Acció socioeducativa a l'escola Codi:  02.522    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Acció socioeducativa a l'escola és una assignatura obligatòria del Grau d'Educació Social. Consta de 6 crèdits ECT i pertany al Mòdul Acció Socioeducativa. En aquest sentit, i com tindreu l'oportunitat de comprovar, l'acció socioeducativa en contextos escolars és un procés dinàmic, que inclou polítiques, teories i experiències. Aprehendre'l implicarà capbussar-se en els contextos, les situacions i les subjectivitats.

Amunt


És recomanable haver cursat Pedagogia Social, Antropologia Pedagògica i Planificació i Avaluació en el camp de l'Educació Social.

Amunt

Les competències que es vehiculen a través de l'assignatura d'Acció socioeducativa a l'escola són:

CB3. Que l'estudiantat tingui la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica i ètica.

CG3. Comunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.

CT14. Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

CE1. Comprensió dels referents teòrics, històrics, culturals, polítics i legals que constitueixen a l'ésser humà en protagonista de l'educació.

CE2. Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per millorar la pràctica professional.

CE3. Comprensió de la trajectòria de l'Educació Social i la configuració del seu camp d'identitat professional.

CE4. Diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d'accions socioeducatives

CE9. Promoció de processos de dinamització social i cultural.

CE11. Iniciació i desenvolupament d'una relació professional amb les persones i grups en un context social concret.


Amunt

EL SISTEMA EDUCATIU I LES SEVES LÒGIQUES INSTITUCIONALS

Barranco Barroso, R. [Rut]. (2023). Conocemos el sistema educativo (1.ª ed.) [recurso de aprendizaje -textual]. Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC).

L'EDUCACIÓ SOCIAL I L'ESCOLA

Monfort, S. [Sandra]. (2023). Profundizamos en el carácter educativo de nuestra profesión (1ª ed.) [recurso de aprendizaje textual]. Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC).

L'ENCÀRREC POLÍTIC, SOCIAL I EDUCATIU

Díaz García, M. [María]. (2023). Traducimos encargos: del encargo político e institucional al trabajo educativo (1.ª ed.) [recurso de aprendizaje textual]. Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC).

REPENSAR LA MIRADA SOBRE L'ESCOLA

Barranco Barroso, R. [Rut], Díaz García, M. [María] y García Molina, J. [José]. (2023). Pensar la situación educativa (1.ª ed.) [recurso de aprendizaje textual]. Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC).

A més, per a aprofundir en els diferents continguts de l'assignatura, l'estudiantat tindrà a la seva disposició bibliografia complementària.

 

Amunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web

Amunt

Webs d'interès  

EDUSO - El portal de la educación social www.eduso.net  

DIXIT - Centre de Documentació de Serveis Socials https://dixit.gencat.cat/portal/index.html  

CGCEES - Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras  y Educadoras Sociales https://www.eduso.net/cgcees/  

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt