Practicum II (Área - Análisis institucional) Codi:  02.579    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura Pràcticum II gira entorn el coneixement institucional. Per tant, el fet institucional i la pràctica socioeducativa inscrita en aquest marc  són  l'eix vertebrador d'aquesta assignatura. El Pràcticum II suposa l'inici d'hores presencials en alguna de les institucions amb les que la universitat té conveni i requereix realitzar la meitat dels crèdits de manera presencial en la institució triada.
 
Així com el pràcticum I el podem conceptualitzar com d'iniciació, el Pràcticum II ja suposa un aprofundiment, específicament en matèria institucional. El model de pràcticum es basa en un criteri de corresponsabilitat formativa entre la universitat i el món professional. Això significa que la universitat i el centre de pràctiques es complementen en l'exercici de formació dels alumnes. L'assignatura de Pràcticum II s'entén com a espai d'aplicació pràctica de continguts treballats prèviament a la carrera. Així mateix ha de suposar un marc de reflexió sobre la pràctica professional basada en el contrast, la vivència, la redefinició, la identificació, la comprensió, entre d'altres. Serà important en aquest sentit l'esforç de l'alumne per anar conceptualitzant i emmarcament correctament tot allò que succeeixi en la presencialitat, interpretant els esdeveniments en clau professional.
 
En general el Pràcticum II té un component observacional important tot i que s'entén aquesta observació de manera activa i participativa. Aspectes importants seran conèixer com funciona el servei on es realitzen les pràctiques, quins objectius té, quines són les principals funcions de l'educador/a social, des de quin model d'intervenció socioeducatiu es treballa, etc. Especialment es treballaran aspectes descriptius de la dinàmica institucional però també aspectes interpretatius i crítics que s'allunyin de la creença sobre una falsa neutralitat dels efectes institucionals, o més enllà, d'una suposada bondat que caldrà revisar. És a dir, serà important per una banda, conèixer que ha dit la literatura científica en matèria d'institucions -i això suposa recuperar una part treballada en altres assignatures-, identificar en la realitat el que trobem en la teoria de les institucions, identificar altres elements institucionals que incideixen de manera rellevant en la vida de les persones i que siguin específics de l'àmbit on s'ubica la institució, etc. Per tant, el Pràcticum II no només exigeix elements descriptius relacionats amb el coneixement d'un , xarxa de serveis, característiques, funcions... sinó que pretén aprofundir en tot allò que succeeix a la realitat i que sovint no consta com a pretensió o efecte desitjat. Podríem resumir la finalitat d'aquest pràcticum com conèixer la realitat institucional estudiada, les seves manifestacions més visibles i invisibles, el contrast entre el que es diu i el que es fa, els instruments que s'utilitzen, els efectes positius i negatius d'aquesta elecció d'instruments, entre d'altres elements d'anàlisi institucional que es detallen al llarg del curs.

Amunt

El Pràcticum esdevé l'espai formatiu per excel·lència a l'hora d'afavorir la transferència de competències. Al mateix temps, es converteix en l'element aglutinador que permet donar cert sentit al model d'aprenentatge proposat en la darrera reforma universitària que, evidentment, contempla una tasca conjunta entre la universitat i el món laboral de cara a la formació de qualitat d'aquest perfil professional.

Per altra banda, el Pràcticum és l'assignatura que millor permet establir un vincle estret amb les diferents disciplines que contribueixen a construir discursos entorn de l'Educació Social, especialment amb la Pedagogia Social, que és la que estudia, analitza i proposa models d'Educació Social, exposa a anàlisi les pràctiques i interpreta les coordenades socials, polítiques i econòmiques d'acord al desenvolupament de la professió. L'articulació entre teoria i pràctica, entre cos teòric i aplicació pràctica, genera la possibilitat d'establir un model en el qual s'apliquen uns pressupostos epistemològics i no es deixa portar pels vaivens de les polítiques socials actuals, molt proclius a imposar lògiques clarament adscrites al control social.

Finalment, el Pràcticum també ofereix a la universitat l'oportunitat de vincular-se amb el món professional, fet que implica poder sotmetre a estudi, reflexió, anàlisi crítica i millora els models vigents d'Educació Social en les institucions, les polítiques públiques actuals i els models de formació dels futurs professionals. (Nuñez, 2002)

El Pràcticum II es planteja en continuïtat amb el Pràcticum I. Aquest darrer, recordem, s'estructurava en la identificació dels actors clau com àrees de treball, les quals eren les següents:

1)     Els professionals i la pràctica professional

2)     l'Estat, les administracions i les polítiques socials

3)     El mercat, les empreses i entitats del Tercer sector

4)     Els subjectes amb els quals s'intervé

5)     Les institucions en les que es treballa

6)     La relació amb altres professionals

Ens aturarem en aquest pràcticum II especialment en les institucions en les que es treballa tot i que òbviament cal aproximar-se a dites institucions de manera contextualitzada i global, és a dir, tenint en compte la resta d'actors citats. Malgrat tot l'interès estarà en focalitzar la nostra atenció en aquest cinquè actor clau, estudiant els seus elements bàsics.

Amunt

Per matricular-se a l'assignatura de Pràcticum II és imprescindible haver cursat i superat prèviament Pràcticum I, la qual cosa suposa també haver cursat i superat 120 crèdits ECTS del Grau. En aquests 120 crèdits es compatibilitzen tant les assignatures aprovades com les que s'hagin pogut convalidar en els processos de reconeixement acadèmic (AEPs) estiguin o no incorporades a l'expedient de l'estudiant. Per a conèixer les especificitats del procés de matriculació d'aquest assignatura l'alumne/a s'ha de dirigir al seu tutor UOC.

Les practiques externes del Pràcticum II es poden realitzar en un centre públic o privat amb els que la universitat té formalitzat un conveni marc de col·laboració. Entenem per centres de pràctiques qualsevol centre de treball, institució, entitat o servei que desenvolupi algun tipus d'encàrrec en el camp de l'educació social. L'estudiant pot optar entre triar algun dels centres ofertats per la universitat (situació 1) o bé proposar un centre (situació 2). Les propostes de centres de pràctiques fetes pels propis estudiants hauran de complir uns criteris de validació per a ser acceptades.

Amunt

Competències transversals:   CT5: Resolució de problemes i presa de decisions CT6: Reflexivitat i autocrítica sobre el propi treball i les seves implicacions CT8: Treball en xarxa i equips multidisciplinaris CT9: Adaptació a noves situacions i problemàtiques socials a través de l'aprenentatge permanent CT10: Compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional CT11: Argumentació en valoracions, judicis, crítiques exposicions o defenses. CT14: Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional. 

Competències específiques: CE2: Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per millorar la pràctica professional CE3: Comprensión de la trayectoria de la Educación Social y la configuración de su campo de identidad profesional. CE4: Diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d'accions socioeducatives CE8: Aplicació de metodologies específiques de l'acció socioeducativa CE11: Iniciació i desenvolupament d'una relació professional amb les persones i grups en un context social concret.

Objectius:

1. Conèixer els referents històrics i l'entorn del naixement de les institucions socials.

2. Adquirir criteris per a l'anàlisi institucional.

3. Conèixer algunes de les dificultats i contradiccions de la pràctica professional.

4. Reflexionar sobre els relats professionals i vivencials recollits en el material de l'assignatura.

5. Adquirir una actitud criticoreflexiva degudament fonamentada sobre la praxi professional.

Amunt

Módul: Institucions i experiències de frontera

Llibres de Escenes d'educació social I i II     

Amunt

Elements que configuren els models educatius PDF
El control social PDF
Pràcticum del Grau en Educació Social Audiovisual

Amunt

Guia docent del pràcticum 
Document annex de la guia docent del pràcticum
Guia del tutor extern del pràcticum

L'assignatura també disposa de material de consulta accessible des de l'aula. Es tracta d'una selecció de mòduls treballats en altres assignatures d'especial rellevància per al pràcticum II. Són els següents:

El control social
Elements que configuren els models educatius
El tancament de l'alteritat (SXVII-XVIII)
Institucions de control
Etnografies
La pedagogia social instituida

L'assigantura de pràcticum té un plantejament transversal suposant un exercici de concreció i pràctica de continguts treballats en diferents àrees i matèries al llarg dels estudis. Per aquest motiu es facilita l'accés i es recomana la consulta a temes anteriorment treballats.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt