Històries de vida i educació social Codi:  02.534    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Cada vida és única. Cada persona té una història personal (o vàries) per narrar. Les històries de les persones no són les seves vides, però ens apropen a com les viuen. Atansar-nos a les històries de vida de les persones que acompanyem com educadors i educadores és apropar-nos a la singularitat i a la complexitat de tota existència.
I aquest és l'objectiu de l'assignatura Històries de vida: acostar-vos a una tècnica de recerca que ens pot permetre, a partir de les vides de les persones, comprendre millor la realitat social en la qual estan i estem immersos. Matisant, qüestionant i construint la nostra praxis professional.

Amunt

És recomanable haver cursat l'assignatura d'Etnografia aplicada a l'educació social i Pedagogia de les Relacions Interpersonals.

Amunt

És recomanable haver cursat primer l'assignatura d'Etnografia aplicada a l'educació social i Pedagogia de les Relacions Interpersonals.

Amunt

Les competències que es vehiculen a través de l'assignatura Històries de Vida i Educació Social són:

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

CB3 - Que l'estudiantat tingui la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

COMPETÈNCIES GENERALS: 
CG1- Anàlisi i síntesi.
CG2 - Organització i planificació.
CG3 - Comunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.
CG6 - Reflexivitat i autocrítica entorn del propi treball i les seves implicacions.
CG7 - Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat.
CG10 - Compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional.
CG11 - Argumentació en valoracions, judicis, crítiques, exposicions o defenses.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS:

CT14 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:

CE2 - Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per a millorar la pràctica professional.
CE4 - Diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d'accions socioeducatives.
CE8 - Aplicació de metodologies específiques de l'acció socioeducativa.
CE11 - Iniciació i desenvolupament d'una relació professional amb les persones i grups en un context social concret.

Amunt

L'assignatura, així com el material de suport, està dividida en dues parts:  

La primera part ens permetrà aproximar-nos a les Històries de Vida (i altres mètodes biogràfics) com a tècniques de recerca i d'aproximació al coneixement a partir de l'oralitat i les biografies personals.

La segona part fa referència, en la seva totalitat, a l'ús de les històries de vida a l'educació social: de què donen compte les històries de vida? Què significat tenen els relats per als subjectes implicats? Com signifiquem el vincle educatiu? Per a què les històries de vida en el nostre marc professional?

Per a fer-ho i ens hi acostarem tant de manera teòrica com pràctica.

Amunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt