ja assignatures obligatòries del Grau, sobretot aquelles que es consideren bàsiques, com ara Pedagogia Social, Models d'Acció socioeducativa Psicologia Social, i d'altres com Planificació i avaluació en el camp de l'educació social i Ètica aplicada a l'educació social.

Amunt

Objectius

* Conèixer els diferents arguments que han constituït el treball tal i com s'entén actualment.

* Saber relacionar les funcions del treball amb les condicions socials.

* Conèixer les principals orientacions de les polítiques ocupacionals actuals.

* Vincular la pràctica de formació, orientació i inserció laborals amb el marc educatiu.

* Identificar els principals trets estructurals dels mercats de treball actuals.

* Ubicar els trets que defineixen el llaç  social a l'actualitat.

* Emmarcar la dimensió laboral en el seu caràcter d'ancoratge subjectiu i social.

* Possibilitar una aproximació conceptualitzada de la pràctica de l'orientació formativa i laboral.

* Obtenir un marc d'anàlisi d'eines formatives dirigides a la inserció sociolaboral de col·lectius en exclusió.

* Disposar d'eines per identificar els coneixements que faciliten el procés d'inserció sociolaboral.

Competències

* Reflexivitat i autocrítica en torn al propi treball i a les seves implicacions.

* Adaptació a noves situacions i problemàtiques socials a través de l'aprenentatge permanent.

* Compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional.

 

* Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per a millorar la pràctica professional.

 

* Diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d'accions socioeducatives.

 

* Disseny de plans, programes i activitats d'intervenció socioeducativa en diferents contextos.

 

* Aplicació de metodologies específiques de l'acció socioeducativa.

Amunt

  1. Treball i ciutadania: una relació en constant transformació

- Diferents concepcions del treball i de l'ocupació: evolució històrica

- Marc econòmic i polític actual del mercat de treball

- Precarietat, desocupació i desigualtat

  1. La inserció laboral com a objectiu de la intervenció socioeducativa

- El perquè i per a què de la inserció laboral

- El subjecte de la inserció

- Lògiques i perspectives d'inserció

  1. Formació i inserció? sí pero com?. Estratègies i recursos per a la formació i la inserció sociolaboral

- Pràctiques d'inserció laboral: experiències i apostes

- Programes, plans i projectes

 

Amunt

Formació i inserció laboral PDF
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web

Amunt

Orteu, X. y Moyano, S. (coord.) 2018. Insercoop. Un modelo educativo para la inserción laboral Barcelona: Editorial UOC

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt