Practicum I (Introduc. a la pràc. professional) Codi:  02.545    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Pràcticum I ha estat concebut com una primera presa de contacte amb la pràctica professional, si bé no es contempla la realització de pràctiques externes en contextos reals de treball. El desenvolupament d'un programa de pràctiques arribarà més tard, amb els Pràcticums II i III.  

La introducció a la pràctica professional a través d'aquesta assignatura es farà tenint en compte dues dimensions bàsiques:  

- En primer lloc, la posició professional, que cal vincular a les funcions i tasques que es desenvolupen en l'exercici de la professió i que en aquest Pràcticum treballarem a partir del recorregut transversal per diferents propostes, tenint en compte aquelles funcions singulars i aquelles compartides que perfilen la figura dels i de les professionals de l'educació social.

- En segon lloc, el lloc de l'educació en l'exercici professional, un lloc sovint ple de contradiccions, de controvèrsies i de tensions. Aquesta segona dimensió es troba en una situació difusa en el camp professional. És per això que cal insistir en com sostenir un discurs pedagògic de les pràctiques professionals de l'educació social. 

Amunt

Existeix un cert consens a l'hora de definir el Pràcticum com una de les assignatures més rellevants en els estudis dels futurs professionals de l'educació social, sobretot perquè s'espera que l'estudiant s'enfronti a situacions complexes que requereixen posar en funcionament els coneixements, les habilitats i les competències que s'han anat adquirint en altres assignatures. En qualsevol cas, el Pràcticum esdevé un moment privilegiat per tal de preparar els estudiants com a futurs professionals.

El primer pas que cal donar passa per reconèixer quins han estat els actors clau que han contribuït als processos de professionalització de l'educació social, així com el tipus de pràctiques que han anat conformant la nostra identitat professional. Això és el que es pretén fer a través d'aquest Pràcticum, alhora que s'abordaran els aspectes ètics de l'exercici professional, que han de permetre comprendre la responsabilitat social en el desenvolupament de les funcions i tasques pròpies de l'educació social.


Amunt

L'educació social es projecta en diferents contextos d'actuació. Així, l'educador social treballa en el marc de les polítiques de prevenció, protecció, inserció i promoció de la ciutadania, l'ajuda al desenvolupament de la personalitat i la posada en marxa d'accions col·lectives, grupals o individuals, que afavoreixin la promoció social i cultural de les persones.   De forma més concreta, aquest Pràcticum pretén capacitar els estudiants per reflexionar sobre la pràctica professional, promovent que aquesta reflexió els permeti escriure sobre ella i compartir aquest saber amb els altres.

La introducció a la pràctica professional a través d'aquest Pràcticum se centra en els processos de professionalització, uns processos en què es tenen en compte les transformacions de determinades ocupacions per assolir el reconeixement professional. Seguir aquests processos de professionalització permetrà conèixer diferents pràctiques i contextos laborals, però, sobretot, la creació d'una cultura professional que difon valors, maneres d'organitzar-se, concepcions sobre el paper de l'educació social i les funcions a exercir.

Amunt

Respecte dels continguts previs, és important repassar els continguts d'assignatures com Pedagogia Social, Models d'acció socioeducativa, i Planificació i avaluació en el camp de l'educació social. En el cas que algun estudiant hagi convalidat alguna d'aquestes assignatures o bé no l'hagi cursada encara , compta amb els materials a la biblioteca de la universitat.

Amunt

Per matricular-se del Pràcticum I cal haver cursat un mínim de 120 crèdits. En aquests 120 crèdits s'inclouen les assignatures que s'hagin pogut convalidar en el procés de reconeixement acadèmic per l'Avaluació d'Estudis Previs (AEP) i/o pel Reconeixement Acadèmic d'Experiència Professional (RAEP), encara que no s'hagin incorporat a l'expedient.

Amunt

Objectius generals  

a) Introduir l'estudiant en la pràctica professional de l'educació social  

b) Ubicar les pràctiques professionals en un marc teòric general i interdisciplinari.  

c) Reforçar la formació teòrico-pràctica a través d'una proposta formativa que permeti conèixer i integrar les diferents funcions, tasques i competències del món professional.  

d) Reflexionar sobre les diferents pràctiques, formes de treball i models educatius des dels que s'exerceix l'acció professional, destacant la importància del treball en xarxa i interdisciplinari. 

e) Possibilitar que els estudiants comencin a escriure sobre la pràctica professional a partir d'aquesta reflexió, compartint aquest saber amb el conjunt de la comunitat professional.   

f) Desenvolupar un espai i una dinàmica de treball a l'aula que permeti posar en relació els continguts teòrics, instrumentals i relacionals apresos fins ara a fi d'exercir una tasca professional eficaç, crítica i responsable en l'àmbit laboral.      

Competències   

Competències transversals:  

CT5: Resolució de problemes i de presa de decisions

CT6: Reflexió i autocrítica entorn del propi treball i les seves implicacions

CT8: Treball en xarxa i en equips multidisciplinaris

CT11: Argumentació en valoracions, judicis, crítica, exposicions o defenses  

CT 14: Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.


Competències específiques:  

CE2: Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per millorar la pràctica professional

CE3: Comprensió de la trajectòria de l'Educació Social i la configuració del seu camp d'identitat professional

CE4: Diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d'accions socioeducatives  

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'articulen en torn a l'ús de materials realitzats expressament per a l'assignatura (documentació per a la realització d'informes educatius i socials) i, com a complement, es promou la lectura de diferents textos, articles, capítols de llibre, mòduls i el visionament de material audiovisual. 

Els blocs de continguts s'organitzen a partir de les dues dimensions bàsiques assenyalades i es concreten en:

  • La funció educativa dels i de les professionals de l'educació social
  • El treball en equip i el treball en xarxa
  • Els informes socials i els informes socioeducatius
  • Síntesi entre les funcions singulars i compartides de l'educació social


Les pràctiques professionals són les que acaben atorgant a l'educació social la seva identitat professional. Aquestes pràctiques es defineixen a partir d'un Codi Deontològic, una Definició professional de l'Educació Social i un Catàleg de funcions i competències de la professió, que són els Documents Professionalitzadors que l'ASEDES (Asociación Estatal de Educación Social) va aprovar l'any 2007. Aquests documents varen establir les bases des de les quals s'articula la cultura i la identitat de la figura professional de l'educació social. Que els estudiants pugueu treballar i debatre aquests documents és una bona forma de sotmetre'ls a crítica i poder analitzar la identitat de la professió a la qual heu de pertànyer.

Amunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
Cas pràctic. Pensar propostes educatives a l’entorn del consum de substàncies tòxiques i situacions delictives en l’adolescència i la joventut XML
Cas pràctic. Pensar propostes educatives a l’entorn del consum de substàncies tòxiques i situacions delictives en l’adolescència i la joventut DAISY
Cas pràctic. Pensar propostes educatives a l’entorn del consum de substàncies tòxiques i situacions delictives en l’adolescència i la joventut EPUB 2.0
Cas pràctic. Pensar propostes educatives a l’entorn del consum de substàncies tòxiques i situacions delictives en l’adolescència i la joventut MOBIPOCKET
Cas pràctic. Pensar propostes educatives a l’entorn del consum de substàncies tòxiques i situacions delictives en l’adolescència i la joventut HTML5
Cas pràctic. Pensar propostes educatives a l’entorn del consum de substàncies tòxiques i situacions delictives en l’adolescència i la joventut PDF
Cas pràctic. Pràcticum I. Dificultats d'integració de persones amb discapacitat XML
Cas pràctic. Pràcticum I. Dificultats d'integració de persones amb discapacitat DAISY
Cas pràctic. Pràcticum I. Dificultats d'integració de persones amb discapacitat EPUB 2.0
Cas pràctic. Pràcticum I. Dificultats d'integració de persones amb discapacitat MOBIPOCKET
Cas pràctic. Pràcticum I. Dificultats d'integració de persones amb discapacitat HTML5
Cas pràctic. Pràcticum I. Dificultats d'integració de persones amb discapacitat PDF
Consideracions a l’entorn de l’elaboració d’informes socioeducatius XML
Consideracions a l’entorn de l’elaboració d’informes socioeducatius DAISY
Consideracions a l’entorn de l’elaboració d’informes socioeducatius EPUB 2.0
Consideracions a l’entorn de l’elaboració d’informes socioeducatius MOBIPOCKET
Consideracions a l’entorn de l’elaboració d’informes socioeducatius HTML5
Consideracions a l’entorn de l’elaboració d’informes socioeducatius PDF
Aspectes a considerar dels informes socials en el camp de l'educació social XML
Aspectes a considerar dels informes socials en el camp de l'educació social DAISY
Aspectes a considerar dels informes socials en el camp de l'educació social EPUB 2.0
Aspectes a considerar dels informes socials en el camp de l'educació social MOBIPOCKET
Aspectes a considerar dels informes socials en el camp de l'educació social HTML5
Aspectes a considerar dels informes socials en el camp de l'educació social PDF
Pràcticum del Grau en Educació Social Audiovisual

Amunt

 
 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt