Seminari de preparació per al TFG Codi:  04.566    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Seminari de preparació per al TFG és un curs de preparació per a l'elaboració del Treball final de Grau d'Humanitats. Es tracta d'un curs de naturalesa eminentment pràctica, orientat a adquirir les competències bàsiques necessàries per a poder elaborar un treball final de qualitat.

Aquest seminari te dues línies de treball, una per a aquells estudiants que optin per fer el TFG com a treball de recerca i una altra per a aquells estudiants que optin per fer el TFG com a treball pràctic.

Per a aquells estudiants que facin el TFG com a treball de recerca, el  curs presenta de forma detallada les característiques més importants d'un bon treball. Es treballa l'estructura més idònia per a un treball d'aquesta mena i el contingut desitjable de les seves seccions, així com la tipologia de treballs. Es fa un repàs a les metodologies més adients per a cada temàtica o enfocament. Es donen indicacions per a distingir, avaluar i utilitzar dades o fonts bibliogràfiques, tant primàries com secundàries. Es tracten també les qüestions formals del treball, posant especial èmfasi en els aspectes relacionats amb la bibliografia, les cites i les referències, així com la presentació del text. Es para atenció a la tria del tema del treball, la concreció de la pregunta de recerca, l'establiment dels objectius, la justificació i aportació global del treball i el seu contingut teòric o analític.

Dit de manera més esquemàtica, es treballaran dos àmbits bàsics: 

a)   L'estructuració de la recerca (concepció general, acotació del tema, plantejament d'una pregunta de recerca, recerca bibliogràfica, interpretació crítica de     les dades i lectures; coneixement dels mètodes de recerca).

b)   La capacitat per a arribar a plasmar més endavant aquesta recerca en un treball correcte formalment des d'un punt de vista acadèmic (ben presentat, coherent, argumentat de manera lògica, amb referències, notes, bibliografia, etc.).

Per a aquells estudiants que facin el TFG com a treball pràctic, aquest curs els permetrà identificar les característiques més importants dels informes d'anàlisis i avaluació d'activitats pràctiques desenvolupades al voltant de les humanitats. Es treballarà l'estructura, els continguts així com l'anàlisi dels diferents models d'informes. Es tractaran aspectes relacionats amb qüestions formals, així com es donaran indicacions relacionades amb el tractament de diferents fonts d'informació.

En aquesta línea de treball també es tractaran dos àmbits principals:

a)     L'estructura d'un informe de treball pràctic (plantejament de l'estudi de cas/ informe, estructura, apartats, especificitats per cada cas, coneixement de diferents models, etc.)

b)     La capacitat de desenvolupar un estudi de cas o informe sobre les pràctiques que es faran durant el següent semestre del TFG (aspectes formals, notes, cites, referències, argumentació i valoració personal, redacció, etc. ).

Durant les primeres setmanes del seminari es presentaran les ofertes de pràctiques disponibles per el següent semestre. Aquestes pràctiques seran virtuals i permetran a l'estudiant desenvolupar el seu treball pràctic des de l'asincronia respectant les característiques del model d'aprenentatge de la nostre universitat.

Els estudiants que optin fer el TFG com a treball pràctic, s'han de comprometre a matricular l'assignatura de TFG el següent semestre d'haver cursat el SPTFG (seminari de preparació del TFG). Així com també s'han de comprometre a cursar l'assignatura de TFG en un semestre. 

Amunt

El Seminari de preparació per al TFG (SPTFG)i el mateix Treball de Final de Grau (TFG) són dues assignatures que constitueixen el darrer pas per finalitzar els estudis del grau d'Humanitats de la UOC. Volen ser, doncs, l'espai on l'estudiant sigui capaç de processar tot allò que ha après al llarg del grau, tot i materialitzant-ho en l'elaboració d'un treball original i de qualitat.

L'elaboració d'un treball de recerca o d'un informe pràctic original, requereix la mobilització de múltiples coneixements i competències que s'han anat adquirint al llarg dels estudis:

  • Acotar, construir i desenvolupar una problemàtica d'estudi.
  • Redactar i respectar els criteris formals d'un treball universitari (cites, bibliografia, etc.)
  • Conèixer i utilitzar una metodologia i unes tècniques de recerca pròpies de les ciències socials i humanes.

 

En resum, cal posar en pràctica allò que heu après a múltiples assignatures durant els vostres estudis per produir una recerca original en el camp de les Humanitats.

Amunt

Les assignatures SPTFG i TFG, en tenir com a objecte la producció d'una recerca científica o d'un informe pràctic en el camp de les ciències socials i humanes, són un bon primer pas en el món de la investigació i en el món professional de les humanitats. Poden ser, per tant, de gran utilitat per a aquells que penseu en continuar els vostres estudis per mitjà d'un màster o d'un doctorat, com per a aquelles que vulgueu encaminar el vostres passos professionals cap a treballs més pràctics.

L'exigència i el rigor que requereixen l'elaboració de l'informe del TFG, tant de recerca com pràctic, a més, us seran de gran utilitat en qualsevol camp professional. Especialment pel que fa a tasques d'elaboració d'informes tècnics per organitzacions o institucions interessades en el coneixement de la realitat social, política o cultural.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura l'estudiant ha d'haver cursat un mínim de 160 crèdits del Grau: 36 crèdits de matèries bàsiques, 24 crèdits de matèries transversals, 60 crèdits de matèries obligatòries i 36 crèdits de matèries comunes obligatòries. A banda d'aquests requisits, no es requereixen coneixements previs específics per a aquesta assignatura.

Amunt

Al Repositori Obert de la UOC (O2) teniu accés a prop de 200 treballs finals de la llicenciatura d'Humanitats que s'han publicat fins el moment. L'adreça és la següent:

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/5

 

És molt aconsellable consultar els treball anteriors per fer-se una idea de les diferents tipologies de treballs, de les diferents temàtiques i de les diverses perspectives metodològiques i teòriques utilitzades.

Amunt

Les competències que es treballen en aquest Seminari són:

1.- Capacitat de recerca, gestió i ús de la informació
2.- Capacitat d'aprendre i actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment
3.- Capacitat per a la comunicació escrita de manera reflexiva i argumentativa (també en un entorn virtual)
4.- Capacitat per reconèixer els límits i les potencialitats de les fonts d'informació secundàries i de les diferents orientacions metodòlògiques quantitatives i qualitatives i identificar-les en els estudis de la socitat i de la cultura

D'aquestes quatre competències, les més importants que es treballaran en aquest curs són la 1 i la 4. La 2 i la 3 est reballaran especialment durant el Treball final de Grau.

Els objectius lligats a aquestes dues competències són:

- Identificar bibliografia i dades rellevants
- Citar correctament
- Utilitzar les referències bibliogràfiques de forma adequada 
- Distingir i avaluar diferents fons de dades i de bibliografia

A banda d'aquests objectius, l'assignatura també en contempla els següents:

- Entendre l'estructura d'un treball final així com el contingut de les diferents seccions
- Planificar totes les tasques involucrades en el treball
- Identificar temes, preguntes de recerca i objectius
- Conèixer els mètodes de recerca més adients

Amunt

TFG com a treball de recerca


Les característiques d'un treball de recerca

Objectiu: aprendre a planificar el treball i començar a definir el nostre projecte de TFG. Començar a familiaritzar-se amb quins són els requisits mínims d'un treball de recerca.

La selecció de les fonts bibliogràfiques i documentals, l'estat de la qüestió i marc teòric: recerca, la citació, destriar les fonts

Objectiu: començar a conèixer l'estat de la qüestió de la matèria per la qual l'alumne es mostra interessat o començar a clarificar els seus interessos; conèixer els recursos i la bibliografia adequada per a la recerca i saber citar-la.

L'estructura i parts del treball. La redacció

Objectiu: analitzar cada part que ha de constituir el treball. Veure'n els aspectes formals i l'estil (en quina persona cal redactar, com cal citar, el nivell de llenguatge...).

Els recursos per a la recerca

Objectiu: conèixer els mètodes de recerca més habituals en les ciències socials i humanes.

Disseny del projecte/

Objectiu: desenvolupar un primer esbós del projecte de recerca.


TFG com a treball pràctic


Les característiques d'un informe o estudi de cas

Objectiu: aprendre a planificar el treball i començar a definir el nostre projecte de TFG. Començar a familiaritzar-se amb quins són els requisits mínims d'un treball de recerca, d'un informe o estudi de cas.

Aspectes formals per a la elaboració d'un estudi de cas o informe

Objectiu: començar a conèixer l'estat de la qüestió de la matèria per la qual l'alumne es mostra interessat o començar a clarificar els seus interessos; conèixer els recursos i la bibliografia adequada per a la recerca i saber citar-la.

Estructura i organització del treball.

Objectiu: analitzar cada part que ha de constituir el treball, informe o estudi de cas. Veure'n els aspectes formals i l'estil (en quina persona cal redactar, com cal citar, el nivell de llenguatge...).

Recursos per a l'informe o estudi de cas

Objectiu: Conèixer les fonts o els mètodes de recollida de dades per a la elaboració d'un informe o estudi de cas.

Elaboració d'un exemple de l'informe o estudi de cas

Objectiu: desenvolupar un primer esbós del projecte de recerca, informe o estudi de cas. 

Amunt

Treball final de carrera Web
Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Referències bibliogràfiques PDF
Criteris lingüístics. Servei Lingüístic de la UOC Web
Exemples d'informes d'avaluació de treballs finals d'Humanitats PDF
Guia d'escriptura del TFG. La redacció dels treballs PDF
Com evitar el plagi PDF
Mètodes d'anàlisi PDF
Pla de treball PDF
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
Tècniques i mètodes de recerca Web
Guia d'elaboració del treball final de grau d'Humanitats. Modalitat recerca XML
Guia d'elaboració del treball final de grau d'Humanitats. Modalitat recerca DAISY
Guia d'elaboració del treball final de grau d'Humanitats. Modalitat recerca EPUB 2.0
Guia d'elaboració del treball final de grau d'Humanitats. Modalitat recerca MOBIPOCKET
Guia d'elaboració del treball final de grau d'Humanitats. Modalitat recerca KARAOKE
Guia d'elaboració del treball final de grau d'Humanitats. Modalitat recerca HTML5
Guia d'elaboració del treball final de grau d'Humanitats. Modalitat recerca PDF
Guia d’elaboració del Treball final de grau d’Estudis d’Arts i Humanitats Web

Amunt

Per a aquells estudiants que optin fer el TFG com a treball pràctic, al llarg d'aquest seminari, tindran a la seva disposició tota una sèrie de recursos en línea que els permetrà observar els diferents models d'informes i estudis de cas sobre intervencions pràctiques en el camp de les ciències humanes i socials. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt