Sociologia Codi:  04.556    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura és una introducció a la sociologia, tant als seus conceptes bàsics com a l'aparició i característiques específiques de la mirada pròpia de la sociologia. No vol oferir una visió comprensiva de la disciplina, sinó un punt de partida per obrir les portes a aquesta ciència social i la mirada que proposa de la realitat social, indestriable del procés de modernització i l'interès en la vida quotidiana.

Per fer-ho, farem tres coses:

 1. Ens endinsarem en els principals mecanismes de funcionament d'allò que anomenem societat.
 2. A partir de les principals aportacions que feren els clàssics de la disciplina i les generacions posteriors, reflexionarem sobre el lligam entre la producció sociològica i el context històric en el que apareix.
 3. Clarificarem el tipus de coneixement que proporciona la sociologia, la seva "utilitat" i com es produeix.

Amunt

L'assignatura de sociologia procura no caure en una visió estretament academicista i corporativa del que és (o hauria de ser) la sociologia i, sense renunciar a la centralitat de les aportacions de la disciplina, resta necessàriament oberta a tota mena de connexions amb altres disciplines frontereres com poden ser la història, l'antropologia, la ciència política, la psicologia, l'economia, la geografia, la filosofia i moltes més. De fet, en tant que analitza l'aparició de la disciplina en el marc de la gran transformació social i intel·lectual que anomenem genèricament com a "modernitat", l'assignatura s'ha d'entendre com estretament entrellaçada no només amb les altres ciències socials sinó també amb la història, la filosofia i l'art moderns.

Amunt

La mirada sociològica és una excel·lent eina d'anàlisi critica del complex món social contemporani, i, com a tal, pot ser molt útil no només en el camp de la recerca social, sinó també del treball social, l'educació, la producció cultural, el periodisme, l'art o les polítiques públiques. De fet, la sociologia pot ser entesa com una forma de coneixement i, alhora, com una forma de pensar (la imaginació sociològica) aplicable al nostre entorn i la nostra identitat.

Amunt

No es necessiten coneixements previs específics. Tan sols és recomanable un afany (petit o gran) per descobrir una nova perspectiva. L'assignatura explica la sociologia des d'un nivell inicial i introductori.

Amunt

Com es diu en la introducció dels materials de l'assignatura (i es remarcarà contínuament durant tot el curs), la sociologia proporciona una nova perspectiva, una nova mirada, sobre els afers quotidians de la vida "ordinària" de cada dia. D'aquí que els dos principals objectius siguin, d'una banda, comprendre per què apareix quan apareix i, de l'altra, emfatitzar el caràcter històricament innovador que representa, tant pel seu objecte d'estudi (la nostra vida quotidiana) com per la manera d'abordar-lo.

Treballarem les competències següents: 

 • Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats en els diversos contextos acadèmics i/o professionals propis de l'especialitat.
 • Reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural.
 • Llegir la realitat des d'una mirada pluridisciplinària.
 • Identificar i comprendre els processos de reproducció i transformació socials en les interaccions humanes.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se situa en un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

Amunt

A nivell d'organització de l'aprenentatge, l'assignatura constarà de tres activitats:

REPTE 1: La dialèctica social
Aquest Repte és una introducció a la disciplina sociològica i els seus conceptes centrals. L'objectiu és dotarnos-nos d'una mirada sociològica que ens serveixi, al llarg del semestre, per analitzar la realitat de forma crítica, més enllà de les evidències.

REPTE 2: Modernitat i sociologia
Aquest segon Repte s'endinsa en els profunds canvis de caire polític, social, filosòfic i econòmic que la Modernitat va desencadenar, i que possibilitaren el naixement de les ciències socials. Així mateix, s'aborda el pensament dels fundadors de les ciències socials, com ara Comte, Marx, Durkheim i Weber, els quals van tractar d'analitzar les mutacions que s'estaven esdevenint en el seu moment històric.

REPTE 3: Sociologia, poder i món actual
Finalment, el darrer Repte analitza els fenómens socials contemporanis, per així reflexionar sobre què és i què fa la sociologia. Treballar què és i què fa la sociologia en aquest abordatge d'un tema d'actualitat voldrà dir posar al centre d'atenció la seva relació amb el poder.

Amunt

Material Suport
La paradoxa i la sociologia Audiovisual
Una història ben curiosa. Les transformacions de la curiositat i el sorgiment de la sociologia Audiovisual
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
El procés de socialització Audiovisual
L'autenticitat: una mirada sociològica Audiovisual
Sociologia XML
Sociologia DAISY
Sociologia EPUB 2.0
Sociologia MOBIPOCKET
Sociologia HTML5
Sociologia PDF
Normalitat, desviació i poder Audiovisual

Amunt

A l'apartat de Materials i Fonts d'informació trobareu:

 • Els Materials bàsics de l'assignatura, amb el gruix dels materials didàctics dels que ens valdrem, és a dir, els sis mòduls, les lectures i els vídeos. Els materials han estat confeccionats per oferir una introducció als conceptes i evolució bàsics d'aquesta ciència social. En principi, no requereixen una preparació prèvia, ni cap qualificació especial; tan sols estar disposat a comprovar que les coses poden ser realment molt diferents de com són a casa o en el nostre dia a dia, tal com passa quan viatgem.
 • La secció Bibliografia recomanada, on teniu la selecció de lectures que us recomanem per ampliar els continguts de l'assignatura.
 • La secció Fonts d'informació, on hi trobareu una selecció de recursos de diversos tipus, des de lectures a vídeos, blocs, associacions, catàlegs, revistes, dades, etc., que us poden ser útil per ampliar els continguts dels materials obligatoris amb altres fonts sociològiques. A "Altres eines" també hi trobareu enllaços al servei lingüístic de la UOC i als materials "Argumenta", dues bones eines per treballar la competència d'expressió escrita. Sabeu, a més, que teniu accés a la biblioteca de la UOC, una excel·lent eina per cercar no només llibres, sinó també articles actuals de les revistes més importants de sociologia. Useu les bases de dades per cercar amb paraules clau.

Finalment, durant el curs la vostra professora o professor col·laborador us recomanarà la lectura o consulta de material didàctic complementari (llibres, articles, vídeos, pàgines web) a través del Tauler i dels espais de Debat de l'aula. Aquest material s'oferirà amb l'objectiu de contrastar, aclarir, consolidar o ampliar els continguts de l'assignatura, i també d'ajustar el contingut als interessos específics que l'alumnat vagi mostrant. Algun d'aquest material complementari pot ser obligatori, si així ho indica clarament la professora col·laboradora.

Amunt

Llibres recomanats per a complementar les lectures obligatòries i treballar l'assignatura:

 • Berger, Peter L. (1995) Invitació a la sociologia. Una perspectiva humanística, Barcelona: Herder. ISBN: 8425415306
 • Bourdieu, Pierre i Wacquant, Loïc J.D. (1994) Per a una sociologia reflexiva, Barcelona: Herder. ISBN: 8425418437
 • Giddens, Anthony (1984) Sociología. Madrid: Alianza. ISBN: 9788420689791
 • Elias, Norbert (1995) Sociología fundamental, Barcelona: Gedisa. ISBN: 8474321549
 • Mills, Chares Wright (1992) La imaginació sociològica, Barcelona: Herder. ISBN: 842541573X
 • Morin, Edgar (1995) Sociología, Madrid: Tecnos. ISBN: 8430927719

Els llibres de la bibliografia recomanada són diferents tipus d'introduccions a la sociologia, entre els quals es pot triar segons la formació prèvia o els interessos dels/les estudiants.

El llibre de Peter L. Berger, Invitació a la sociologia, és un complement excel·lent (i gairebé una lectura obligada) del material paper, com s'adverteix repetidament als mòduls. No només és de lectura amena i entretinguda, sinó d'una enorme riquesa. Una molt bona introducció per a qui parteix de zero.

Pel que fa al llibre de Charles Wright Mills, La imaginació sociològica, és una obra que representà una crítica ferotge a gran part de la sociologia que es feia en el seu moment. Mills fou un sociòleg nord-americà que, tot i morir jove, és un exemple d'autonomia intel·lectual i pensament crític. Avui dia segueix sent un referent. És també un llibre accessible, tot i que segurament es gaudeix en tota la seva intensitat quan es té un mínim bagatge en la disciplina.

El llibre de Pierre Bourdieu, Per a una sociologia reflexiva, per la seva banda, fa un repàs a través d'una entrevista als posicionaments sociològics d'aquest autor francès, una de les figures de la sociologia de la segona meitat del segle XX. És un llibre fantàstic, tot i que certament dens. És especialment recomanable per als que ja tenen un cert bagatge en la disciplina.

De manuals de sociologia en el sentit més estricte n'hi ha molts, realitzats des de diverses perspectives teòriques i amb finalitats més estrictament didàctiques o més analítiques. De tots ells us recomanem el d'Anthony Giddens. No sols perquè es tracta d'un autor ben contemporani, molt vinculat a la política britànica, sinó també perquè aquesta extensa obra és molt sistemàtica, completa i aborda cada capítol de manera directa i sintètica. Hi trobareu, per exemple, capítols dedicats als clàssics (I), la socialització (II) i als concepte de desviació (VIII), que tractarem específicament en aquesta assignatura.

Finalment, hi ha dues altres fantàstiques introduccions d'autor, els llibres d'Edgar Morin (Sociología) i Norbert Elias (Sociología fundamental), dos altres noms en majúscula dintre de la disciplina.

Amunt

El principi bàsic de treball de l'assignatura és que abans de lliurar els exercicis escrits i donar-los com a definitius, l'alumnat tinguin l'oportunitat d'assajar i provar la comprensió i utilització dels conceptes de cada Repte i, així, poder rebre l'ajut d'altres companys/es i de la professora o professor col·laborador. Per aconseguir-ho, serà fonamental generar un clima de respecte mutu i que l'aula esdevingui un espai de cerca i recerca.

La manera de funcionar serà la següent:

TREBALL DELS MATERIALS: Allò innegociable en aquesta assignatura, el contracte bàsic, és treballar a fons els materials obligatoris, és a dir, llegir-los o mirar-los amb deteniment, prenent-ne notes i rellegint-los o tornant-los a mirar quan sigui necessari. Tingueu present que un exercici que no evidenciï haver treballat i assimilat els materials obligatoris, no podrà aprovar, encara que sigui un bon exercici. Per això caldrà explicitar la connexió del que es fa amb els materials amb cites concretes.

APRENENTATGE COL·LABORATIU: També tenim l'objectiu que l'aula aporti un valor afegit al vostre aprenentatge, i per això oferirem espais d'intercanvi i diàleg que ens permeti aprendre uns dels altres. De vegades, de manera obligatòria, però en general de manera voluntària, i per això dependrà de vosaltres que convertim els espais d'intercanvi en espais útils i rics per l'aprenentatge.

LLIURAMENTS I HONESTEDAT INTEL·LECTUAL: Els exercicis els haureu de lliurar cadascun on se us indiqui, i caldrà sempre que respectin els principis d'honestedat intel·lectual, és a dir, que referenciïn de manera clara tot allò que no sigui autoria original vostra, i en cap cas feu passar com a vostres idees o escrits que no hagueu fet vosaltres.  

ESPAIS DE L'AULA

ANUNCIS: Als Anuncis hi trobareu totes aquelles informacions i aclariments que puguin ser d'interès general. És fonamental que tots i totes pareu molt atenció a aquest espai, perquè hi podreu trobar aclariments dels continguts de l'assignatura, qüestions importants de cara a les activitats i propostes, lectures recomanades i altres activitats d'interès.

CONTINGUTS: A Continguts teniu detallats els Reptes i activitats de l'assignatura. És la vostra brúixula de navegació per l'assignatura. 

FÒRUMS: Els fòrums són un espai fonamental per l'aprenentatge col·laboratiu a l'aula. Consulteu-los i participeu-hi per enriquir-los. Hi haurà Fòrums en forma de Debats que formaran part dels Reptes i d'altres que no, com el Fòrum general que podeu fer servir per plantejar dubtes o compartir el que considereu convenient; de debats n'hi haurà d'obligatoris i de voluntaris. Tots estan pensats per ajudar a l'estudiantat, mitjançant la interacció mútua i l'acompanyament dels docents, a resoldre dubtes i poder assajar les idees que es desenvolupin als Reptes. Són espais, per tant, on no només es poden fer errors, sinó que està pensat precisament per a cometre errors, explicitar problemes i poder resoldre'ls abans de l'avaluació. Com abans se solucionin els dubtes i s'entrenin les interpretacions dels materials, i com més avancem en el nostre coneixement a través de la discussió, més ràpid i sòlid serà l'aprenentatge. Per fer els Debats més fluids, cal que feu un esforç de claredat i concisió en les vostres intervencions, i que aquestes responguin a un treball previ que les faci més productives.

CONSULTES: Feu tantes consultes com cregueu necessari, sigui a la bústia personal de la professora o el professor col·laborador com directament al Fòrum de Dubtes que trobareu a l'aula. Penseu que si vosaltres teniu un dubte, és molt possible que molts companys o companyes també el tinguin però no s'hagin atrevit a plantejar-lo. Procurarem respondre el més aviat possible. Sigueu clars i concisos. Nosaltres també procurarem ser-ho.

TESTS: A l'aula tindreu a la vostra disposició uns test d'autoavaluació d'alguns dels altres materials obligatoris, que us serviran per comprovar si esteu entenent bé aquests continguts. Són un recurs optatiu i que us pot ajudar a comprovar si heu assimilat bé els seus continguts.

Observacions sobre l'accés, ús i participació al campus
Recordeu que cal fer un bon ús del espais de la UOC, que és un àmbit acadèmic on cal mantenir en tot moment el respecte mutu entre els seus integrants. No deixeu que les presses us impedeixin ser respectuosos en les comunicacions amb els companys i companyes, tant en els espais públics com en els privats. Aneu també en compte a no transmetre o difondre opinions o continguts ofensius, que atemptin contra els valors i la dignitat de les persones, difamatoris o il·legals.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar mitjançant l'avaluació continuada (AC). L'avaluació continuada ha de ser una eina d'aprenentatge mitjançant la millora continuada gràcies a la feina de l'estudiant en diàleg amb el retorn als seus exercicis. Per facilitar l'aplicació del retorn als futurs exercicis, i amb l'objectiu de fer l'avaluació més transparent a l'hora d'identificar els elements a millorar, treballarem amb rúbriques i amb un retorn personalitzat.

L'avaluació continuada constarà de 3 Reptes, tots ells obligatoris. Teniu els detalls dels Reptes a l'espai de Continguts. Si teniu dubtes, pregunteu a la professora o professor col·laborador. Cadascuna dels exercicis valdrà un 33% de la nota de l'assignatura.

Expressió oral i escrita

Una de les competències que es treballen en aquesta assignatura és Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats en les diversos contextos acadèmics i/o professionals propis de l'especialitat. Expressar-se, tant oralment com per escrit, és fonamental, i és a través dels textos que podreu mostrar l'assoliment de la resta de competències durant el Grau.

En aquesta assignatura us demanarem, per tant, una atenció especial a la producció de textos orals i escrits. Teniu a la vostra disposició, com a eina genèrica de treball, una rúbrica extensa on es detallen els principals aspectes que heu de tenir en compte. És una rúbrica molt tècnica, i per això l'acompanyem d'una explicació, amb exemples concrets, sobre què vol dir cadascun d'aquests ítems, a mode de recurs de treball que complementa els que teniu a l'Espai de recursos de l'aula, també molt útils: la Guia del Servei Lingüístic de la UOC i el Web Argumenta elaborat per un grup d'universitats catalanes.

Honestedat intel·lectual: plagi i còpia 

Com en totes les altres assignatures, ens prenem molt seriosament l'honestedat intel·lectual, que implica ser molt rigurós amb citar sempre les fonts de les idees quan no siguin vostres. Per evitar el plagi académic, tingueu en compte que es dóna de tres maneres bàsiques:

(a) De fonts en paper (llibres, articles, inclou els mòduls UOC) o de documentació present a la xarxa (avui dia tan fàcil de copiar i enganxar), sense citar-ne la procedència i fent-los passar per pròpies.

(b) De treballs d'altres estudiants i/o d'altres semestres (en aquest cas hi ha dos responsables, el qui presta el seu treball i el que el manlleva i l'aprofita).

(c) Utilitzant alguna eina IA sense que us ho hagin indicat i sense explicitar-ho a l'exercici.

Des de la nostra titulació, volem treballar per aturar aquesta pràctica fraudulenta de dues maneres:

(a) D'una banda, informant i formant més bé els nostres estudiants sobre la correcta citació de les fonts i sobre el que s'ha de considerar plagi i el que no. Aquí us passem els enllaços a alguns materials sobre el tema que us poden ajudar a evitar el plagi i a citar correctament:

- Un breu vídeo elaborat per la Biblioteca de la UOC sobre com citar correctament: Com he de citar en els treballs?
- El tutorial dels materials Argumenta dedicata a Com evitar el plagi.
- Finalment, també és molt recomanable que consulteu aquest altre enllaç a un monogràfic elaborat per la Biblioteca de la UOC, que conté recursos i eines per evitar i detectar el plagi, pautes per protegir l'obra intel·lectual i bibliografia complementària: https://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos/plagi-academic

(b) D'altra banda, deixant clar que aquesta conducta, si és detectada, comporta conseqüències en l'avaluació de l'estudiant i també en el seu expedient, tal i com s'indica a l'apartat "indicacions sobre l'avaluació a la UOC".

Finalment, cal fer notar que és indispensable que els estudiants que vulguin elaborar conjuntament algun treball o pràctica obtinguin prèviament el consentiment del professor col·laborador, ja que, en cas que dos treballs d'estudiants diferents, en una mateixa assignatura i semestre, presentin coincidències suficients per deduir que l'un és còpia de l'altre, es consideren els dos com a plagiats, independentment de quin pugui ser-ne l'original.

Amunt


Amunt

L'estudiant rebrà resposta del professorat col·laborador per al seu procés d'aprenentatge de diverses maneres. Les principals seran les correccions individualitzades dels exercicis, tant mitjançant comentaris personalitzats com rúbriques d'avaluació, així com les correccions col·lectives al Tauler de l'assignatura quan es consideri pertinent, a més de la moderació, les intervencions i les respostes als Fòrums i, òbviament, les respostes a les consultes que els estudiants facin específicament a la bústia personal del professor col·laborador. El professorat col·laborador utilitzarà les diferents formes de retorn segons com sigui el procés d'aprenentatge, tant de l'aula en general com de cada estudiant en particular.

Amunt