Anàlisi de polítiques públiques Codi:  03.585    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura d'Anàlisi de Polítiques Públiques forma part del Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració. Aquesta assignatura ofereix una visió general de les polítiques públiques i en particular del seu cicle de formació, implementació i avaluació.
 
Durant l’assignatura anirem adquirint un coneixement general sobre la història i l’evolució dels estudis de les polítiques públiques així com l’estructura clàssica en el seu procés de formació a través de les teories, conceptes i metodologies fonamentals associades la seva anàlisi. L'anàlisi de polítiques públiques és una "guia" per a comprendre la complexitat del procés de creació de polítiques públiques. Idealment configurat en unes fases, s'inicia amb la identificació i definició d'un problema a l'agenda pública, continua amb la generació d'alternatives polítiques per a resoldre el problema, la selecció d'una alternativa a través de les institucions polítiques pertinents i el desenvolupament d'un pla per a la implementació. Finalment, l'avaluació d'aquesta política per part de les institucions governamentals i/o dels interessos implicats serveix per veure la seva efectivitat i ajustar-la, modificar-la o eliminar-la.
 
L'anàlisi de les polítiques públiques pretén donar resposta a preguntes com: per què es decideixen unes determinades polítiques i no unes altres; quins actors hi participen i amb quines intencions; quina és la definició del problema i si aquesta definició coincideix amb les necessitats o problema real; i per últim, quina relació hi ha entre allò finalment obtingut i allò que realment es volia obtenir.
 
Aquesta anàlisi de polítiques públiques no solament ha de permetre distingir diferents conceptes propis de la ciència política, sinó també veure com una acció governamental incideix en uns determinats efectes socials i econòmics. Per tant, l'anàlisi ha de permetre tenir informació per millorar la gestió de les polítiques públiques, amb la finalitat de conèixer millor per què i com els productes resultants d'una autoritat pública deriven o no en els resultats previstos.
 
L'assignatura està concebuda per a què els estudiants es familiaritzin amb els components bàsics de les polítiques públiques i comencin a desenvolupar la capacitat de definir i analitzar críticament els problemes públics i els elements polítics que els envolten. Així, durant l’assignatura els estudiants seran capaços d’anar desenvolupant una anàlisi crítica sobre la definició del problema, el tractament que se li ha donat a l'agenda i quina ha estat la presa de decisions, com també què s'ha executat al respecte i quina valoració se'n pot fer. Aquests aprenentatges es duran a terme combinant l’adquisició de coneixements teòrics i aplicats amb el treball sobre exemples i casos.

Amunt

Aquesta assignatura té associada les següents competències:

 • Identificar i aplicar les teories i conceptes de la Ciència Política a l'anàlisi dels sistemes polítics actuals.
 • Relacionar l'origen, l'estructura, el funcionament i les conseqüències socials de les institucions polítiques i administratives.
 • Avaluar l'impacte d'Internet i de les xarxes socials en els processos polítics i institucions polítiques.
 • Identificar les variables relatives a l'estructura, organització i funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells.
 • Identificar els principals paradigmes de la gestió pública.
 • Saber analitzar i avaluar polítiques públiques.
  
L’assignatura té els següents objectius d’aprenentatge:
 
 • Comprendre l¿enfocament específic de l¿anàlisi de les polítiques públiques
 • Aplicar els procediments, els instruments conceptuals i les metodologies bàsiques per dur a terme una anàlisi de polítiques públiques.
 • Elaborar i redactar una anàlisi de polítiques públiques

Amunt

Els continguts bàsics del curs es poden resumir en els següents conceptes:
 
 • Anàlisi de polítiques públiques i actors polítics
 • Definició del problema, establiment de l'agenda i canvi a les polítiques públiques
 • Presa de decisions, implementació i avaluació
 • El paper de la burocràcia i l'administració pública

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt