Adopció i acolliment familiar Codi:  02.544    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura aborda els fenòmens de l'adopció i l'acolliment familiar tenint en compte el seu impacte en el benestar infantil, així com en les famílies adoptives i acollidores. En els materials docents de l'assignatura s'exposen les diferents situacions que hauran de fer front uns i altres en els processos d'acolliment o adopció familiar, que en cap cas són les mateixes, com tampoc ho són els tipus d'acompanyament professional que es realitzen des dels diferents serveis implicats. En aquest cas, es posa una atenció especial en el paper que exerceix l'educador/a social, especialment en el cas de l'acolliment familiar, on aquesta figura professional ocupa un lloc específic en el conjunt de la intervenció professional. Alhora, es descriu i s’analitza, des d’una perspectiva psicoanalítica, la simptomatologia més habitual en els processos d’adopció i acolliment familiar, oferint un marc conceptual per tal d’orientar la pràctica professional en aquest àmbit.

Amunt

Adopció i acolliment familiar és una assignatura optativa de 6 crèdits ECTS vinculada a la menció dedicada a l'acció socioeducativa amb infància i adolescència.

Amunt

El treball socioeducatiu en el camp de la infància i l'adolescència, en aquest cas des del sistema de protecció, és un dels àmbits professionals històrics de l'educació social. En el camp de l'adopció i l'acolliment familiar hi treballen diferents tipus de serveis, des dels equips especialitzats, que es dediquen a valorar situacions de risc familiar i a proposar i fer el seguiment de les mesures de protecció, fins als centres on són acollits temporalment els infants i adolescents que no poden romandre amb les seves famílies, així com les entitats que exerceixen funcions de valoració i formació a famílies d'acollida i adoptives i/o de mediació i seguiment per integrar els infants en aquestes famílies, entre altres.

Amunt

Abans de matricular-se a aquesta assignatura es recomana haver cursat assignatures com Antropologia Pedagògica, Família i Educació social i Bases per a l'acció socioeducativa amb la infància.

Amunt

Objectius generals 

Al llarg d'aquesta assignatura ens plantegem desenvolupar els objectius següents:

- Conèixer el marc regulador de l'acolliment i l'adopció familiar.

- Identificar les diferències entre l'adopció i l'acolliment familiar i els seus efectes en les parts implicades, tenint en compte el seu impacte en el benestar infantil.

- Descriure i analitzar els processos d'actuació amb les famílies d'origen i les famílies acollidores.

- Aprendre a facilitar la bona acollida dels infants i adolescents procurant-los un marc adequat de relació estable.

- Conèixer la funció de l'educació social i de la resta de professionals de la xarxa en el camp de l'adopció i l'acolliment familiar.

Competències   Competències Transversals:  

CT5. Resolució de problemes i de presa de decisions.

CT6. Reflexivitat i autocrítica entorn del propi treball i les seves implicacions.

CT9. Adaptació a noves situacions i problemàtiques socials a través de l'aprenentatge permanent.

CT10. Compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional.    

Competències específiques:  

CE2. Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per millorar la pràctica professional.

CE4. Diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d'accions socioeducatives.

CE5. Disseny de plans, programes i activitats d'intervenció socioeducativa en diferents contextos.

CE8. Aplicació de metodologies específiques de l'acció socioeducativa. CE10. Mediació en situacions de risc i conflicte.

Amunt

Els continguts de l'assignatura es desenvolupen a partir de diferents materials i fonts d'informació. A continuació enumerem tan sols els mòduls que conformen el manual docent de l'assignatura, als quals cal afegir altres materials (capítols de llibre, articles acadèmics, pel·lícules, etc.) que trobareu a l'espai de recursos de l'aula.

1. Mòdul: Famílies del segle XXI: noves subjectivitats, nous vincles.
Autor: José Ramón Ubieto Pardo

- Canvis socials i transformacions familiars
- Nous imperatius en la societat del rendiment
- Nous rols familiars
- Els acolliments familiars avui
- L'acolliment en família extensa


2. Mòdul: El treball social i educatiu des del sistema de protecció a la
infància i l'adolescència
Autor: Jordi Solé Blanch

- Una política d'Estat: el suport a la parentalitat positiva
- El control de la parentalitat
- Avaluar les situacions de risc
- Atendre les necessitats dels nens
- L'acció social i educativa en les famílies3. L'acolliment familiar
Autors: Francesc Frigola Esteve i Jordi Solé Blanch

- La família. Breu recorregut per un marc històric i social
- L'acolliment familiar com a mesura protectora
- Consideracions al voltant dels acolliments familiars


4. Mòdul: Acolliment i símptoma
Autora: Susana Brignoni

- Abans d'acollir
- Acollir, què és?
- Acollir el símptoma
- Conclusió


5. Capítol de llibre: 

- Gómez Vales, B. [Beronika] (2019). Hacia una psicodinámica del acogimiento familiar. En Jordi Solé (Coord.). Familias de acogida. Respuestas al desamparo (p. 93-114). NED Ediciones.


6. Mòdul: Teoria i intervenció des d'una perspectiva psicodinàmica
Autores: Beronika Gómez i Beatriz Moreno

- L'adopció com a fenomen
- La qüestió de la paternitat
- Sobre les tipologies de les famílies
- L'adopció com a projecte vital i el paper de la regressió

- L'adopció enfront de la complexitat del desenvolupament psicoevolutiu

- Narratives de l'abandó i la pertinençaAmunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
Adopció i acolliment familiar. Orientacions teòriques Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt