Dinamització social digital Codi:  02.574    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Ja fa uns quants anys que la nostra societat va entrar en l'anomenada "Societat de la informació i del coneixement". Amb l'evolució de la tecnologia i d'internet, i la creixent digitalització en gairebé tots els àmbits de la societat, estem ja dins de la denominada "Societat digital".

Això implica una digitalització en les maneres de comunicar-nos i relacionar-nos amb el món, mediades en bona part per la tecnologia, pel que requereix d'uns coneixements pel que fa als seus usos i aprofitament.

En aquest sentit, i lluny del que es pugui pensar, la tecnologia no és neutre, tal i com fa temps va postular Melvin Kranzberg: 'La tecnología no es buena ni mala, ni tampoco neutral' (1985, Melvin Kranzberg, "Science-Technology-Society: It's as Simple as XYZ!". Theory into Practice, 4). 
És per això que la capacitació digital no consisteix únicament en facilitar l'ús instrumental de la tecnologia, sinó que també hauria de fer possible un ús crític, dinàmic i creatiu de la mateixa que atengui a la complexitat dels processos que pot generar, tot possibilitant la seva apropiació per tal que totes i tots puguem participar plenament en l'actual societat digital i aprofitar les seves potencialitats com a possible via per a la transformació social.Defensem que el fet de no fer-ho, és a dir, de no apropiar-se de les TIC, pot comportar disfuncions en la inclusió social de les persones, i que aquest risc d'exclusió social s'ha de combatre d'una determinada manera, de la mateixa manera que es combaten altres exclusions com les derivades de la pobresa, aspectes de gènere, raça o religió, etc.

Així pren forma i sentit la dinamització social digital, una pràctica professional socioeducativa en evolució contínua, podem dir que a mig camí entre la dinamització comunitària i la capacitació digital, que explora i posa en pràctica les possibilitats de la tecnologia com a mitjà per l'acció social, amb l'objectiu d'empoderar les persones en l'ús i aprofitament de les tecnologies, tot fomentant el desenvolupament de les seves competències digitals, alhora que estimulant un debat crític al voltant dels seus usos, processos i entramats.

L'assignatura tracta tots aquests aspectes, plantejant un treball conceptual i pràctic.

Amunt

L'assignatura és una optativa que forma part del perfil d'optativitat ANIMACIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA.
Capacita a l'estudiantat per treballar en projectes de dinamització social digital, ja sigui des del disseny, la implementació i/o la seva dinamització.

Amunt

Dinamització social digital; Formació en capacitació digital

Amunt

És recomanat haver cursat Competències TIC en Educació Social.

Amunt

És recomanat haver cursat Competències TIC en Educació Social

Amunt

Objectius

 • Conèixer, analitzar i reflexionar sobre els diversos usos de la tecnologia aplicats a l'Educació social.
 • Identificar i explicar els elements característics de la societat actual que afecten la capacitació i la inclusió de les persones.
 • Determinar i interpretar els diferents estadis en la capacitació de les persones, des de l'alfabetització a l'execució de competències.
 • Explicar en què consisteix l'alfabetització i la capacitació digital i identificar-ne els components.
 • Reconèixer les persones i col·lectius que estan en situació de risc d'exclusió digital.
 • Ubicar i analitzar críticament els recursos, agents, polítiques i iniciatives existents per prevenir i combatre l'exclusió digital.
 • Connectar de forma crítica tot allò que relaciona l'exclusió social amb l'exclusió digital.
 • Conèixer, analitzar i reflexionar sobre les competències digitals lligades a l'aprenentatge al llarg de tota la vida, especialment en l'actual societat digital.
 • Construir i actualitzar un Entorn Personal d'Aprenentatge a partir de les necessitats d'aprenentatge pròpies i dels recursos dels quals es disposa, aixi com identificar i utilitzar noves eines i/o serveis per integrar-los en el nostre Entorn Personal d'Aprenentatge.

Competències

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional
 • L'anàlisi i la síntesi
 • La gestió de la informació
 • La resolució de problemes i la presa de decisions
 • La reflexivitat i l'autocrítica entorn el treball propi i de les seves implicacions
 • El compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional
 • La comprensió de referents teòrics, històrics, culturals, polítics i legals que constitueixen l'èsser humà com a protagonista de l'educació
 • La identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per a millorar la pràctica professional
 • El diagnòstic de situacions complexes que fonamenten el desenvolupament d'accions socioeducatives
 • El disseny de plans, programes i activitats d'intervenció socioeducativa en diferents contextos
 • El disseny i desenvolupament de processos de participació social i desenvolupament comunitari
 • La promoció de processos de dinamització social i cultural
 • L'organització i la planificació


Amunt

Repte 1. Tens un PLE? (PLE: Personal Learning Environment- Entorns Personals d'Aprenentatge)


- 1. Definició i parts d'un PLE

- 2. L'impacte i la importància del PLE

- 3. Aspectes crítics que poden afectar al PLE

Repte 2. Assentant conceptes per la pràctica! Conceptes clau en inclusió, exclusió i capacitació digital, i anàlisi de polítiques públiques.


- 1. Definició dels conceptes de capacitació, inclusió i exclusió digital.

- 2. Anàlisi de polítiques públiques en capacitació digital, en funció del marc de referència europeu de competències digitals DIGCOMP 2.1.


Repte 3. Experiències per inspirar-se i fer xarxa!Contextos i usos de les tecnologies en l'acció social


- 1. Contextos d'exclusió digital i agents d'e-inclusió.

- 2. Anàlisi d'experiències.

- 3. Construint la dinamització social digital

Repte 4. Dissenyem el nostre projecte de Dinamització social digital! Orientacions per el disseny i la implementació d'accions socioeducatives amb ús de la tecnologia.

- 1. Metodologies per el disseny d'accions en funció del context i el desenvolupament de competències digitals.

- 2. Aspectes a tenir en compte en la implementació d'accions socioeducatives de capacitació digital.

Amunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
Cerca i localització d'informació per internet Web
Glossari. Relació de conceptes, termes i sigles de Psicologia i Ciències de l'Educació Web
Dinamització social digital Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt