Família i educació social Codi:  02.525    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Família i Educació Social és una assignatura obligatòria dins el Grau d'Educació Social. Pertany al Mòdul Acció Socioeducativa i a la matèria Família, Entorn i Comunitat. En aquest sentit, i com tindreu l'oportunitat de comprovar, l'acció socioeducativa amb famílies és un procés dinàmic i sempre provisional, que inclou polítiques, teories i experiències. Aprehendre'l implicarà capbussar-se en els contextos, les situacions i les subjectivitats.

Amunt

És recomanable haver cursat l'assignatura de Planificació i avaluació en el camp de l'Educació Social.

Amunt

Les competències que es vehiculen a través de l'assignatura de Famílies i Educació Social són:

CB3 - Que l'estudiantat tingui la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caràcter social, científic o ètic.

CB4 - Que l'estudiantat pugui transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

CG6 - Reflexivitat i autocrítica entorn del propi treball i les seves implicacions.

CG8 - Treball en xarxa i en equips multidisciplinaris.

CG10 - Compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional.

CT12 - Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

CT14. Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

CE2 - Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per a millorar la pràctica professional.

CE4 - Diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d'accions socioeducatives.

CE5 - Disseny de plans, programes i activitats d'intervenció socioeducativa en diferents contextos.

CE11 - Iniciació i desenvolupament d'una relació professional amb les persones i grups en un context social concret.

Amunt

MODELS FAMILIARS 

Álvarez, B. (Bruna) i Monteros, S. (Silvina) (2019).  Diversidad familiar, una perspectiva antropológica.  Editorial UOC. 

POLÍTIQUES SOCIALS PÚBLIQUES

Comas, D. (Dolors) (2020). Bienestar infantil y diversidad familiar. Infancia, parentalidad y políticas públicas en España. Ciudadanías. Revista de Políticas Sociales urbanas, 2.


Comas, D. (Dolors); Marre, D. (Diana) i San Román, B. (Beatriz). (2016). La regulación política de la familia. Ideología, desigualdad y género"Plan Integral de Apoyo a la Familia". Política y Sociedad, volum (53), Nº 3, 853-877. Universidad Complutense de Madrid.  

L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN EL TREBALL AMB FAMÍLIES

Ubieto, J.R. (José Ramón). (2023). L'acció socioeducativa en el treball amb les famílies (Mòdul textual). UOC.

A més, per aprofundir en els diferents continguts de l'assignatura,  l'estudiantat tindrà a la seva disposició bibliografia complementària


Amunt

Família i educació social PDF
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt