Acció socioeducativa instit. protecció infància Codi:  02.576    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta és una assignatura optativa de 6 crèdits ECTS que pertany al Mòdul d'Acció Socioeducativa i a la Matèria d'Acció Socioeducativa amb infància i adolescència. Pot ser cursada dins la menció d'Infància i Adolescència.

És una assignatura eminentment dirigida a mostrar el camp de la protecció a la infància des d'una altra perspectiva: la paraula d'aquells que estan o han estat immersos en aquest camp (educadors/es socials que treballen en centres residencials d'acció educativa, professionals dels equips d'atenció a la infància i l'adolescència, nens i joves que estan o han estat vivint en aquestes institucions, representants de l'administració, altres agents vinculats al treball educatiu i social en el camp de la protecció,...). La pretensió del material a utilitzar, junt amb una guia de lectura i material de suport, vol obrir processos de reflexió al voltant del que significa atendre i educar en institucions residencials per a infants i adolescents, analitzar i entendre quins aspectes i elements cal tenir en compte per a dur a terme aquests encàrrecs socials i, sobretot, oferir una mirada diferent d'aquelles infàncies invisibilitzades en el marc social actual.

La particularitat de l'assignatura, el treball a realitzar i la importància donada a l'anàlisi de les situacions i els casos, fa que aquesta assignatura només pugui ser superada amb Proves d'Avaluació Contínua. Tot i això, si no es supera l'AC hi ha l'opció de superar l'assignatura mitjançant un Examen.

 

Amunt

Aquesta és una assignatura optativa inclosa en el Mòdul 4 "Acció socioeducativa" i dins la Matèria 12 "Acció socioeducativa en infància i adolescència" del Pla d'Estudis del Grau en Educació Social. A la vegada, és una de les 4 assignatures que es pot cursar per aconseguir la Menció en Infància i Adolescència, juntament amb "Adopció i acolliment familiar", "Educació de carrer i adolescents en conflictivitat social" i "Identitat. consum i vida quotidiona".

Amunt

És una assignatura recomanable per a aquells estudiants que vulguin desenvolupar la seva vida professional en contextos residencials d'atenció a la infància i adoscència, com ara Centres Residencials d'Acció Educativa, Centres d'Acolliment, d'Educació Intensiva i d'altres relacionats amb el camp de la protecció a la infància i l'adolescència. Així mateix, és adient per a copsar qüestions de treball socioeducatiu en general.

Amunt

Es recomana haver cursat prèviament l'assignatura d' "Acció socioeducativa amb infància" (o l'antiga "Bases per a l'acció socioeducativa amb infància en risc social"), així com tenir les bases conceptuals i teòriques que atorguen assignatures com "Pedagogia Social" i "Models d'Acció socioeducativa". Totes aquestes assignatures ja cursades fan que molts dels conceptes ja estiguin assentats, fent també que augmenti el profit del treball que es realitza en aquesta assignatura.

Amunt

Aquesta assignatura és important realitzar-la en els darrers semestres del recorregut acadèmic de l'estudiants. No és recomanable, per tant, en els primers semestres d'inici del Grau d'Educació Social. Així mateix, s'insisteix en la recomanació d'haver cursat assignatures com Acció socioeducativa amb infància, Pedagogia Social, Models d'acció socioeducativa i Practicum II

Amunt

Els objectius principals de l'assignatura "Acompanyament residencial i infància en risc social" són:

- Conèixer els elements fonamentals del treball socioeducatiu amb infància i adolescència en contextos institucionals

- Abordar concpetes habituals en les pràctiques residencials amb infància i adolescència

- Elaborar un discurs rigorós, fonamentat i crític sobre el treball socioeducatiu amb infància i adolescència en el marc institucional

- Conèixer aspectes organitzatius, pedagògics i socials de les institucions de protecció a la infància i l'adolescència

 

Les competències a adquirir en el curs de l'assignatura són:

CT5. Resolució de problemes i de presa de decisions

CT6. Reflexivitat i autocrítica en torn al propi treball i a les seves implicacions

CT9. Adaptació a noves situacions i problemàtiques socials a través de l'aprenentatge permanent

CT10. Compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional

 

CE2. Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per a millorar la pràctica professional

CE4. Diagnòstic de situacions complexes que fonamenten el desenvolupament d'accions socioeducatives

CE5. Disseny de plans, programes i activitats d'intervenció socioeducativa en diferents contextos

CE8. Aplicació de metodologies específiques de l'acció socioeducativa

CE10. Mediació en situacions de risc i conflicte

 

 

 

Amunt

Els continguts de l'assignatura se centren, de manera genera,l en els següents aspectes:

- Les pràctiques educatives en els contextos residencials amb infància i adolescència

- Conceptes habituals de les pràctiques. L'ús del llenguatge

- Les ofertes de vincle educatiu

- Normes i normatives

- Les funcions dels educadors socials en els contextos institucionals

- Metodologies de treball socioeducatiu

- Organitzacions institucionals: documentacions, circuits

- Experiències dels educadors, els nens i nenes acollits i d'altres professionals d'atenció a la infància

- Espais i llocs residencials

Amunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

  1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
  2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:.
    • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
    • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).

 

Amunt