Partits polítics i grups d'interès Codi:  03.584    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquesta assignatura cerca oferir una comprensió general de les dues maneres principals que tenen els ciutadans de participar en política d'una manera col·lectiva a les democràcies contemporànies: a través dels partits polítics i dels grups d'interessos. Respecte als partits, aquest curs se centra en els debats i investigacions actuals sobre la seva transformació organitzativa, la seva suposada “cartelització”, la presidencialització dels seus lideratges, la incorporació de grups tradicionalment exclosos (com les dones), i la democratització interna ocorreguda les darreres dècades. Pel que fa als grups d'interès, ens centrarem en com i per què les organitzacions dels treballadors i dels empresaris intenten influir en les polítiques dels governs.

Amunt

Aquesta assignatura té associada les següents competències:
 • Identificar i aplicar les teories i els conceptes de la Ciència Política a l'anàlisi dels sistemes polítics actuals.
 • Relacionar l'origen, l'estructura, el funcionament i les conseqüències socials de les institucions polítiques i administratives.
 • Reconéixer les claus dels processos de presa de decisions polítiques, així com les seves conseqüències i la influència del context econòmic, jurídic i social.
 • Descriure el comportament dels actors polítics, les seves interaccions i la seva relació amb el sistema polític.
 • Elaborar estudis de cas i aplicar el mètode comparat per analitzar institucions i processos polítics.
L’assignatura té els següents objectius d’aprenentatge:
 
 • Entendre la varietat de formats organitzatius de partits polítics que han existit al llarg de la història i com aquests formats afecten com fan front als desafiaments actuals.
 • Entendre les raons que porten alguns partits a anteposar a curt termini l'obtenció de càrrecs públics davant de mantenir-se fidels als seus programes mentre que altres prefereixen ser fidels al seu programa, encara que sigui renunciant a adquirir aquests càrrecs.
 • Entendre com els diferents sistemes de partits afecten la relació existent dins dels partits entre els objectius de vots, càrrecs i polítiques, i proposar què fer a curt termini per maximitzar aquests objectius.
 • Entendre la connexió existent entre la manera de com els partits polítics fan front als dos grans desafiaments de tota organització voluntària, és a dir (1r) aconseguir membres que col·laborin en les seves activitats a jornada completa i de manera duradora i (2n) que aquests activistes actuïn al servei del partit en comptes de servir-se del partit per als seus objectius personals, i la professionalització dels polítics.
 • Entendre com la varietat de maneres de selecció dels líders dels partits afecta la distribució de poder dins dels partits.
 • Fer propostes per incrementar el nombre de dones als partits polítics.
 • Entendre com els diferents contextos institucionals influeixen en els formats organitzatius dels partits, així com en les relacions de poder internes.
 • Entendre per què la “presidencialització” de les eleccions a les democràcies parlamentàries pot revertir les relacions de poder existent entre l'organització partidista i els seus líders, i proposar maneres d'evitar-ho.
 • Proposar com l'organització nacional d'un partit i les seves branques regionals poden maximitzar els objectius de polítiques i càrrecs sense perjudicar-se mútuament.
 • Avaluar fins a quin punt les organitzacions sindicals espanyoles poden parlar en nom de tots els assalariats quan es relacionen amb empresaris i governs.
 • Entendre per què als EUA les organitzacions empresarials fan tot el possible per evitar negociar amb els sindicats mentre que a Europa continental han buscat que els acords assolits amb les organitzacions sindicals afectin el nombre més gran possible d'empreses i assalariats.
 • Fer propostes als governs sobre com reduir la conflictivitat laboral entre treballadors i empresaris.

Amunt

Mòdul didàctic 1: INTRODUCCIÓ A L'ANÀLISI DELS PARTITS POLÍTICS 1* Com intervenir en grup en política? Partits polítics i grups dinterès 2* Què són els partits polítics? Què fan els partits polítics? Els partits com a actors col·lectius i com a sorres. 3* Des de quan hi ha partits polítics? El seu origen i difusió. 4* Tipus de partits polítics: partits de quadres, masses, catch-all, partits càrtel. 5* Els tres objectius bàsics dels partits: vots, càrrecs i polítiques. 6* El nombre de partits i sistemes de partits: les explicacions sociològiques i institucionalistes.
 
Mòdul didàctic 2 L'ORGANITZACIÓ INTERNA DELS PARTITS POLÍTICS 1* Per què unir-se a una organització voluntària partidista? La teoria dels incentius. 2* Els problemes de l'acció col·lectiva als partits: free-riders i problemes d'agència. 3* Les fonts de poder intern: vots i finançament. 4* Les faccions en els partits i la teoria de les tres facetes partidistes. 5* L'estructura interna i els tipus de lideratges partidistes. 6* L'obertura dels partits als col·lectius tradicionalment exclosos, l'exemple de la feminització.
 
Mòdul didàctic 3 L'ADAPTACIÓ ORGANITZATIVA DELS PARTITS AL SEU CONTEXT 1* Lorganització partidista i les lleis electorals. 2* L'organització partidista i els tipus de democràcia (I): l'especificitat dels partits en les noves democràcies. Cremen etapes els partits de les noves democràcies? 3* L'organització partidista i els tipus de democràcia (II): la seva lògica d'actuació en sistemes parlamentaris, presidencialistes i semipresidencialistes. La presidencialització dels partits a les democràcies parlamentàries. 4* L'organització partidista i els tipus de democràcia (III): les diferents formes d'adaptació a contextos multinivell de govern. 5*L'organització partidista i les noves tecnologies de la informació i la comunicació: oportunitats i desafiaments interns.
 
Mòdul didàctic 4 ELS GRUPS D'INTERÈS 1* Tipus de grups d'interès: moviments socials, grups de pressió i lobbies. 2* Les organitzacions sindicals: tipus dorganitzacions i funcions. 3* Les organitzacions empresarials: tipus dorganitzacions i funcions.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt