Fonaments de programació Codi:  05.554    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura és el punt d'entrada a la programació. És una assignatura introductòria, en la que aprendreu els fonaments del disseny algorísmic i la programació en C.  

Amunt

Aquesta assignatura és el punt d'inici de les tècniques de programació. L'aprofundiment es farà cursant les assignatures següents del pla d'estudis:

 • Pràctiques de Programació
 • Disseny i Programació Orientada a Objectes.

El disseny algorísmic i la programació en llenguatge C permet adquirir uns coneixements pràctics imprescindibles a altres assignatures del grau.

Amunt

Si us dediqueu al desenvolupament de programari, no cal dir que la pràctica professional girarà principalment a l'entorn de l'aprenentatge adquirit en una sèrie d'assignatures, la primera de les quals és aquesta. Així doncs, aquesta assignatura ocupa una posició central en els estudis i en moltes de les seves sortides professionals.    

Amunt

L'assignatura no pressuposa cap coneixement previ de programació ni de cap altra assignatura d'aquests estudis. És convenient, però, tenir alguns coneixements fonamentals de matemàtiques.

Amunt

Competències dins del Grau

 • Capacitat de dissenyar i construir aplicacions informàtiques mitjançant tècniques de desenvolupament, integració i reutilització.
 • Coneixements bàsics sobre l'ús i la programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació a l'enginyeria.

Objectius de l'assignatura

L'objectiu general de l'assignatura és aprendre a dissenyar algorismes i programes que compleixin uns criteris bàsics de qualitat per a resoldre problemes de baixa complexitat.

Aquest objectiu general es concreta en els següents objectius concrets:

 1. Conèixer i assimilar els conceptes fonamentals de l'algorísmica mitjançant l'aprenentatge i comprensió de la sintaxi i semàntica d'una notació algorísmica.
 2. Posar en pràctica els conceptes i les tècniques de programació per tal que, a partir de l'enunciat d'un problema, es pugui dissenyar una solució algorísmica i implementar-ne el programa corresponent que el resolgui.
 3. Usar diferents tècniques de programació per a resoldre de manera més eficient problemes més complicats: la modularitat que permet resoldre'ls  descomponent-los en subproblemes més senzills i els esquemes algorísmics com una tècnica eficaç per construir algorismes a partir de solucions ja conegudes.
 4. Adquirir pràctica en l'aplicació dels conceptes anteriors en un entorn real de desenvolupament de programes i així, assolir un coneixement no tan sols conceptual sinó també pràctic de com escriure un programa, compilar-lo, muntar-lo i executar-lo.

 

Amunt

Introduirem el concepte de llenguatge algorismic o pseudocodi com una eina formal per dissenyar algoritmes, que poden ser traduits a qualsevol llenguatge de programació (en el nostre cas, C)

Algorísmica

 • Introducció a la programació

 • Tipus de dades:  bàsics (enter, real, caràcter, i booleà), estructurats (vectors, matrius, taules i tuples) i abstractes (pila, cua i llista)

 • Estructures de control: seqüencial, alternativa i iterativa

 • Esquemes algorísmics: recorregut i cerca

 • Modularitat

 • Recursivitat


Programació en C

 • Guia d'estil del llenguatge C

 • Guies de llenguatge C:

  • Tipus bàsics de dades

  • Operacions de canvi de tipus de dades

  • Cadenes de caràcters

  • Funcions d'entrada i sortida

  • Paràmetres d'entrada i sortida

  • Punters

 • Entorn de programació

  • Introducció a l'entorn de programació CodeLite

  • Modularitat en CodeLite

  • Corrector automàtic

Amunt

Materials de programació Web

Amunt

Als recursos de l'aula hi trobareu l'accés a la xWiki que conté tots els recursos que necessiteu: unitats de contingut, guies de programari i llenguatge C i orientacions per a fer les diferents activitats. 

Des de l'aula també s'accedeix al recull de qüestions freqüents (FAQ) que us serviran per trobar respostes ràpides a les preguntes més habituals i que és molt útil per a resoldre les PAC i la PR.

Finalment, des de l'espai de recursos de l'aula, accedireu a la Màquina Virtual (VM) que inclou el programari que necessiteu programar en C, i també el codi dels exemples de C de la xWiki.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt