Política i internet Codi:  03.588    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Política i Internet té per objectiu introduir alguns dels grans debats polítics que planteja el món d’Internet. L’assignatura té com a fil conductor, per una banda, els processos de canvi i transformació associats amb les tecnologies digitals i el seu impacte en els sistemes polítics. Fins a quin punt les tecnologies digitals han canviat les dinàmiques de funcionament de l’esfera pública? Podem parlar d'una esfera pública digital? De quina manera Internet ha modificat les regles de joc de la política? Com s'hi han adaptat els diversos actors polítics? Per l’altra, l’assignatura presenta el ciberespai com un entorn emergent amb múltiples reptes i implicacions tant a nivell local com a escala global. Com es defineix aquest espai digital? Qui hi intervé? Quins problemes polítics planteja la seva governança? En definitiva, l’assignatura convida a pensar i reflexionar sobre els grans interrogants que envolten l’entorn d’Internet i la política digital, a partir d’algunes de les respostes que s’han apuntat des de la ciència política.

Amunt

L'assignatura forma part de la menció de Política Digital del grau de Ciència Política i de l'Administració. L'assignatura ofereix una introducció global a l'àmbit d'estudi de la política digital i, per tant, és una assignatura recomanable per aquells que vulguin iniciar-se en aquesta especialitat. D'altres assignatures de la menció tractaran temes més específics com ara el govern digital, la participació digital o l'anàlisi de xarxes.

Amunt

Objectius:
 • Entendre el context en el qual s’origina i es desenvolupa internet, i especialment com les seves dimensions tecnològica, política, social i económica influeixen en aquesta gènesi i desenvolupament.
 • Comprendre les limitacions i possibilitats de la governança d’internet i la regulació del comportament al ciberespai.
 • Identificar les estructures o mecanismes que permeten afectar el comportament a internet.
 • Comprendre que, tot i els discursos dominants, internet sí que es pot governar, i que diferents actors influeixen sobre la seva governança.
 • Conèixer quins tipus d’actors incideixen sobre el desenvolupament i la governança d’internet, i de quina manera ho fan.
 • Aproximar-se a algunes qüestions d’actualitat sobre la governança d’internet i les complexitats que s’experimenten en voler-hi donar resposta tant des del sector públic com des del privat.
 • Identificar els principals canvis que introdueix Internet en el terreny de joc de la política.
 • Analitzar com els diferents actors polítics, i en concret els partits polítics, s’han adaptat a l’entorn digital.
 • Entendre el paper que pot tenir Internet en l’organització i mobilització de l’acció col·lectiva. 
 • Comprendre els principals debats d’actualitat que genera la intersecció entre Internet i política. 
 • Comprendre l’impacte que ha tingut Internet en la transformació de l’esfera pública. 
Competències:
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Utilitzar i aplicar les TIC a l'àmbit acadèmic i professional.
 • Identificar i aplicar les teories i els conceptes de la Ciència Política a l'anàlisi dels sistemes polítics actuals.
 • Descriure el comportament dels actors polítics, les seves interaccions i la seva relació amb el sistema polític.

Amunt

 • Qui governa Internet?
 • Cap a una digitalització de la política?
 • Cap a una esfera pública digital?
 • Quins reptes planteja la política digital?

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt