Governança pública Codi:  03.586    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquesta assignatura analitza els profunds canvis en què es veuen immerses les societats occidentals en els darrers anys i el seu impacte a l'àmbit de la gestió pública.  Des d’aquesta perspectiva, exposa l’evolució experimentada des del model clàssic de l'administració burocràtica fins a les xarxes de governança passant per la nova gestió pública. Així mateix, estudia els elements que configuren les xarxes de governança on s'institucionalitza la interacció entre institucions públiques, actors socials i actors econòmics, en el disseny i implementació de les polítiques públiques.
 
L’assignatura també examina els principis que han de garantir la bona governança (transparència, participació, rendició de comptes,  integritat, qualitat, innovació i confiança).
 
Per últim, l’assignatura explora els reptes actuals de la governança pública fent una especial referència a la governança intel·ligent.

Amunt

Aquesta assignatura té associada les següents competències:
 
Competències generals
 • Desenvolupar habilitats de cerca, organització, anàlisi i presentació de la informació.
 • Tenir la capacitat de col·laborar i treballar en equip i en ambients multidisciplinaris, segons uns objectius o un projecte en comú.
 
Competències específiques
 • Reconèixer les claus dels processos de presa de decisions polítiques, així com les seves conseqüències i la influència del context econòmic, jurídic i social.
 • Identificar les variables relatives a l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els diferents nivells
 • Identificar els paradigmes principals de la gestió pública.
 

L’assignatura té els següents objectius d’aprenentatge:
 
 • Identificar els principals reptes de l'Administració pública
 • Conèixer els trets definidors dels models de gestió pública
 • Analitzar els elements que conformen una xarxa de governança
 • Conèixer com es lidera i gestiona una xarxa de governança
 • Examinar els principis de bona governança
 • Examinar l'impacte del desenvolupament tecnològic en la governança i el valor de les dades en la presa de decisions públiques

Amunt

Els continguts bàsics del curs es poden resumir el els següents conceptes:
 
Mòdul 1: La governança pública
 • Reptes actuals de la gestió pública
 • Burocràcia, nova gestió pública i governança
 • Les xarxes de governança. La gestió de les xarxes.
 • La legitimació democràtica de la governança. La metagovernança
 
Mòdul 2: Els principis de bona governança
 • Apertura. Transparència pública i participació ciutadana. Els grups d’interès.
 • Responsabilitat. La rendició de comptes
 • Integritat. Codis ètics i plans d’integritat
 • Qualitat. La qualitat institucional
 • Innovació. Tecnologies disruptives, ciències del comportament (nudges)  i experimentació (sandboxes)
 • Confiança
 
Mòdul 3: Reptes actuals de la governança pública
 • Governança intel·ligent

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt