Ciutat, adolescències i educació social Codi:  02.577    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura "Ciutat, adolescències i educació social" té la finalitat d'explorar les possibilitats, els límits i les noves relacions que ofereix un camp que, en ocasions, apareix o es mostra com a controvertit en el camp de l'educació social. La mirada que aquesta assignatura ofereix parteix, explícitament, dels vèrtexs que el triangle del seu títol ens ofereix: la ciutat, les adolescències i l'educació social. Aquest plantejament en si mateix és tota una declaració d'intencions. En primer lloc, operar una obertura més enllà de la concepció tradicional de l'educació de carrer; en tant que inclou el concepte ciutat com a espai / lloc de possibilitats i límits socioeducatius. En segon lloc, incloure la pluralització del concepte "adolescències", entenent-lo com la necessitat de visualitzar diferents recorreguts dels adolescents, i fugint d'una mirada ideal del que és l'adolescència: hi ha diferents maneres de viure l'adolescència i, al pluralitzar-se apareix la intenció de visibilitzar-les. I, finalment, en l'assignatura s'inclou, òbviament, la mirada des de l'educació social: quin paper pot jugar, on s'incorpora a l'articulació entre adolescències i ciutats, les potencialitats dels projectes educatius a l'espai públic, les limitacions i les possibilitats educatives; així com recórrer, conèixer i donar un espai a les propostes dels i de les adolescents contemporànies.

Amunt

Ciutat, adolescències i educació social és una assignatura optativa de 6 ECTS del Grau en Educació Social, pertanyent al Mòdul Acció socioeducativa i a la Matèria Acció socioeducativa en infància i adolescència. Així mateix, és una de les quatre assignatures incloses en el Perfil d'optativitat d'Infància i Adolescència, si bé això no significa que qualsevol estudiant, independentment de si ha triat aquest perfil, altre o cap, pugui cursar-la.

Amunt

La pretensió del Grau d'Educació Social de la UOC és la polivalència dels educadors i educadores socials. És a dir, no establirà un recorregut prefixat que condueixi a una excessiva especialització. Per tant, aquesta assignatura no es dirigeix exclusivament a futurs professionals per a camps en concret. Dit això, és recomanable per a tots aquells que desitgin enfocar la seva activitat professional cap al treball socioeducatiu amb adolescents, aquells amb especial interès per a les qüestions de l'espai públic i amb les institucions socials directament vinculades als serveis socials d'atenció primària, els centres oberts i / o les activitats culturals amb adolescents.
Amunt

Aquesta assignatura no contempla restriccions d'accés quant a cursar assignatures prèvies, però sí que recomana haver cursat i aprovat l'assignatura Bases per a l'acció socioeducativa amb la infància. La recomanació prové del fet que certs aspectes a treballar en els continguts dels diferents mòduls han estat tractats amb més profunditat en aquella assignatura.
Amunt

Els objectius a aconseguir en el desenvolupament d'aquesta assignatura són els següents:

- Reflexionar sobre el paper de la ciutat en els entramats socials, econòmics, històrics, polítics i educatius
- Estudiar les possibilitats de l'espai públic en el camp de l'educació social
- Conèixer les característiques fonamentals de l'educació social en aquests contextos
- Aproximar-se a les característiques actuals de la nostra època i els efectes d'aquestes sobre les adolescències.
- Conèixer diverses maneres de pensar les adolescències.
- Diferenciar entre pubertat i adolescència.
- Situar els símptomes actuals en les adolescències.
- Situar el risc en l'adolescència.
- Emmarcar les funcions dels educadors socials i altres referents respecte a les adolescències.
- Conèixer algunes experiències d'educació social amb adolescents

Així mateix, les competències assignades són:

Mòdul 4: Acció socioeducativa
Matèria 12: Acció socioeducativa en infància i adolescència

Competències Transversals
CT 5 Resolució de problemes i de presa de decisions
CT 6 Reflexivitat i autocrítica en torn al propi treball i a les seves implicacions
CT 9 Adaptació a noves situacions i problemàtiques socials a través de l'aprenentatge permanent
CT 10 Compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional

Competències Específiques
CE 2 Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per a millorar la pràctica professional
CE 4 Diagnòstic de situacions complexes que fonamenten el desenvolupament d'accions socioeducatives
CE 5 Disseny de plans, programes i activitats d'intervenció socioeducativa en diferents contextos
CE 8 Aplicació de metodologies específiques de l'acció socioeducativa
CE 10 Mediació en situacions de risc i conflicte
Amunt

Els continguts de l'assignatura estan estructurats en tres grans blocs: ciutat, adolescències i experiències d'educació social. El primer mòdul té un recorregut històric sobre l'entramat urbà, amb l'epicentre de la ciutat com a lloc i espai social; tenint en compte i analitzant aspectes com per exemple la ciutat com a estructura urbana i la ciutat com a espai públic, amb èmfasi especial en el paper de l'educació social en aquest àmbit urbà. En segon lloc, i dins del mateix mòdul, el recorregut se centra també en l'àmbit anomenat de "medi obert": el paper dels educadors i les educadores socials al carrer, els canvis, i els límits entre les modalitats de l'acció educativa en el context urbà. El tercer dels mòduls de contingut obre la mirada a la conceptualització de les adolescències en el context actual, intentant exposar les diferències entre pubertat i adolescència, els símptomes actuals i les adolescències i l'assenyalament de qüestions importants a tenir en compte a l'hora d'iniciar un treball socioeducatiu amb les adolescències. Finalment, l'últim del mòdul és una exposició detallada d'experiències reals de treball amb adolescents sota tres temes d'importància social i actual: els adolescents i la cultura, els adolescents i la ciutat i els adolescents i el treball.

 

Així doncs, a partir de tres moments clau en l'assignatura (observar, saber i actuar) es despleguen els continguts a treballar: la ciutat, l'espai públic i la seva funció socialitzadora, les adolescències i les relacions amb l'adult, la pedagogia social en aquest camp, la figura educativa en l'acompanyament dels i de les adolescents, i els projectes educatius possibles.
Amunt

Ciutat, adolescències i educació social PDF
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
Ciutat, adolescències i educació social PDF

Amunt


Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

  1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
  2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:.
    • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
    • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).

 

Amunt