Gestió de projectes Codi:  05.571    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La majoria dels projectes on actualment participen professionals de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) no són estrictament tècnics, sinó que impliquen diferents departaments i habilitats. A més des d'un punt de vista tècnic, molts d'aquests projectes no són només el desenvolupament de programari, sinó que implementen o integren productes existents. Actualment, a través de les diferents àrees d'enginyeria, la majoria de les activitats diàries de les organitzacions, així com els seus professionals, s'estructuren en projectes.      

Aquesta assignatura presenta un mètode general i introductori per als professionals de gestió de projectes (mitjans i grans) en matèria de TIC, que haurien de ser complementats amb mètodes específics per a cada tipus d'especialització i/o projecte. L' assignatura té com a objectiu proporcionar a l'alumne els coneixements bàsics i les capacitats de gestió de projectes perquè sigui un membre actiu de l'equip d'un projecte de TIC, sota l'orientació i supervisió d'un cap de projecte.

L'enfocament d'aquesta assignatura, basat en l'experiència de l'equip docent i en estudis i manuals de referència, es centra essencialment en l'enfocament proposat en el "Project Management Body of Knowledge", PMBoK. El PMBOK s'està convertint en un estàndard de facto dins de la professió i els certificats emesos pel Project Management Institute són cada cop més demandats per les empreses de tot el món. Com el seu nom indica, el PMBOK és un cos de coneixements o una guia de bones pràctiques; en definitiva, es tracta d'una "caixa d'eines" que un cap de projectes amb experiència pot utilitzar com sigui necessari per a qualsevol treball.  

Amunt

Aquesta assignatura és comuna a diferents plans d'estudi, entre els quals: Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Tecnologies de Telecomunicació.

Amunt

L'assignatura proporciona una comprensió i pràctica bàsica com a membre d'un equip o participant en un projecte TIC de qualsevol mena. Per assolir el domini de la funció de cap de projecte, que no és l'objectiu d'aquesta assignatura, és necessari complementar-la amb una formació més especialitzada, típica de nivell Màster, i introduir-se progressivament i pràcticament en projectes més complexos amb la deguda supervisió. Per altra banda, també es constata que, com en molts casos, les empreses requereixen una certificació externa addicional.

Amunt

Alguns dels continguts d'aquesta assignatura principals o complementaris poden estar en anglès, per la qual cosa es recomana disposar d'un nivell suficient de comprensió d'anglès tècnic. 

Amunt

Aquesta assignatura es supera per Avaluació Continuada (no hi ha prova final) amb tots els lliurables obligatoris. Ara bé: l'exigència de dedicació temporal és alta i cal que l'estudiant sigui constant, tant per seguir aquesta Avaluació Continuada com per llegir i entendre els materials. Quan no és així l'estudiant acostuma a abandonar l'assignatura.

Aquesta assignatura és introductòria a l'àmbit de la Gestió de Projectes als Graus d'Enginyeria Informàtica i Telecomunicació. Per al seu estudi és recomanable haver cursat abans l'assignatura "Administració i Gestió d'Organitzacions", per adquirir uns coneixements bàsics i generals sobre com les organitzacions treballen i estan estructurades i sobre l'organització de la funció de gestió de les TIC en elles, o bé acreditar un coneixement suficient del món empresarial i de l'aplicació de les TIC als negocis.

Alguns dels continguts d'aquesta assignatura, principals o complementaris, poden estar en anglès, per la qual cosa es recomana disposar d'un nivell suficient de comprensió d'anglès tècnic.

Amunt

La missió d'aquesta assignatura és proporcionar als estudiants de graus en TIC una visió introductòria d'un mètode general vàlid per a la gestió de projectes de mida mitjana o gran (no projectes petits o microprojectes). Aquest mètode ha de ser complementat en cada cas amb altres mètodes específics de producció (execució) del producte o servei que desitja dissenyar, construir, instal·lar i implementar. Al final de l'assignatura, l'estudiant ha de comprendre i estar familiaritzat amb els conceptes més importants, els processos, les eines, les tècniques i els documents que s'utilitzen en un projecte, i ser capaç de participar en un projecte com a participant o membre de l'equip.

Els objectius específics de la assignatura són els següents:

 • Entendre què és la gestió de projectes i entendre que la gestió d'un projecte de creació de productes o serveis TIC, no és el mateix que la creació o producció en sí d'aquests productes o serveis. És a dir, que cal diferenciar entre gestionar un projecte TIC i produir TIC.
 • Comprendre les dimensions i processos de gestió de projectes i les seves relacions amb el negoci i les persones.
 • Comprendre i conèixer les principals referències metodològiques utilitzades en la assignatura, la seva organització i metodologia. Comprendre l'estructura del PMBOK i les diferents fases o grups de processos de les àrees de coneixement per la gestió del projecte així com els principals documents i lliurables (resultats) que es produeixen.
 • Treballar en profunditat les "àrees de coneixement" següents:

- Integració
- Abast
- El temps i el calendari
- Cost (esforç)
- Riscos

 • Comprendre i conèixer els processos d'iniciació del projecte i entendre el treball que va precedir la iniciació. Comprendre el contingut i el format d'una Acta de Constitució del projecte.
 • Comprendre i conèixer els processos bàsics, eines i tècniques de la planificació del projecte. Comprendre el contingut i el format d'un Pla de Gestió de Projectes.
 • Comprendre i conèixer els processos d'execució de projectes i comprendre el funcionament del projecte en el dia a dia.
 • Comprendre i conèixer els principals processos, eines i tècniques utilitzades en el control i seguiment, especialment els relatius al control de canvis i seguiment de l'abast dels projectes. Comprendre el contingut i el format de l'informe de situació.
 • Comprendre i conèixer els processos de tancament d'un projecte. Comprendre el contingut i els formats dels documents i informes d'acceptació i tancament.
 • Entendre el "costat humà" de la gestió de projectes i el conjunt de processos involucrats, en particular l'organització del projecte i la gestió de grups d'interessats, i les habilitats interpersonals de comunicació, dins de l'equip i amb parts externes que ha de desenvolupar el cap de projecte.
 • Comprendre els bàsics de les metodologies de gestió de projectes adaptatives o àgils  i el seu contrast amb les metodologies essencialment predictives (com PMBOK)

Habilitats

Així, la fita fonamental de l'assignatura és que els estudiants obtinguin un nivell inicial o bàsic de competència en la gestió de projectes, amb la finalitat d'actuar com a membres d'un equip eficient o participant en un projecte sota la direcció tècnica i la supervisió d'un cap de projecte.

Seguint les indicacions dels diferents plans d'estudis en què s'incorpora, aquesta assignatura, intenta que els alumnes millorin una sèrie d'habilitats addicionals i específiques, com ara les següents:

Les competències genèriques

 • Capacitat de comunicació escrita en el camp acadèmic i professional
 • Ús i aplicació de les TIC en l'entorn acadèmic i professional
 • Capacitat de treball en equip
 • Capacitat d'adaptació a les tecnologies del futur per així millorar les competències professionals
 • Capacitat per innovar i generar noves idees

Competències transversals:

 • Capacitat per avaluar les solucions i el desenvolupament de propostes de projectes tenint en compte els recursos disponibles i les alternatives de les condicions del mercat.
 • Capacitat per identificar les característiques dels diferents tipus d'organitzacions i el paper de les TIC en aquests.
 • Capacitat per exercir activitats professionals d'acord amb l'ètica i assumptes legals en l'entorn de les TIC.
 • Capacitat per analitzar els problemes en el nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicar les habilitats i coneixements necessaris per afrontar-hi i resoldre-ho.
L'estudiantat de l'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, com a resultat de la llista anterior, en concret estareu abordant les següents competències previstes a la memòria del vostre Grau:

Competències bàsiques i generals:
 • [16] Capacitat d'utilitzar aplicacions de comunicació i informàtiques (ofimàtiques, bases de dades, càlcul avançat, gestió de projectes, visualització, etc.) per donar suport al desenvolupament i l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
 • [29] Coneixement de la normativa i la regulació de les telecomunicacions en els àmbits nacional, europeu i internacional.
Competències transversals:
 • [1] Capacitat per redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació, que tinguin per objecte, segons l'especialitat, la concepció, el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica
 • [2] Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i facilitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligat.
 • [4] Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent
 • [5] Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs en el seu àmbit específic de la telecomunicació.
 • [6] Facilitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligat.
 • [7] Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • [8] Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització a les telecomunicacions.
Finalment, en aquesta assignatura, també es treballarà, seguint la directriu UOC, la competència transversal UOC Comportament Ètic i Global (CCEG) que la mateixa UOC ha definit com: Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Amunt

Els quatre reptes de l'assignatura giren al voltant d'uns continguts que s'organitzen en mòduls.

L'assignatura comença amb dos mòduls introductoris: un que treballa conceptes bàsics de la matèria, i un de més específic que estudia el cicle de vida d'un projecte i les àrees de coneixement, segons el que proposa el PMBOK per a la Direcció de Projectes.

A continuació, en mòduls separats, l'assignatura aborda els diferents conceptes, processos, eines i tècniques de la gestió del cicle de vida del projecte.

Es segueix amb una amplia exposició de l'organització i les habilitats necessàries per gestionar projectes, el que anomenem "el costat humà de la gestió de projectes"; és a dir, les estructures organitzatives i rols dins del projecte, així com el conjunt d'habilitats interpersonals que els membres i directius dels projectes han de desenvolupar i dominar.

Finalment el darrer mòdul presenta el paradigma àgil o adaptatiu en la gestió de projectes, comparant-lo amb el paradigma predictiu (representat per PMBOK)

 • Introducció
 • Repte 1:
  • Mòdul 1. La gestió de projectes. Conceptes bàsics
  • Mòdul 2. Components de la gestió de projectes: les àrees de coneixement
 • Repte 2:
  • Mòdul 3. Iniciació del projecte i treballs previs
  • Mòdul 4. Planificació del projecte
 • Repte 3: 
  • Mòdul 5. Execució del projecte
  • Mòdul 6. Seguiment i control del projecte
  • Mòdul 7. Tancament del projecte
 • Repte 4:
  • Mòdul 8. El costat humà de la gestió de projectes
  • Mòdul 9: Enfocaments àgils o adaptatius en la gestió de projectes

Atenció: cal tenir en compte que aquests materials són bàsicament els mateixos que els utilitzats a nivell de Màster. Això vol dir que, a nivell de Grau, no tot el seu contingut és obligatori de llegir i estudiar: en les "guies d'estudi", que estaran disponibles a l'inici de l'estudi de cada mòdul, s'indica a l'estudiant quines són les àrees específiques on ha de centrar el seu estudi. La resta del material és adequat per a consulta, aclariments o ampliació.

Acompanyant els materials de "teoria" es lliura un cas d'estudi complert que serveix de referència  (FEIGAE). El cas està dissenyat per mostrar la gestió d'un projecte complet en un entorn real. És, doncs, de grans dimensions, pressupost i complexitat. Está pensat com element opcional de context per a la realització d'activitats pràctiques. En conseqüència, no és imprescindible estudiar-lo, atès que durant el curs anireu rebent indicacions sobre quan, com i en quins aspectes usar-lo. Tot i això, evidentment, aquells que ho vulguin poden aprofundir-hi lliurement i plantejar al consultor tots els dubtes, preguntes o comentaris al respecte que els hi clagui.

Amunt

Amunt

 1. El material de referència, format per vuit capítols, que servirà per estudiar els continguts teòrics de l'assignatura. Cal recordar aquí el que ja s'ha dit més a dalt: "Atenció: cal tenir en compte que aquests materials són bàsicament els mateixos que els utilitzats a nivell de Màster. Això vol dir que, a nivell de Grau, no tot el seu contingut és obligatori de llegir i estudiar: en les "guies d'estudi", que estaran disponibles a l'inici de l'estudi de cada mòdul, s'indica a l'estudiant quines són les àrees específiques on ha de centrar el seu estudi. La resta del material és adequat per a consulta, aclariments o ampliació."
 2. Les Guies d'estudi per a cadascún d'aquests nou capítols o mòduls.
 3. La documentació d'un cas pràctic d'estudi (FEIGAE) que serveix com a complement de la teoria i opcionalment de context per a la realització de les activitats pràctiques.
 4. A l'apartat eines de suport:
  • El programari Microsoft Project Profesional.
  • Nota tècnica sobre eines de programari de Gestió de Projectes
 5. Altres materials complementaris que eventualment proveirà el profesor a través de l'aula.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt