Sistemes operatius Codi:  05.566    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de Sistemes Operatius, és la primera d'un bloc de tres assignatures: Sistemes Operatius, ampliació de Sistemes Operatius i administració de xarxes i sistemes operatius. 

En aquesta primera assignatura es poden distingir dues parts ben diferenciades: una part teòrica on es presenten possibles solucions que pot donar un sistema operatiu als diversos problemes plantejats en la gestió de processos, fitxers, memòria i comunicació; i una segona part, on es presenta el concepte de Sistema Operatiu (SO) des de l'òptica dels usuaris d'un sistema informàtic. Aquesta visió cobreix aspectes que van des de l'usuari no especialitzat d'un sistema informàtic, fins al tècnic encarregat de l'administració del sistema, passant pel desenvolupador d'aplicacions. Aquesta visió es centra, des de l'òptica de la seva utilització, en el coneixement dels principals serveis del sistema, i de les seves eines associades. 

Per aconseguir aquests objectius es combinaran les classes de teoria amb classes pràctiques basades en un sistema de la família UNIX.

Amunt

Aquesta assignatura requereix coneixements de programació i en concret del llenguatge de programació C. Preferiblement cal haver treballat previament amb apuntadors del llenguatge C.

La part pràctica es treballarà sobre un sistema operatiu de la família de UNIX i utilitzarem una Màquina Virtual per tal de portar a terme les activitats.

Cal haver cursat l'assignatura de Fonaments de Computadors.

Amunt

Tenir en compte que s'ha de tenir una base de programació. 

Amunt

 1. Conèixer els serveis que ofereix un sistema operatiu.
 2. Adquirir els coneixements necessaris per a accedir als serveis del sistema operatiu des de l'intèrpret d'ordres.
 3. Conèixer el concepte de procés i els aspectes relacionats amb la manipulació dels processos.
 4. Aprendre els principis bàsics de la gestió de la memòria.
 5. Conèixer el concepte de dispositiu i els aspectes relacionats amb la manipulació dels diferents dispositius.
 6. Veure el sistema de fitxers i els aspectes relacionats amb l'ús d'aquest sistema.
 7. Conèixer els principis de la comunicació i la sincronització entre processos.

Amunt

Mòdul didàctic 1: Introducció als sistemes operatius
1. Classificació del programari. Definició de sistema operatiu
2. Visió històrica dels sistemes operatius
3. Els serveis que ofereix el sistema operatiu

Mòdul didàctic 2: El sistema operatiu: una màquina virtual
1. Programari de sistema i màquines virtuals
2. Els mecanismes d'entrada al sistema operatiu
3. Suport del maquinari per a implementar el sistema operatiu
4. Introducció a la planificació del processador

Mòdul didàctic 3: La gestió de la memòria
1. Espais d'adreces
2. Un primer mecanisme de traducció dinàmica
3. Memòria virtual
4. Modificació dinàmica de l'espai lògic
5. Errors de programació relacionats amb l'accés a la memòria

Mòdul didàctic 4: Entrada/sortida
1. El concepte d'entrada/sortida (E/S)
2. El concepte de dispositiu d'entrada/sortida
3. Les característiques dels dispositius d'entrada/sortida
4. Els dispositius físics, els lògics i els virtuals
5. La independència dels dispositius
6. Optimització de l'entrada/sortida
7. Exemples

Mòdul didàctic 5: El sistema de fitxers
1. Definició del sistema de fitxers
2. El concepte de fitxer
3. L'espai de noms
4. La protecció
5. Exemples de sistema de fitxers i protecció

Mòdul didàctic 6: La gestió de processos
1. El procés: un cop d'ull des de l'interior del sistema
2. El cicle de vida d'un procés
3. Fluxos d'execució
4. Exemples de gestió de processos
5. Pthreads

Mòdul didàctic 7: Comunicació i sincronització
1. Comunicació i sincronització
2. Primer escenari: compartició de recursos
3. Segon escenari: memòria no compartida
4. Deadlocks (abraçades mortals o interbloquejos)

Amunt

Sistemes operatius PDF
GNU/Linux: Ubuntu destop 14.04 (32 bits) Programari en línia

Amunt

El suport per a tots els mòduls és digital i l'estudiant podrà accedir-hi a través del campus virtual, en l'apartat de recursos d'aprenentatge de l'assignatura.

Per realitzar les pràctiques us facilitarem un enllaç a una distribució de Linux per a que pugueu fer servir el Sistema Operatiu GNU/Linux al vostre PC sense alterar-lo. 

Els materials complementaris que puguin proposar els professors consultors estaran disponibles al Campus Virtual i els estudiants els obtindran des d'allà.

Les guies de Shell i crides a sistema són d'especial utilitat per als continguts pràctics de l'assignatura, així com per la realització d'algunes activitats. Aquestes guies són presents a l'apartat de recursos de l'aula.

Addicionalment, l'estudiantat disposarà d'unes Guies d'Estudi (GES) que podrà trobar, també, a l'aula virtual. Aquestes guies ajudaran a pautar com s'ha de fer l'estudi dels materials didàctics del curs. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt