Sistemes distribuïts Codi:  05.589    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura està bàsicament enfocada a conèixer els principals conceptes relacionats amb els sistemes i aplicacions distribuïdes a escala Internet. Les aplicacions distribuïdes són sistemes formats per alguns, varis o molts ordinadors interconnectats en una xarxa i amb processos que interaccionen entre si de forma complexa, compartint recursos i serveis.

Amunt

Es recomana haver superat xarxes i aplicacions Internet, sistemes operatius, i disseny i programació orientada a objectes (ja que les pràctiques es fan en java)

La pràctica de l'assignatura es fa en Java. Si trobes que necessites pràctica en aquest llenguatge et recomanem que practiquis Java abans de matricular-te a l'assignatura. En qualsevol cas, hi ha l'opció de superar l'assignatura fent només les parts teòriques de la pràctica.

Es recomana haver superat les assignatures d'anglès ja que l'assignatura s'impartirà en anglès. Tant el material de referència com la resta de material de l'assignatura també estarà en anglès.

Encara que els enunciats de les PAC, la pràctica o l'examen estiguin en anglès els estudiants no estan obligats a utilitzar l'anglès a l'hora de resoldre-les. Els missatges que enviïn al fòrum o al consultor tampoc han de ser obligatòriament en anglès.

Amunt

L'objectiu principal de l'assignatura és que l'alumne conegui l'organització dels sistemes distribuïts, les seves problemàtiques amb els principals algorismes i mecanismes que s'usen per abordar-les, així com exemples d'aplicacions distribuïdes populars.

Els objectius generals es resumeixen en:

 1. Conèixer els models d'organització de blocs d'un sistema o aplicació distribuïda i la relació entre ells.
 2. Comprendre les dificultats i els avantatges que es poden obtenir d'explotar les "aparents" debilitats de la distribució
 3. Conèixer els aspectes i algorismes fonaments sobre aspectes com el temps, la coordinació, el consens i la replicació en sistemes distribuïts
 4. Conèixer els aspectes principals d'algunes aplicacions distribuïdes populars

 

Competències transversals

 • [3] Capacitat de comunicació en llengua estrangera

Les competències específiques que es treballaran són:

 • [14] Capacitat per analitzar l'arquitectura i organització dels sistemes i aplicacions informàtiques en xarxa.
 • [15] Conèixer les tecnologies de comunicacions actuals i emergents i saber-les aplicar convenientment per a dissenyar i desenvolupar solucions basades en sistemes i tecnologies de la informació.
 • [19] Capacitat per aplicar les tècniques específiques de tractament, emmagatzematge i administració de dades
 • [20] Capacitat per a proposar i avaluar diferents alternatives tecnològiques per a resoldre un problema concret

Amunt

Mòdul 1. Introducció i conceptes generals
1.1. Caracterització de sistemes distribuïts
1.2. Models de sistema.

Mòdul 2. Fonaments de sistemes distribuïts
2.1. Temps i estat global
2.2. Coordinació i consens
2.3. Transaccions i control de concurrència
2.4. Transaccions distribuïdes
2.5. Replicació
2.6. Seguretat

Mòdul 3. Middleware i casos d'ús
3.1. Comunicació indirecta
3.2. Sistemes entre iguals
3.3. Disseny de sistemes distribuïts: el cas d'estudi de Google

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt