Dependència i educació per a l'autonomia Codi:  02.535    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Dependència i educació per l'autonomia és una assignatura eminentment innovadora perquè s'ha construït des del coneixement que sorgeix de l'experiència. Ja aquest fet suposa un trencament epistemològic per sí mateix al distanciar-se de la pretesa objectivitat a la que aspira qualsevol disciplina o assignatura. Però, a més, veurem com el discurs que sorgeix del saber viscut o encarnat, ens porta a una perspectiva molt diferent a l'hora d'enfocar l'alteritat, les relacions, la política, la pedagogia, la professió de l'educador social i, fins i tot, la relació d'un mateix amb sí mateix. De fet, va més enllà de les pedagogies crítiques i supera alguns dels plantejaments postmoderns. El que es proposa, en síntesi, és atrevir-nos a usar la diferència de les persones mal anomenades dependents per a catapultar-nos envers una desconstrucció i, tot seguit,  resemantitzar la dignitat humana com a inherentment interdependent. Això, ens permetrà reconstruir les relacions humanes i la professió de l'educador social des d'una òptica totalment nova, la del tacte. La darrera i més important conseqüència d'aquest procés pivotat, ara des d'un concepte vertaderament universal de persona, serà la de la necessària politització de la nostra tasca i fins i tot, del nostre cos. Tot plegat ens permetrà trencar amb el model biomèdic tant present encara avui dia en aquest camp. Veurem doncs com el citat model ha col·laborat en la divisió secular entre normalsanormals, vàlids, minusvàlids, amb totes les conseqüències negatives que això comporta.   D'aquesta manera, començarem l'assignatura explicant la gènesi d'aquesta innovadora proposta amb els Disability Studies, que trenca amb el model mèdic-rehabilitador i centra l'eix d'anàlisi en la discriminació per raó de diviersitat funcional. Aquest camí iniciat a EEUU i Anglaterra el veiem a Espanya i Catalunya dins l'Associació Dones No Estàndards (fundada el 1995) i el  Foro de la Vida Independiente (l'any 2001). Des del Foro, ja en el segon mòdul, explicarem les noves propostes de deconstrucció del mite de la independència actual i les ètiques per a abordar, sobretot, aquelles bioètiques mal anomenades progressistes que justifiquen la denigració de la dignitat de les persones (avortaments selectius, eugenèsia...). El tercer mòdul ens donarà una panoràmica de l'evolució històrica legislativa i associativa de l'atenció a les persones en situació de dependència cap a un model cada cop més centrat en la societat com a factor discriminant i que, en definitiva, ens servirà per comprovar la necessitat d'un canvi real en la mentalitat social. El següent mòdul ens mostra que la política (mitjançant la revisió del contracte social, la resemantització de la justícia,l'activisme encarnat i la politització del cos) és l'eina fonamental per a revertir el model social discriminatori i passar així de la desconstrucció a la citada resemantització. En el cinquè, copsarem els vincles entre aquest procés i el feminisme amb una proposta particular i pionera al nostre país. Es tracta del col·lectiu anomenat no estàndard, que pretén desconstruir el normalisme social i canviar-lo per l'orgull de ser dona no estàndard. En el sisè, aprofundirem en la legislació mundial, europea espanyola i catalana, així com en les lluites i l'activisme encarnat de les persones del Fòrum de la Vida Independent a elles unides. En el setè, ens centrarem en la important proposta emancipadora del mateix Fòrum: l'assistència personal, les xarxes socials, l'aprenentatge servei. Finalment, el darrer mòdul, servirà per a resumir tot el procés en la tasca que ens ocupa aquí, que és la de l'educador social. L'objectiu serà doncs, que l'estudiant acompanyi aquest procés i l'encarni en la seva tasca.

Amunt

L'assignatura Dependència i educació per l'autonomia forma part del mòdul Acció socioeducativa i s'ubica dins la matèria de Dependència i acompanyament a l'autonomia. Forma part de l'optativitat requerida per a la menció especial de Dependència i Autonomia

Amunt

El perfil de formació d'aquesta assignatura capacita als i les estudiants per exercir professionalment en nombrosos recursos i programes dirigits a persones en situació de dependència o diversitat funcional. Per altra banda, l'assignatura permet consolidar continguts i actituds d'aproximació crítica al fenomen de la dependència, la qual cosa facilita que l'alumne pugui optar per una transformació dels serveis i recursos del món professional.

Amunt

És recomanable haver cursat l'assignatura Acció socioeducativa i diversitat funcional. A part d'això, el més important és mantenir una disposició oberta i receptiva a les noves propostes i una actitud activa per a materialitzar-les.

Amunt

Competències  

CT6- Reflexivitat i autocrítica al voltant del propi treball i les seves implicacions. CT9- Adaptació a noves situacions i problemàtiques socials a través de l'aprenentatge permanent. CT10- Compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional. CE2- Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per millorar la pràctica professional. CE8- Aplicació de metodologies específiques de l'acció socioeducativa CE9- Promoció de processos de dinamització social i cultural.  

Objectius

1. Conèixer les implicacions del model social en el camp professional de l'educació.
2. Conèixer les implicacions de les diferents propostes ètiques relacionades amb la diversitat funcional i la dependència, així com la seva relació amb la intervenció professional.
3. Conèixer el context històric i social relacionat amb l'evolució de les polítiques de la dependència
4. Comprendre la dimensió política de la dependència i la diversitat funcional.
5. Identificar les aportacions del feminisme a l'àmbit de la dependència i l'opinió de les veus concernides en matèria de polítiques de la dependència.
6. Conèixer el marc legislatiu que regula la dependència en el territori espanyol i català.
7. Conèixer les implicacions pràctiques en el camp social i educatiu del paradigma de vida independent.

Amunt

Mòdul 1: Fonaments de l'educació per a l'autonomia: el model social de la discapacitat. Mòdul 2: Ètica i drets en la pràctica diària d'atenció a la dependència: autonomia moral enfront autonomia física. Mòdul 3: Evolució de l'atenció a les persones en situació de dependència. Mòdul 4: La dependència com a problema polític. Mòdul 5: Feminismes i poítiques de la dependència. Mòdul 6: Marc legislatiu de la dependència. Mòdul 7: Vida Independent Mòdul 8: Pedagogia de la interdependència.

Amunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web

Amunt

Lleis  

 

Llei 1/2013 de 29 de novembre, de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social: BOE-A-2013-12632 

Llei 39/2006, del 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència: BOE 299, 15/12/2006.  

Llei 12/2007 de l'11 d'octubre de Serveis Socials:    Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat: BOE 96, 21/04/2008.  

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt