Tècniques d'expressió, argumentació i negociació Codi:  03.505    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Tècniques d'expressió, argumentació i negociació ofereix una formació general i bàsica en les tècniques d'argumentació i les de negociació contribuint així a enfortir dos instruments fonamentals per l'adequada  formació en els  àmbits  jurídic, criminològic i laboral així com en el desenvolupament de les seves tasques professionals. Així, resulta molt important la capacitat d'exposar d'una manera clara, ordenada i correcta els propis arguments, així com comptar amb instruments per a assegurar la correcció i qualitat de l'argumentació en la defensa dels punts de vista propis i en l'anàlisi crítica dels punts de vista de la resta d'interlocutors. A més, un aspecte central en la pràctica jurídica i en la resolució de conflictes és l'adequada defensa i promoció de les pretensions i interessos propis o de tercers, per la qual cosa resulta fonamental una formació en tècniques de negociació. Amb tot plegat, l'assignatura contribueix a treure un major profit de la formació jurídica adquirida en d'altres assignatures i matèries del grau.


Per afavorir la coherència, en el desenvolupament de l'assignatura s'ha optat per prendre l'aspecte negocial com l'eix vertebrador, i treballar els àmbits de l'expressió i l'argumentació dins d'aquest context, en comptes de separar tres àmbits ben diferenciats entre si. D'aquesta manera, l'assignatura planteja una presentació dels elements principals que regeixen els processos de negociació en els quals hi ha implicats professionals com els advocats o criminòlegs que participen en processos de mediació o en la resolució de conflictes. En girar entorn d'elements bàsics d'aquest mètode de resolució de conflictes la proposta intenta també que l'alumne comprengui què és i què implica assumir la participació en un procés de negociació. Es tracta de mostrar el caràcter tècnic de les negociacions davant una visió merament intuïtiva de la tasca del negociador. Per això es parteix d'un aspecte fonamental d'aquests processos: la comprensió del nostre objecte d'intervenció, és a dir, del conflicte. A partir d'aquí analitzarem diferents condicionants que poden fer fracassar les negociacions.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del bloc de 60 crèdits bàsics dels Graus de Dret, de Criminologia, i de Relacions Laborals i Ocupació la qual cosa exemplifica el seu caràcter general i introductori, com a part d'una formació bàsica sobre la qual s'anirà desenvolupant la formació dels estudiants d'aquests Graus.

Amunt

L'interès d'aquesta assignatura per a la pràctica professional és directe. No hi ha dubte que les exigències del mercat respecte de la professió d'advocat s'han dirigit i han estat centrades en la necessitat que aquests professionals no limitin la seva actuació al litigi sinó que també puguin desenvolupar, amb el mateix nivell de professionalitat, aspectes de la resolució del conflicte del client que no s'exhaureixen en el procés judicial. La visió d'un advocat capacitat tant per al litigi com per a la negociació adquireix una especial transcendència en un context professional com l'actual. Així mateix, per a un adequat acompliment es les seves funcions, el jurista necessita d'una correcta capacitat argumentativa i uns correctes dots d'expressió lingüística.

D'altra banda també és molt important a l' ámbit de la Criminologia. Encara que sembli que l'assignatura no guarda relació amb aquesta, cal tenir en compte que el criminòleg té un paper molt important en matèria d'elaboració d'instruments de resolució de conflictes així com la seva actuació en els processos de mediació entre la víctima i el ofensor. En aquest sentit aquesta assignatura és bàsica per adquirir com succeeix en el cas dels juristes, eïnes adequades d'expressió, negociació i l'argumentació.

No podem oblidar-nos tampoc de les Relacions Laborals. Els mediadors, graduats socials o experts en polítiques sociolaborals entre d'altres, necessiten una base adequada per a la defensa i promoció de les pretensions i interessos propis o de tercers, pel que resulta fonamental la seva formació en tècniques de negociació.

Amunt

Aquesta assignatura, donat el seu nivell eminentment bàsic, no requereix ni pressuposa que l'alumne compti amb coneixements previs.

Amunt

Aquesta assignatura és obligatòria i transversal entre els diferents estudis de Grau oferts en l'àmbit de les ciències socials i jurídiques: Grau de Dret, Grau de Criminologia i Grau de Relacions Laborals.

Amunt

 • Assolir i dominar els aspectes clau d'una expressió correcta, clara, ordenada i estructurada.
 • Comptar amb els mètodes i instruments adequats per a què la justificació i fonamentació dels nostres arguments sigui la millor  possible, i evitar incorreccions en els nostres raonaments.
 • Tenir els instruments bàsics de negociació per a la millor defensa i protecció dels nostres interessos, i assolir acords i        resultats beneficiosos i satisfactoris per a totes les parts implicades en el procés.


Aquesta assignatura s'ofereix com a obligatòria al Grau de Dret, de Criminologia i de Relacions Laborals i Ocupació. En funció de la titulació corresponent l'estudiant treballarà especialment algunes de les següents competències:


Competències Específiques:

 • Negociació, argumentació i mediació en l'entorn professional
 • Desenvolupament d'un discurs jurídic correctament estructurat, tant de forma oral com escrita
 • Capacitat per a analitzar la realitat social des de la perspectiva del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • Capacitat per a interpretar el sistema jurídic des d'una perspectiva interdisciplinària i d'acord amb els valors ètics, per a aplicar-los a supòsits fàctics.


Competències Transversals:

 • Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera
 • Treballar en equip i en ambients multidisciplinaris, així com per les relacions interpersonals
 • Capacitat per a l'argumentació, negociació, mediació i resolució de conflictes.

 

Metodologia d'avaluació

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, pot consistir en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs i/o vídeoblogs. En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment de totes aquestes metodologies d'avaluació (particularment d'eines que permetin l'enregistrament de vídeo i/o so)".

L'assignatura contempla la realització de quatre proves d'avaluació continuada.

Amunt

Els materials de l'assignatura comprenen un seguit de mòduls didàctics, tant en format electrònic (PDF) com en paper.

A) EXPRESSIÓ, que correspon al mòdul didàctic 3: Elements bàsics de la comunicació per a la resolució de conflictes (disponible en format Web i paper), amb aquest contingut:

1.- Els axiomes de la comunicació.

2.- L'escolta.

3.- L'escolta activa.

4.- Les preguntes

B) ARGUMENTACIÓ, que correspon al mòdul didàctic 1: Una breu introducció a l'argumentació (disponible en format Web i paper), amb aquest contingut:

1.- Qüestions conceptuals bàsiques de l'argumentació.

2.- Lògica i argumentació (la justificació interna).

3.- Les fal·làcies argumentatives.

4.- La justificació externa: algunes indicacions.

C) NEGOCIACIÓ, que correspon al mòdul didàctic 2: Aspectes bàsics dels processos negocials (disponible en format Web i paper), amb aquest contingut:

1.- Els conflictes.

2.- La negociació.

3.- Sobre la negociabilitat d'un conflicto.

4.- Què he de saber d'un conflicte per a planificar una negociació?

5.- Marcs de referència.

6.- Dues personalitats difícils en la negociació.

7.- Què fer amb Àtila el bàrbar?

8.- Tàctiques negocials.

9.- Una proposta constructiva per a l'actitud del negociador.

A més a aquests materials tenim dos mòduls complementaris:

Les relacions entre negociació i argumentació:

1.- Dos models de resolució de conflictes. Diàleg i negociació

2.- Les obertures segons l'ús de l'argumentació

3.- El paper de l'argumentació en els moments de tensió negocial

4.- Tàctica i contratáctica

Negociació. Models integratius:

1.- Creació de valor

2.- No confondre posicions amb interessos

3.- Crear valor i reclamar valor

4.- Un problema en comú

5.- Pautes per al desenvolupament d'una negociació integrativa

Amunt

Amunt

Dins dels molts portals web que poden servir de complement en l'estudi i anàlisi dels diferents camps de negociació i mètodes de resolució de conflictes, és recomanable la següent selecció:

www.beyondintractability.org

http://www.argystar.com/

http://www.solomediacion20.com/

http://www20.gencat.cat/portal/site/justicia/menuitem.e6cd25a43dcc91b6bd6b6410b0c0e1a0/?vgnextoid=5dcbf31f87203110VgnVCM1000008d0c1i0aRCRD&vgnextchannel=5dcbf31f87203110VgnVCM1000008d0c1i0aRCRD

http://www.consum.cat/temes_de_consum/arbitratgeconsum/index.html

http://www.negociaccion.net

https://sites.google.com/site/scjrspain/

http://www.gametheory.net/

http://www.ordonezecheverria.com/index.php/ca/mediacion-y-gestion-de-conflictos-2.html

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt