Pensament polític Codi:  03.583    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Pensament Polític té per objectiu introduir alguns dels textos clau del pensament polític occidental. L’assignatura es basa en una selecció de lectures que recorren algunes de les preguntes centrals que han marcat la història de les idees polítiques, i el context específic en el qual es formulen, des de l’antiga Grècia fins al debat contemporani. Què és la política? Quina és la legitimitat del poder polític? Quins límits ha de tenir el poder? Què justifica l’obediència o la desobediència? Com es contraposen la llibertat i la igualtat? Com es defineix una societat justa?, etc. L’assignatura permet veure les connexions de la ciència política amb disciplines més humanístiques com ara la filosofia política o la història de les idees polítiques, i aporta elements per enfortir la capacitat crítica i analítica a l’hora de debatre sobre idees i conceptes polítics.

Amunt

L’assignatura permet connectar la ciència política amb la tradició del pensament filosòfic i aporta elements per reflexionar de manera crítica sobre algunes idees i conceptes centrals de la política, tenint en compte el seu origen i context històric. L’assignatura s’ubica dins del camp de la teoria política i té lligams amb d’altres assignatures de la mateixa matèria: està relacionada amb l’assignatura de Teories de la Democràcia, la qual s’especialitza en el fenomen de la democràcia, i té continuïtat en l’assignatura optativa de Temes actuals de Teoria Política, la qual se centra en els debats contemporanis.  

Amunt

Objectius:
 • Reflexionar sobre què és la teoria política o el pensament polític.
 • Comprendre la lògica dels enfocaments textualistes i contextualistes per analitzar obres de la història del pensament polític.
 • Conèixer i familiaritzar-se amb els problemes i temes fonamentals de la filosofia política antiga.
 • Relacionar la polis grega i la res publica romana amb la filosofia política antiga.
 • Contrastar la democràcia antiga amb les grans teories polítiques de l’antiguitat.
 • Familiaritzar-se amb la tradició del pensament polític modern.
 • Conèixer algunes de les obres més importants de la tradició filosòfica moderna en pensament polític i els seus autors.
 • Conèixer els aspectes més destacats del contractualisme clàssic.
 • Reflexionar sobre el context històric i polític en el qual sorgeixen i es desenvolupen les idees fonamentals del liberalisme polític.
 • Identificar els principals temes i debats que caracteritzen el liberalisme polític.
 • Entendre les principals crítiques que ha rebut el liberalisme polític des d’altres corrents de pensament.
 • Valorar el paper de la teoria política contemporània i identificar-ne els principals temes de debat.
 • Familiaritzar-se amb les idees d’alguns autors clau del pensament polític contemporani a través dels seus textos.  
Competències:
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Desenvolupar habilitats de cerca, organització, anàlisi i presentació de la informació.
 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional.
 • Identificar i aplicar les teories i els conceptes de la Ciència Política a l'anàlisi dels sistemes polítics actuals.
 • Construir una opinió crítica i raonada sobre els temes que identifiquen els principals debats politològics contemporanis.  

Amunt

 • Què és el pensament polític?
 • La polis i el naixement de la filosofia política
 • Estat, sobirania i contracte social
 • El liberalisme polític i els seus crítics
 • Els pilars de la teoria política contemporània

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt