Acció socioeducativa amb infància Codi:  02.572    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura, Acció socioeducativa amb infància, ens interessa centrar-nos i aprofundir en l'acció educativa amb nens i adolescents que, per diferents motius, es troben en situació de dificultat social.

Des de mirades diverses (treball social, psicologia, pedagogia, educació social) es convida a comprendre la complexitat dels processos educatius en aquest camp.

Ens proposem brindar en aquesta assignatura elements per a comprendre que en el camp de la infància en dificultat social no tot és un problema educatiu. Anar esbrinant el que sí correspon als educadors socials, fer-se càrrec,  fer un lloc a l'acció educativa allà on no apareix clara la possibilitat que alguna cosa nova els succeeixi als nens i adolescents.

Acció socioeducativa amb infància brinda elements conceptuals per a pensar en torn de temes rellevants i que travessen la pràctica professional de l'educador social.

 

Amunt

Acció socioeducativa amb infància és una assignatura obligatòria de 6 ECTS que pertany al Mòdul "Acció socioeducativa" i a la Matèria "Acció socioeducativa amb infància i adolescència". Aquesta configuració mostra una assignatura adreçada a procurar la base i el fonament del treball educatiu i social amb infància.

Amunt

Aquesta assignatura es projecta en relació aquells camp de treball socioeducatiu amb infància i adolescència

Amunt

És molt recomanable haver cursat abans les assignatures de Pedagogia Social i Models d'Acció Socioeducativa

Amunt

Mòdul 4: Acció socioeducativa

Matèria 12: Acció socioeducativa en infància i adolescència

OBJECTIUS 

·    Conèixer les aportacions sociològiques, pedagògiques, psicològiques i culturals respecte del treball amb les infàncies en dificultat social.

·     Promoure el coneixement del concepte d'infància i de protecció a la infància 

·     Analitzar críticament els aspectes, elements i configuracions que suposa el treball social i educatiu amb infàncies en dificultat social

·     Reflexionar sobre els conceptes que es desprenen de les nocions de desemparament, desigualtat social i protecció social.

·     Repensar la noció de cultura respecte del treball educatiu amb infàncies en el camp de l'educació social 

·     Establir i promoure la reflexió en torn   a la figura de l'educador social en el camp de l'atenció i educació a les infàncies en dificultat social

·     Conèixer i analitzar críticament els circuits de protecció a la infància a l'actualitat

COMPETÈNCIES

Competències Transversals

 CT 5   Resolució de problemes i de presa de decisions

CT 6   Reflexivitat i autocrítica en torn al propi treball i a les seves implicacions

CT 9   Adaptació a noves situacions i problemàtiques socials a través de l'aprenentatge permanent

CT 10 Compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional

 

 Competències Específiques

 CE 2  Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per a millorar la pràctica professional

CE 4  Diagnòstic de situacions complexes que fonamenten el desenvolupament d'accions socioeducatives

CE 5  Disseny de plans, programes i activitats d'intervenció socioeducativa en diferents contextos

CE 8  Aplicació de metodologies específiques de l'acció socioeducativa

CE 10 Mediació en situacions de risc i conflicte

 

Amunt

Mòdul 1

Aportacions  des d'allò social per a l'acció socioeducativa

1. Riscos i proteccions a la societat actual: entre la llibertat biogràfica i la desprotecció social.

2. La infància com a construcció sociohistòrica a debat: de les seves bases modernes als nostres dies

 

Mòdul 2

Créixer i madurar en condiciones de dificultat social

 1. Créixer en temps alterats

2. Sobre el desemparament i els processos de (des) subjectivació              

 

 Mòdul 3

Processos de socialització. Cultura i educació

 1.  Cultura

1.1. Sobre del terme cultura: aproximacions des de disciplines diverses

1.2. La idea de cultura i d'allò cultural

1.3. Allò cultural, la diversitat i la identitat: multi i interculturalitat     

1.4. Les condicions socials i educatives de la construcció d'identitat                   

2. Educació

2.1. L'educació com a procés de socialització

2.2. La definició del camp educatiu social

2.3. Els continguts de l'educació social com a selecció cultural 

 

Mòdul 4

El treball educatiu: el lloc de l'educació social

 1. Educació Social. Plataforma des d'on pensar l'acció educativa.

2. Acció educativa social amb nens i adolescents.

3. Pràctica professional

  

Mòdul 5

Els sistemes de protecció a les infàncies. Circuits socials

1.  La protecció a les infàncies des d'una perspectiva històrica.

2. La protecció a les infàncies avui.

3. Els marcs legals.

4. Els processos d'actuació.

5. El treball amb famílies

6. La funció educativa

7. El treball en xarxa

 

Mòdul 6

Institucions de protecció a les infàncies

 1. La institució educativa en la protecció a les infàncies    

       1.1.  El marc institucional    

       1.2.  Les dimensiones institucionals: pedagògica, organitzativa i social

2. Institucions d'atenció a la infància i l'adolescència

            2.1. El Centre d'Acolliment

            2.2. El Centre Residencial d'Acció Educativa

            2.3. El Centre Residencial d'Educació Intensiva

 

Amunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
Circuits institucionals de protecció a la infància i el lloc de la funció educativa PDF
Suggeriments per a la lectura dels textos de l'assignatura PDF

Amunt

Llei de drets i oportunitats de la infància - Catalunya

http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.cb7c44c1c72cf6b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=119825d3de5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=119825d3de5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt