Diàleg interreligiós i educació social Codi:  02.538    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Quan una persona està sent acompanyada per un professional de l'Educació social és clar que es troba en una situació de mancança o de vulnerabilitat. En aquestes circumstàncies les persones experimenten diversos tipus de necessitat, les que estan clarament vinculades a aspectes materials, les que estan vinculades als sentiments o emocions i les que estan vinculades al sentit. Una persona que ha de viure al carrer, té necessitat d'una casa, té necessitats afectives i de seguretat, i també, té necessitat de trobar o donar sentit a la seva vida, a allò que li està passant. És molt important poder atendre els tres tipus de necessitat descrites per tal d'oferir un acompanyament complet a la persona. Les necessitats espirituals són les que estan vinculades al sentit i a l'objectiu que cada persona posa a la seva vida. Al llarg de la història de la humanitat s'han desenvolupat diversos sistemes culturals per donar resposta a les necessitats de l'esperit. Les religions, les filosofies, les espiritualitats han fet aquesta tasca d'ajudar les persones a mirar el seu interior i a trobar el sentit de l'existència. La nostra societat occidental, ha desenvolupat un tipus de pensament molt racionalista, centrat en el "logos", en el que el pensament discursiu de vegades ha deixat poc espai a la introspecció a la mirada interior.

Aquesta assignatura es vincula amb la menció Globalització i diversitat cultural. Cada religió disposa dels seus propis referents ancorats en la cultura i en els contextos més propers. Cada religió té un espai d'acollida per als seus creients.

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa emmarcada dins la menció Globalització i Diversitat. Vol oferir a l'estudiant una perspectiva àmplia i general sobre les qüestions vinculades a les religions i a l'espiritualitat, des de la perspectiva de l'educació social.

Amunt

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA

1. Identificar aspectes vinculats a la dimensió espiritual de la persona i poder ubicar-los en diferents contextos.
2.Reconèixer la naturalesa de les diferències individuals identificant les variables que
poden influir en l'aparició o manteniment de les desigualtats i la discriminació

3- Conèixer la proposta d'espiritualitat que ofereixen les principals tradicions religioses del nostre entorn.

COMPETÈNCIES DE L'ASSIGNATURA

1- La comprensió dels referents teòrics, històrics, culturals, polítics i legals que constitueixen l'ésser humà com a protagonista de l'educació.

2- La identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per a millorar la pràctica professional.

3- El compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional.

4-El reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.

Amunt

-Mòdul1: La dimensió espiritual de la persona. Un canvi de mentalitat.
1.Antropologia de l'espiritualitat
2.Espiritualitat i religió.
3. Necessitats espirituals
4. La intel.ligència espiritual

-Mòdul 2: L'acció social i l'espiritualitat. Reconeixent la importància de la dimensió espiritual.
1. Conèixer per actuar amb respecte
2. Espiritualitat i qualitat de vida
3. Relacions entre espiritualitat i educació social
4. Dimensió comunitària de l'espiritualitat
5. Ritus i rituals
6. L'atenció a les necessitats religioses

-Mòdul 3: Intervenció socioeducativa i espiritualitat. Més enllà de les creences personals
1. Espiritualitat en infants i adolescents
2. Espiritualitat i exclusió social
3. Espiritualitat i persones amb discapacitat
4. Espiritualitat i immigració
5. Espiritualitat i salut mental

-Mòdul 4: Les tradicions religioses i l'acció social. Budisme, cristianisme i islam
1. L'acció social en el budisme
2. El cristianisme i l'acció social
3. L'islam i l'acció social

Amunt

Diàleg interreligiós i educació social PDF
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web

Amunt

El contingut bàsic de l'assignatura es troba als materials didàctics, escrits per Enric Benavent. Al llarg del curs el professor aportarà més recursos de lectura específics per a cada PAC.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

  1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
  2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:.
    • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
    • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).

 

Amunt