Estètica i teoria de l'art Codi:  04.514    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura s'estudien les idees estètiques a través del temps. L'assignatura està plantejada com un pont entre la filosofia i l'art, en un clar intent de subratllar-ne el seu caràcter interdisciplinari.

L'objectiu primordial és obtenir una visió general de la història de les idees estètiques, capacitant per a la reflexió i l'estudi crític del concepte de bellesa (en la naturalesa i en l'art), de l'evolució de l'experiència estètica, dels factors que incideixen en el fet que una obra d'art sigui considerada obra d'art, o sobre la funció i sentit de l'art, sobre com pot esdevenir un complet sistema de coneixement i, així mateix, sobre la pròpia construcció i evolució de les teories estètiques.

L'assignatura Estètica i teoria de l'art presenta un doble caire alhora interdisciplinari i diacrònic. La present assignatura cerca interrelacionar les diverses teories estètiques amb les obres d'art que hi dialoguen, i veure com sovint és la praxi artística la que ha obligat a modificar els plantejaments estètics o a l'inrevés.

Les activitats del curs són fonamentalment de tipus teòric, de reflexió, discussió i lectura, i tenen el seu suport visual i pràctic en les assignatures d'història de l'art. Davant d'aquest plantejament, és lògic aconsellar als estudiants que primer facin les assignatures d'art  i les de filosofia. Alhora, atès que una part important del curs es dedica a les aportacions i problemàtica contemporània, també és aconsellable haver fet les assignatures relacionades, per tal de facilitar la interdisciplinarietat amb què es planteja.

 

Amunt

Aquesta assignatura és Obligatòria al Grau d'Humanitats.

Amunt

 • Argumentar la noció de bellesa i art segons els diferents plantejaments estètics sorgits al llarg de la història.
 • Resumir les tesis i les aportacions dels pensadors més importants per la configuració de l'estètica com a disciplina.
 • Relacionar l'evolució de l'art amb l'evolució dels plantejaments estètics.
 • Aplicar els conceptes i la metodologia de les diverses teories estètiques a l'anàlisi d'obres d'art.
 • Dominar els principis, les concepcions i les argumentacions de les principals teories contemporànies sobre l'estètica.
 • Posar en relació l'estètica actual amb el pensament contemporani així com en relació amb les diferents  aproximacions vigents en l'estudi de l'art.
 • Comentar i analitzar, a partir de les explicacions teòriques, els textos associats.
 • Saber comentar i analitzar una obra d'art aplicant els conceptes i la metodologia dels diversos corrents o escoles estètiques.

Aquests objectius estan relacionats amb les següents competències:

 • Capacitat per analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-los de forma autònoma i crítica.
 • Capacitat per identificar i comprendre els diferents corrents i moviments artístics en el marc de les tradicions culturals.        
 • Capacitat per a comparar i relacionar models i posicions teòriques diferents.
 • Capacitat per comprendre les particularitats disciplinars i llegir la realitat des d'una mirada interdisciplinar.

Amunt

1. Experiència estètica.

2. Art i política.

3. Art i diferència: tot pot ser art?

Amunt

Material Suport
Lectures complementàries d'Història de les idees estètiques Web
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web

Amunt


Amunt

Lectures de preparació

Aquestes lectures poden ser interessants, si bé no obligatòries, per a preparar-se l'assignatura abans de començar el semestre:

Jiménez, M. (1999) ¿Qué es la Estética?. Barcelona: Idea Books.

Beardsley, M. & Hospers, J. (1997). Estética. Historia y fundamentos. Madrid: Editorial Cátedra.


Bibliografia

La bibliografia de consulta, a més de l'específica que recull cada mòdul, és bàsicament la següent:

Aumont, J. (2001), La estética hoy. Madrid: Cátedra (col.Signo e imagen).

Adorno, T.W. (1992), Teoría estética. Madrid: Taurus, 4ª ed. (col. Ensayistas, 150).

Barash, M. (2001). Teorías del arte. De Platón a Winckelmann. Madrid: Alianza Editorial (col. Ensayo, 85).

Bayer, R. (2002), Historia de la estética. Madrid-México: Fondo de Cultura Económica.

Bourdieu, Pierre (1997), Las reglas del arte : génesis y estructura del campo literario. Barcelona. Anagrama. 520 p.

Bozal, V. (ed) (1996), Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas (2 vol.). Madrid: Visor.

DD.AA. (1998), Diccionario de estética . Barcelona: Grijalbo Mondadori, Crítica (col. Crítica/filosofía, 32)

Jiménez, M. (2010), La querella del arte contemporáneo. Buenos Aires: Amorrortu.

Panofsky, E. (1998), El significado en las artes visuales. Madrid: Alianza ed. (col. Ensayo, 75)

Pareyson, L. (1997), Els problemes actuals de l'estètica. València: Servei de Publicacions de la Universitat de València.

Marchán Fiz, Simón (1987), La estética en la cultura moderna. Madrid. Alianza ed. Col. Alianza Forma 64

Tatarkiewick; W. (1987-1991),  Historia de la Estética. Madrid: Akal.3 vols. 

Tatarkiewick; W. (1976), Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética. Madrid: Tecnos.

Warning, R. (1989), Estética de la recepción. Madrid: Visor (col. La balsa de la Medusa, 31).

Amunt

El mètode de treball al llarg del semestre està directament vinculat a la tipologia d'avaluació continuada. Creiem important optar per l'avaluació continuada perquè pot facilitar molt l'aprenentatge i l'assimilació dels continguts, ja que anireu construint, de manera modular, el coneixement de l'assignatura.

Igualment, recomanem que trieu l´opció d´avaluació continuada per assegurar-vos un millor rendiment a l'assignatura. Alhora, el seguiment puntual del calendari d'entregues us facilitarà de retruc la prova de síntesi.

Lliuraments de les proves d'avaluació continuada

Les activitats d'avaluació continuada s'hauran de lliurar en la data indicada (veure l'apartat Calendari). S'enviaran preferentment en format Word, en un document adjunt anomenat de la forma següent:

cognoms, nom_REPTEnº_sigles assignatura

Per exemple, en el cas de l'estudiant Judith Moreno Ramis, per a l'activitat 1, el nom de l'arxiu hauria de ser:

moreno ramis, judith_REPTE1_EiTA.pdf

 

Plagi i còpia

Un fenomen que ha proliferat i necessita un tractament més ordenat i clar és el plagi. Es dóna de dues maneres bàsiques:

(a) de fonts en paper (llibres, articles, inclou els mòduls UOC) o de documentació present a la xarxa (avui dia tan fàcil de copiar i enganxar), sense citar-ne la procedència i fent-los passar per propis;

(b) de treballs d'altres estudiants i/o d'altres semestres (en aquest cas hi ha dos responsables, el qui presta el seu treball i el que el manlleva i l'aprofita).

Des de la nostra titulació, volem treballar per aturar aquesta pràctica fraudulenta de dues maneres:

(a) d'una banda informant i formant més bé els nostres estudiants sobre la correcta citació de les fonts i sobre el que s'ha de considerar plagi i el que no. Aquesta és una competència inclosa en diverses matèries i que es treballarà i s'avaluarà específicament.

Per evitar de caure en el plagi, llegeix atentament els exemples que trobes en aquest enllaç:
https://campus.uoc.edu/~04_999_01_u27/COM_EVITAR_EL_PLAGI_2.doc  

(b) De l'altra, deixant clar que aquesta conducta, si és detectada, comporta conseqüències en l'avaluació de l'estudiant i també que el fet queda registrat, ja que la reincidència es considera un agreujant. La Normativa de drets i deures dels estudiants de la UOC ja preveu que "[l]a còpia, el plagi o l'intent d'obtenir un millor resultat acadèmic fent servir qualsevol mitjà il·lícit" és una de les conductes tipificades com a falta greu o molt greu.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.


Ponderació de les qualificacions

Opció seguint i superant l'AC: AC

Nota final d'assignatura: AC

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65 %

AC = 35 %

Notes mínimes:

· EX = 4

Amunt

L'avaluació contínua d'aquesta assignatura es basa en tres activitats avaluatives. Cadascuna d'elles té un valor del 33,3%. La tercera  prova d'avaluació contínua [REPTE3] té la particularitat d'incloure un exercici d'autoavaluació general sobre l'assignatura, per la qual cosa es tracta d'una activitat que és d'obligatori lliurament per a poder aspirar a superar l'AC. Es pot superar l'avaluació contínua lliurant, junt amb al  REPTE3 (que és obligatori presentar), una o els dos REPTES restants, sempre que la mitjana de totes elles sigui suficient per a superar l'avaluació contínua.


Cadascuna de les activitats 'pràctiques d'avaluació continuada' (REPTE's) consistirà en la realització d'exercicis guiats d'acord amb una sèrie de pautes i requisits específics que es comunicaran en el moment de la publicació dels respectius enunciats.

Cadascun dels REPTE's  tindrà un valor del 33,33% de la nota final. En aquesta assignatura l'avaluació contínua no implicarà el desenvolupament d'una prova de síntesi. 

Si es lliura només un REPTE, la nota final serà "suspens".

Si no es lliura cap, la nota final serà "no presentat/da".

Amunt

Les proves finals (Examen) seran virtuals. 

Amunt

El grup d´estudiants rebrà una valoració global dels resultats de les proves d´avaluació continuada en el Tauler de l´aula, un cop corregides les proves i posades les notes. Els consultors resten a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte que es presenti durant el curs. És un bon consell el de plantejar els problemes que us puguin sorgir en el Fòrum de l'assignatura per a que entre tots puguem compartir-ne les respostes.

Amunt