Practicum III (Àrea-Anàlisi de la pràctica de l'ed. soc.) Codi:  02.552    :  12
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Practicum III és la única assignatura en el Pla d'Estudis del Grau en educació Social de la UOC que compta amb 12 crèdits ECTS. El motiu rau en la quantitat d'hores (150) dedicades a les pràctiques externes en programes, serveis, projectes i institucions socials i educatives. L'assignatura, doncs, gira al voltant precisament d'aquestes pràctiques i de la tasca de reflexió i anàlisi que d'elles se'n deriva. En aquest sentit, l'eix articulador serà la Memòria de Pràctiques, document que l'estudiant lliurarà en el procés d'avaluació final de l'assignatura. És per això que, tot i no significar grans canvis, el model de treball del Practicum III suposa vincular les PACs a realitzar en el marc del treball de la Memòria final.

L'assignatura també té en compte la diferenciació que existeix entre els estudiants que la cursen a partir del procés de Reconeixement Acadèmic de l'Experiència Professional (RAEP). En aquest cas, el treball a realitzar (degut al reconeixement que es realitza de les pràctiques externes) comportarà també el lliurament d'una memòria final però amb diferents objectius i estructura que la resta d'estudiants que la cursen en el format habitual. En aquest sentit, els estudiants s'hi troben tots en la mateixa aula, però amb alguns espais específics convenientment assenyalats pel professor consultor.

El Practicum III està vinculat a l'anàlisi de la pràctica dels educadors socials, partint de que la pràctica en educació social s'entén com la instauració de coordenades espaials i temporals que ha de permetre establir accions educatives encaminades a la promoció cultural dels subjectes atesos per l'educació social. Tanmateix, el Practicum III se centra en les formes i models d'acció social i educativa, en un format d'experiència en que l'estudiant té la possibilitat de conèixer algunes de les significacions de la feina de l'educador social en els marcs laborals habituals d'aquesta professió.

Convé aclarir, i aquest serà un dels eixos importants del recorregut proposat en aquesta assignatura que el procés formatiu de l'estudiant d'educació social contempla dues grans dimensions: per una banda, la formació resultant del treball realitzat al llarg del trajecte vinculat al Grau, és a dir, el pas per les diferents assignatures cursades i el posicionament envers el coneixement desplegat; i, per altra banda, la formació que s'inicia en un marc laboral i que suposa recrear els continguts estudiats i treballats, posar-los en joc, (re) conduir-los, donar-los altres formes, etc. Un bon espai per iniciar aquest nova part del procés formatiu és el Practicum III, en tant proposa cercar experiència, en el sentit que Larrosa atorga al terme:

 "La tercera precaución consiste en separar claramente experiencia de práctica. Y eso significa pensar la experiencia no desde la acción sino desde la pasión, desde una reflexión del sujeto sobre sí mismo desde el punto de vista de la pasión. El sujeto de la experiencia no es, en primer lugar, un sujeto activo, sino que es un sujeto pasional, receptivo, abierto, expuesto. Lo que no quiere decir que sea pasivo, inactivo: de la pasión también se desprende una epistemología y una ética, tal vez incluso una política, seguramente una pedagogía. Pero se trata de mantener siempre en la experiencia ese principio de receptividad, de apertura, de disponibilidad, ese principio de pasión, que es el que hace que, en la experiencia, lo que se descubre es la propia fragilidad, la propia vulnerabilidad, la propia ignorancia, la propia impotencia, lo que una y otra vez escapa a nuestro saber, a nuestro poder y a nuestra voluntad".

Larrosa, Jorge (2003) "La experiencia y sus lenguajes". En: Seminario Internacional La formación docente entre el siglo XIX y el siglo XXI. (Buenos Aires, noviembre 2003). Buenos Aires: Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente, Ministerio de Educación de la Nación.

 

Per tant, a l'assignatura tindrà cabuda tant la pràctica, en tant articulació d'espais i temps on hi ha lloc per l'acció educativa i social, com l'experiència en tant "allò que em travessa" (Larrosa, 2003)[1], allò que incideix subjectivament, en aquest cas, en el procés formatiu particular.

Per tot això, el Practicum III es converteix en una assignatura que ha de poder dirigir la seva mirada als continguts de les assignatures ja estudiades, amb l'interès de situar també les dimensions pedagògica, ètica, educativa, formativa i relacional de la professió de l'educador social.[1] LARROSA, Jorge (2003) La experiencia de la lectura. Estudios sobre literatura y formación. Nueva edición revisada y aumentada. México, Fondo de Cultura Económica.

 

Amunt

L'assignatura Practicum III pertany al Mòdul Pràctiques d'Educació Social, a la Matèria Practicum. Per tant, existeix un continuum amb el Practicum I i el Practicum II, completant l'oferta del Grau en Educació Social pel que a les pràctiques es refereix. D'aquesta manera, cada estudiant pot vincular l'experiència realitzada en el seu procés formatiu, articulant el coneixement acumulat i la connexió amb el context concret en que realitza les pràctiques. Com s'ha fet esment, el còmput total d'hores de pràctiques externes en el centre/institució/programa/servei escollit és de 150 hores.

Per tant, els aspectes concrets de la introducció a la pràctica professional (Practicum I) i els coneixements institucionals (Practicum II) estaran presents en l'anàlisi de la pràctica educativa de l'educador social (Practicum III), fent especial atenció precisament al component educatiu de la tasca professional.

Amunt

Per matricular-se a l'assignatura de Practicum III és imprescindible haver cursat i superat prèviament el Practicum I i el Practicum II, la qual cosa suposa també haver cursat i superat prèviament 120 crèdits ECTS del Grau. En aquests 120 crèdits es compatibilitzen tant les assignatures aprovades com les que s'hagin pogut convalidar en els processos de reconeixement acadèmic (AEPs) estiguin o no incorporades a l'expedient de l'estudiant. Per a conèixer les especificitats del procés de matriculació d'aquest assignatura l'alumne/a s'ha de dirigir al seu tutor UOC.

Les pràctiques externes del Practicum III es poden realitzar en un centre públic o privat amb els que la universitat té formalitzat un conveni marc de col·laboració. Entenem per centres de pràctiques qualsevol centre de treball, institució, entitat o servei que desenvolupi algun tipus d'encàrrec en el camp de l'educació social. L'estudiant pot optar entre triar algun dels centres ofertats per la universitat (situació 1) o bé proposar un centre (situació 2). Les propostes de centres de pràctiques fetes pels propis estudiants hauran de complir uns criteris de validació per a ser acceptades.

Amunt

Els objectius generals de l'assignatura Practicum III són:

a) Reconèixer el treball que es realitza en els centres i/o institucions de pràctiques, avançant en el desenvolupament de les competències professionals.

b) Integrar els processos de recerca dels fonaments teòrics en els que es sustenten les diferents pràctiques, formes de treball i models educatius des dels que s'exerceix l'acció professional.

c) Possibilitar que els estudiants comencin a escriure sobre la pràctica professional a partir de la reflexió de les pràctiques professionals, compartint aquest saber amb la resta de la comunitat professional.

d) Completar la formació acadèmica rebuda al llarg del Grau, integrant la teoria i la pràctica, aplicant la teoria a realitats concretes i vinculant la realitat d'aquestes pràctiques a una tasca de reflexió capaç d'integrar-se en una dinàmica <>.

 

Competències transversals:

CT5: Resolució de problemes i de presa de decisions

CT6: Reflexió i autocrítica entorn al propi treball i les seves implicacions

CT8: Treball en xarxa i en equips multidisciplinars

CT9: Adaptació a noves situacions i problemàtiques socials a través de l'aprenentatge permanent

CT10: Compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional

CT11: Argumentació en valoracions, judicis, crítica, exposicions o defenses

 

Competències específiques:

CE2: Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per millorar la pràctica professional

CE4: Diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d'accions socioeducatives

CE5: Disseny de plans, programes i activitats d'intervenció socioeducativa en diferents contextos

CE6: Disseny i desenvolupament de processos de participació social i desenvolupament comunitari

CE7: Posada en marxa de plans, programes i projectes socioeducatius

CE8: Aplicació de metodologies específiques de l'acció socioeducativa

CE10: Mediació en situacions de risc i conflicte

CE11: Iniciació i desenvolupament d'una relació professional amb les persones i grups en un context social concret

Amunt

Els continguts contemplen dos grans blocs de coneixements en torn al que significa la pràctica de l'educador social. Aquests dos grans blocs comprenen, per una part, l'especificitat centrada en la posició de l'educador social en les pràctiques, articulant els aspectes ètics i pedagògics que configuren el lloc professional en una pràctica concreta del camp educatiu i social; i, per altra banda, l'acció educativa i social específica que es duu a terme en una institució, servei o projecte d'educació social.

Per tant, els materials docents de recolzament comprenen aquestes dues qüestions al llarg de tots els capítols. A més, l'estudiant podrà comptar amb altres documents de recolzament (articles, conferències, documents tècnics i altres lectures) que podran ajudar a l'anàlisi i reflexió sobre la pràctica de l'educador social en diferents contextos.

Amunt

Practicum III. Anàlisi de la pràctica educativa PDF
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
El diari de camp i la memòria de pràctiques Audiovisual
Pràcticum del Grau en Educació Social Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt