Representació del coneixement Codi:  05.581    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Els sistemes intel·ligents necessiten usar informació en el seu procés de presa de decisions. No només es requereix la possibilitat d'emmagatzemar i consultar informació, funcionalitats que poden aconseguir-se mitjançant bases de dades o estructures de dades en memòria. A més d'això, és necessari poder relacionar la informació i usar-la com a base a partir de la qual inferir nou coneixement.

Aquesta assignatura presenta els esquemes de representació més habituals per representar coneixement en sistemes intel·ligents: ontologías, xarxes semàntiques, representacions lògiques, frames, ... També presenta àmbits d'aplicació on s'utilitzen aquests esquemes, com per exemple el camp de la web semàntica.

Amunt

Aquesta assignatura pot cursar-se o bé com a optativa o bé com a part de l'itinerari en Computació.

Dins de l'itinerari, aquesta assignatura amplia els coneixements adquirits en Intel·ligència Artificial, centrant-se en la problemàtica de la representació del coneixement. A més, l'assignatura planteja la problemàtica del llenguatge natural com a mecanisme de codificació i comunicació del coneixement, anant més enllà del tractat en l'assignatura Compiladors per a la definició de llenguatges de programació.

Amunt

Aquesta assignatura és rellevant en qualsevol camp professional on sigui necessari emmagatzemar o utilitzar coneixement, ja sigui per intercanviar informació entre diferents sistemes o per raonar amb el coneixement mitjançant un sistema intel·ligent.

Amunt

L'assignatura requereix nocions sobre lògica i raonament. També es requereix conèixer els conceptes bàsics de la intel·ligència artificial.

D'altra banda, tenir coneixements previs sobre llenguatges de programació funcional (Lisp) o lògica (Prolog) poden ajudar a entendre alguns exemples i a realitzar les PACs. També es requereix tenir coneixements de programació JAVA i Python

Per al mòdul de web semàntica, és important tenir coneixements generals sobre el funcionament de la Web i els llenguatges de marques.

Amunt

Abans de matricular esta assignatura, es recomana haver superat les assignatures següents:

 • Intel·ligència artificial
 • Lògica

Alguns dels articles que es treballen en aquesta assignatura poden estar escrits en inglés. Es requereix un nivell suficient de comprensió lectora en anglès, com la qual es desenvolupa en les assignatures d'Anglès I i Anglès II del Grau.

Amunt

En aquesta assignatura es desenvolupen les següents competències del Grau en Enginyeria Informàtica:

 • Capacitat d'analitzar un problema en el nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicar les habilitats i coneixements adquirits per abordar-lo i resoldre'l.
 • Capacitat per aplicar les tècniques específiques de tractament, emmagatzematge i administració de dades.

Per altra banda, les competències específiques que es treballen en aquesta assignatura són:

 • Saber classificar els diferents tipus de coneixement segons la seva procedència i forma.
 • Conèixer els reptes i els límits en la representació del coneixement.
 • Conèixer i saber utilitzar diferents esquemes de representació.
 • Conèixer diferents aplicacions dels esquemes de representació.
 • Saber triar el formalisme més apropiat per representar el coneixement en un entorn concret.
 • Conèixer detalladament el concepte d'ontologia, la seva creació i gestió.
 • Entendre què és la web semàntica, quins objectius persegueix i quin és el seu grau d'implantació.
 • Conèixer quins formats estàndards s'utilitzen a la web semàntica, les seves característiques i saber utilitzar-los.
 • Conèixer els recursos web i eines disponibles per treballar amb dades semàntiques.

Amunt

Les unitats d'aquesta assignatura són les següents:

Unitat 1: Introducció a la representació del coneixement

 • Secció 1: El coneixement
 • Secció 2: Els esquemes de representació

Unitat 2: Ontologies i web semàntica

 • Secció 1: La relació amb la web
 • Secció 2: La web semàntica
 • Secció 3: Ontologies i web
 • Secció 4: Formats
 • Secció 5: Eines
 • Secció 6: Recursos

Amunt

Llenguatges de marques PDF

Amunt

Els materials docents són el nucli dels recursos utilitzats en aquest curs. Podeu visualitzar aquests materials en format PDF o web en l'apartat "Recursos d'aprenentatge" de l'aula de l'assignatura.

A més d'aquests materials, al llarg del curs s'utilitzarà un conjunt d'article científics sobre l'ús d'ontologies i la web semàntica. Alguns d'aquests materials poden ser articles en anglès.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt