Diversitat, interculturalitat i educació social Codi:  02.573    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La creació de contextos educatius que possibilitin renovades formes de convivència va més enllà de les ajudes puntuals, la bona voluntat, la tolerància o la curiositat. La generació d'accions mediadores i formatives en contextos de diversitat sociocultural és un procés complex que necessàriament passa per la presa de consciència del propi etnocentrisme a l'hora de mirar el món i d'entendre a les persones que l'habiten. Una comprensió que passa per la problematització i l'acceptació de la diferència, començant per la pròpia, i pel reconeixement de la singularitat de tota persona, incloses nosaltres. Només des del reconeixent d'aquells factors que condicionen les nostres accions (en tan subjectes culturals) podrem entendre, comprendre, acceptar i acompanyar (com a agents d'educació) a les persones (en tan subjectes de l'educació): permetent-nos un lloc per qui arriba i oferint-li els mitjans perquè pugui ocupar-lo (Meirieu, 1998).

Amunt

L'assignatura de Diversitat, Interculturalitat i Educació Social té un enfocament transversal i està vinculada a diferents assignatures del Grau: Antropologia Pedagògica, Etnografia aplicada a l'educació social, Històries de vida i educació social i Globalització i moviments migratoris.

Amunt

És obligatori haver cursat l'assignatura d'Antropologia Pedagògica.

Amunt

Les competències que es vehiculen a través de l'assignatura de Diversitat, Interculturalitat i Educació Social són:

CB3 - Que l'estudiantat tingui la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

CG1: Anàlisi i síntesi

CG3: Comunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.

CG6: Reflexivitat i autocrítica entorn del propi treball i les seves implicacions.

CG7: Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat.

CG11: Argumentació en valoracions, judicis, crítiques, exposicions o defenses.

CE1: Comprensió dels referents teòrics, històrics, culturals, polítics i legals que constitueixen a l'ésser humà com a protagonista de l'educació.

CE2: Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per a millorar la pràctica professional.

CE4: Diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d'accions socioeducatives.

CT 14. Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Amunt

El concepte de Cultura des de l'antropologia 

Alberich González, N. [Neus] (2022). Culturitzant l'educació social [recurs d'aprenentatge textual]. Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC).

       Diversitat, desigualtat i relacions de poder

Filigrana García, P. [Pastora] i Alberich González, N. [Neus]. (2023). La construcció de les desigualtats (1.a ed.) [recurs d'aprenentatge textual]. Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC).

Interculturalitat i Educació Social

Barranco, R. [Rut] (2022). La perspectiva intercultural llegida des de l'educació social [recurs d'aprenentatge textual]. Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC).

A més, per aprofundir en els diferents continguts de l'assignatura, l'estudiantat tindrà al seu abast bibliografia complementària.


Amunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt