Psicologia comunitària Codi:  02.530    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Psicologia Comunitària i Problemes Socials és una assignatura obligatòria que posa les bases per a la reflexió i l'acció sobre la intervenció social des de l'òptica de la psicologia social aplicada. En l'assignatura es tracten un conjunt d'eines conceptuals i metodològiques per a l'apropament professional a l'estudi i el treball en comunitats, emfatitzant les implicacions socials, polítiques, ètiques i de transformació social que es deriven d'aquest àmbit.

Aquesta assignatura permetrà així mateix dotar als i les estudiants d'una visió àmplia i amb una forta base empírica, de l'enfocament i la forma d'intervenció social hegemònica que té un fort component de regulació i control social; i de les perspectives crítiques que plantegen altres formes d'intervenció que persegueixen horitzons de transformació, justícia i emancipació social. Una vegada superada l'assignatura, l'estudiant estarà en disposició d'utilitzar críticament una sèrie d'eines conceptuals, teòriques però també pràctiques, per tal d'analitzar i intervenir en els principals processos psicosocials implicats en la definició i desenvolupament de les problemàtiques socials més preeminents de les societats contemporànies.

Els continguts que es treballen a l'assignatura Psicologia Comunitària i Problemes Socials són d'utilitat en diferents àmbits d'aplicació, ja que estan centrats en conceptes i eines metodològiques que es poden aplicar en diversos contextos socials. Majoritàriament, l'ús d'aquestes eines pràctiques i conceptuals es fa a partir d'espais d'intervenció professionals, com per exemple, els serveis socials, l'educació social, l'àmbit de l'oci i el temps lliure, la salut comunitària, resolució de conflictes, l'acció col·lectiva, les desigualtats socials, etc. i també per promoure la participació social, el treball amb col·lectius vulnerabilitzats, el desenvolupament de plans comunitaris, entre d'altres.

És una assignatura que requereix un compromís per part de l'alumnat amb la lectura, la participació a l'aula (en el debat i en els treballs amb els companys/as) i la voluntat de reflexionar críticament sobre estratègies d'intervenció social.

Amunt

En tots aquells àmbits d'intervenció social que promoguin el benestar de la comunitat o de col·lectius més vulnerabilitzats, tals com a persones migrades i/o racialitzades, menors amb situació de conficte, dones i altres identitats no normatives que han viscut violències masclistes i lgtbifòbiques, persones que viuen amb VIH/sida, usuaris i usuàries de drogues, gent gran, diversitat funcional i/o intel·lectual, etc.

Donat el caracter fonamentalment metodològic de la psicologia comunitària, la seva fortalesa resideix en la capacitat d'actuar en diferents contextos i amb diferents grups socials des de perspectives crítiques que persegueixin la transformació estructural de les injustícies socials i la desigualtat; i d'identidaficar i incloure la diversitat i la complexitat existent a la societat apel·lant a la reflexividad sobre la posició professional i els rols que implica. 

Amunt

Competències Bàsiques

 • Que l'estudiantat sàpiga aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional, i disposin de les competències que se solen demostrar mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Que l'estudiantat tingui la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que l'estudiantat hagi desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.


Competències Transversals

 • Actuar d'una manera ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.
 • Adaptar-se a l'entorn, la funció o el context, i afrontar noves funcions i responsabilitats i la generació de processos de canvi.
 • Buscar i gestionar dades i materials de recerca, essent flexible i mostrant respecte i discreció en l'ús de dades que afectin persones, grups i institucions.
 • Fer una comunicació efectiva per diferents mitjans i en diversos contextos.
 • Interpretar el contingut i l'abast de la informació que s'ha rebut o demanat, oralment o per escrit, i el tractament que hi cal donar segons la naturalesa del fet de què es tracti.
 • Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.
 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contextos i a la influència que s'hi exerceix.
 • Treballar d'una manera autònoma i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i del desenvolupament d'habilitats.


Competències Específiques

 • Aconseguir les condicions necessàries per a una bona relació d'ajuda i suport.
 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
 • Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de persones, grups, comunitats i organitzacions.
 • Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.
 • Formular i contrastar hipòtesis sobre les demandes i les necessitats dels destinataris i sobre la recerca.
 • Aplicar tècniques per a recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups o organitzacions.
 • Definir els objectius i dissenyar el pla d'intervenció d'acord amb el propòsit d'aquesta intervenció en grups, comunitats i organitzacions.
 • Aplicar els mètodes o les estratègies recollides en el pla d'intervenció d'acord amb els objectius establerts i els contextos que són rellevants per al servei que s'ha sol¿licitat.
 • Elaborar i redactar informes tècnics i científics sobre els resultats de l'avaluació, la investigació o els serveis sol¿licitats, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió.

Amunt

Introducció (0,5 crèdits)

Mòdul 1: Perspectives epistemològiques dels problemes socials, metodologies d'intervenció i transformació social (2 crèdits)

 • Perspectives, agents i àmbits d'estudi sobre els problemes socials.
 • Conceptes, teories i metodologies d'intervenció sobre problemes socials.
  • La perspectiva funcionalista, les intervencions dirigides hegemòniques i la regulació social. 
  • Perspectiva conflictivista, metodologies participatives i la transformació social com a mitjà d'intervenció. 
  • Socioconstruccionisme i la construcció i deconstrucció de la pràctica social. 
  • Perspectiva situada, el qüestionament a les posicions de subjecte dins la intervenció social i les articulacions. 
  • Acció col·lectiva, movimient d'internció i transformació. 

Mòdul 2: Psicologia Comunitària i Benestar Social (0,5 crèdits)

 • Naixement de la Psicologia comunitària, aportacions i àmbits d'intervenció.
  • Context anglosaxó.
  • Context llatinoamericà.
  • Context espanyol.
 • L'enfocament comunitari.
  • Conceptes de comunitat.
  • Benestar social i qualitat de vida.
  • L'acció comunitària.
 • Xarxes socials i recolzament social.
  • Grups de recolzament i grups d'ajuda social.
  • Exemples de comunitat.

Mòdul 3: Psicologia Social i Comunitària de la Salut. (1,5 crèdits).

 • Conceptes de salut i la seva implicació social:
  • Psicologia social de la salut i els seus camps de treball.
  • Qualitat de vida, conductes de salut i malaltia. Benestar psicosocial. Desenvolupament salut comunitària.
  • Model biomèdic v/s model biopsicosocial. Model de promoció en salut i prevenció de la malaltia. Perspectiva de reducció de danys.
 • Desigualtat respecte a la salut segons classes socials. Factors de risc i factors protectors.
  • Salut des de la perspectiva de gènere.
 • Intervenció comunitària en salut.

Mòdul 4: Models d'intervenció social des de la Psicologia Comunitària. (0,5 crèdits).

 • La perspectiva ecològica.
  • Sistemes socials. Implicacions per a la intervenció comunitària.
  • L'ecologia del desenvolupament.
 • Investigació Acció Participativa.
  • Conceptes de participació (participació política, associativa i comunitària).
  • Investigació Acció Participativa. Autogestió.
 • Empoderament.
  • Perspectiva de l'empoderament, diversitat cultural i rol professional.
  • Definició i bases conceptuals.
  • Exemples d'empoderament.

Mòdul 5. Introducció a la metodología de la intervenció comunitària

Web de lectures complementàries (0,5 crèdit).

Amunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
Feminismes antiracistes per a l'acció social XML
Feminismes antiracistes per a l'acció social DAISY
Feminismes antiracistes per a l'acció social EPUB 2.0
Feminismes antiracistes per a l'acció social MOBIPOCKET
Feminismes antiracistes per a l'acció social KARAOKE
Feminismes antiracistes per a l'acció social HTML5
Feminismes antiracistes per a l'acció social PDF
Per què la reflexió sempre va lligada a l'acció? Mirades epistemològiques i metodologies crítiques en la intervenció-acció comunitària Web
Perspectives epistemològiques dels problemes socials Audiovisual
Participació situada, empoderament radical i acció col·lectiva: una mirada crítica des de la psicologia comunitària Audiovisual
"El teu codi postal determina la teva esperança de vida". Eines d'acció i transformació des de la psicologia comunitària de la salut Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt