Exclusions i educació social Codi:  02.575    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta és una assignatura optativa de 6 crèdits ECTS que pertany al Mòdul de Fonaments teòrics de l'Educació Social, dins la matèria de Sociologia, del Grau en Educació Social. Pot ser cursada dins la menció de Globalització i Diversitat.

És una assignatura que parteix d'entendre l'exclusió social com a procés i com a construcció social d'època, pel que es treballarà en els diferents significants que al llarg de la història han posat de relleu situacions de desigualtat, vulnerabilitat i dificultat social sota altres denominacions: inadaptació, marginació, pobresa,...

Per tal d'incorporar una visió crítica en l'anàlisi dels processos d'exclusió social contemporanis, l'assignatura utilitzarà com a material central el llibre del sociòleg i filòsof Saül Karsz La exclusión: bordeando sus fronteras. Definiciones y matices, qui junt amb Robert Castel, Michel Autès i Monique Saussier ofereixen una mirada crítica i àmplia sobre allò que envolta el procés d'exclusió, incloent conceptes com deslligadura, desafiliació o segregació. Tots aquests autors assenyalen la importància d'esbrinar què hi ha darrera dels processos d'exclusió i dels possibles efectes perversos de certs mecanismes d'inclusió i inserció social. Al llarg del semestre s'utilitzaran altres fonts: pel·lícules, literatura, premsa,... per tal d'atansar-nos a un camp tant actual com delicat.

Amunt

Els objectius concrets d'aquesta assignatura són:

- Conèixer el fenòmen de l'exclusió social vinculat a les polítiques socials actuals i les accions socioeducatives

- Analitzar els processos actuals d'exclusió social

- Articular les funcions i competències dels educadors amb els processos d'exclusió social

Pel que fa a les competències pròpies de l'assignatura:

CT 1 Anàlisi i síntesi

CT 3 Comunicació efectiva a travès de diferents mitjans i en diversos contextos

CT 4 Gestió de la informació

CT 7 Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat

CT11 Argumentació en valoracions, judicis, crítiques, exposicions i defenses

CE 1 Comprensió dels referents teòrics, històrics, culturals, polítics i legals que constitueixen l'ésser humà com a protagonista de l'educació

Amunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt